Regionlagets innspill til nye fiskeforskrifter for Østfold

Forskriftene om fiske av innlandsfisk i anadrome vassdrag og fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk har vært på høring. Her kan du lese innspillet fra NJFF Østfold.

Publisert: 16. januar 2024 kl. 15.55

Sist oppdatert: 16. januar 2024 kl. 15.57

Om det som er på høring

Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte 15-11-23 forslag til forskrift om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold på høring. Forskriften erstatter gjeldende forskrifter for Oslo og Viken. Hensikten med ny forskrift er å få enhetlige regler og forvaltning av fredningssonene i hele regionen.

Statsforvalteren sendte samtidig forslag til forskrift om fiske av innlandsfisk i anadrome vassdrag i Østfold på høring. Det foreslås at bestemmelsene skilles ut fra gjeldende munningsfredningsforskrift for tidligere Østfold som en egen forskrift, men uten at reglene endres.

Vår interne høring og utarbeidelse av høringsinnspill

Etter en høringsrunde hos våre lokalforeninger, og en rekke samtaler på epost og telefon med mange interesserte personer i foreningene våre, sendte vi vårt omfattende innspill til de nye forskriftene 16-1-24.

Komplisert regelverk og lite regional myndighet

Denne høringen har bevisstgjort oss på hvor kompliserte reglene er for forvaltning av anadrome fisk og innlandsfisk i Norge. Sentrale lover og forskrifter gir Statsforvalteren svært begrenset myndighet til å fastsette regionalt tilpassede regler. Flere av forskriftene er også delvis utdatert, inneholder feilinformasjon og er lite tilpasset en aktiv og kunnskapsbasert fiskeforvaltning. Dette gjør det krevende å få til god forvaltning tilpasset et regionalt eller lokalt nivå.

Vi trenger en større fornyelse

Men mye kan imidlertid bli bedre med noen enkle justeringer. Vi er imidlertid nødt til å endre de sentrale forskriftene for å få en bedre forvaltning av anadrom fisk og innlandsfisk rundt og i Oslofjorden.

Dette gjør det utfordrende å gi innspill til denne høringen, da vi egentlig ønsker at det sentrale lovverket endres slik at Statsforvalteren faktisk har myndighet til å fastsette regionalt tilpassede regler. Vi tenker da på Oslofjorden som helhet i saltvann, og de enkelte vassdragene i ferskvann.

Høringsinnspillet

Her kan du lese innspillet i sin helhet:

Høringsuttalelse fiskeforskrifter NJFF Østfold 16-1-24

Vedlegg høringsuttalelse tabell bekker og vassdrag