Resolusjon fra årsmøtet i Norges- jeger- og fiskerforbund (NJFF) Østfold 2023: Kan vi bruke litt energi på naturen?

NJFF Østfold er bekymret for at hastverket med å dekke vårt fremtidige energibehov vil føre til at verdifulle deler av vår natur ofres.

Publisert: 30. mars 2023 kl. 15.28

Sist oppdatert: 30. mars 2023 kl. 15.37

Det siste året har vi hørt det om og om igjen: Norge trenger mer energi, og vi trenger det fort!  Vi må fase ut vårt fossile energiforbruk til fordel for mer klimavennlige løsninger. Skal vi gjennomføre det grønne skiftet må vi ha mer grønn energi, og det raskt.

Få er uenige i dette, ei heller vi i NJFF Østfold. Men vi er svært bekymret for at viktige deler av norsk natur kan bli skadelidende om denne omstillingen går så raskt at vi ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Parallelt med en satsing på grønn energiutvikling, må vi aldri glemme at det er vel så viktig å ta vare på natur. Hvis ikke vil den ene gode intensjonen slå den andre i hjel.

Det kommer drypp fra både lokale og nasjonale politikere som signaliserer vilje til å bygge ut og bygge ned. De vernede vassdragene må kunne «sees på» og «bygges ut skånsomt», mener de. Det «kan være aktuelt» å behandle nei-vedtak om vindkraft på nytt, sier de. Dette mener vi i NJFF Østfold er skremmende; det er sneversynt og det er kortsiktig i et fler-generasjonsperspektiv. Den dagen naturen har mottatt så mange slag at den blir liggende nede, blir vi liggende med den. Vi er avhengige av naturen, naturen er en del av oss.

NJFF Østfold er bekymret for tempoet det legges opp til i avveiningene som skal gjøres. Den dagen det står mellom industriutvikling og arbeidsplasser på den ene siden og ivaretagelse av natur på den andre siden – ja, da er dessverre erfaringen gjennomgående at naturen taper. Det virker som behovet for mer kraft blir alt for viktig, og haster altfor mye, til at verneplaner kan hensyntas og urørt natur kan forbli urørt.

 

NJFF Østfold sitt grunnsyn er klokkeklart:
Vi trenger en helhetlig politisk strategi der energisparing og energieffektivisering får en vesentlig plass. Vi må ta oss tid til å ivareta naturgrunnlaget, stanse tap av natur og sikre viltets og fiskens leveområder også når vi planlegger for mer energi. Vi har allerede mistet nok av det umistelige!

 

NJFF Østfold mener:

  1. Vindkraftanlegg på land må legges til allerede utbygde områder som etablerte industriområder og lignende. Det skal ikke åpnes for mer landbasert vindkraft i norsk natur. I Østfold er det spesielt viktig at Fjella-områdene fra Halden i sør til Båstad i nord, og skogsområdene i Aremark forblir uten vindmøller.
  2. Utvikling av havvindprosjekter kan være alternativ til landbasert vindkraftutbygging. Også for satsing på havvind må hensynet til naturmiljøet selvfølgelig ivaretas. Det må kartlegges og tas hensyn til trekkruter for fugl og leveområder for sjøpattedyr og fisk. Her i Østfold har vi en ytterligere utfordring ved at vi grenser til Sverige, der det foreligger planer om havvind-utbygging helt opp til Østfold-grensa. Norske myndigheter må engasjere seg slik at det ikke blir negative konsekvenser av dette på vår side av grensa.
  3. Verneplan for vassdrag skal ligge fast. Her i Østfold innebærer det Enningdalsvassdraget, Haldenvassdraget og Morsavassdraget.
  4. Det må gjøres miljøforbedringer i vassdragene som har kraftverk. Gjennom vilkårsrevisjonene må det legges til rette for reelle miljøforbedringer, herunder krav om minstevannføring, og miljømessige krav til hvor raskt vannstanden kan endres opp og ned ved kjøring av kraftverkene. Her i Østfold gjelder dette først og fremst Glomma, Ågårdselva, og Haldenvassdraget, som er kraftig påvirket av en rekke kraftverk med gamle og utdaterte miljøkrav.

 

Vedtatt av årsmøtet i NJFF Østfold (26 lokale jeger- og fiskerforeninger), Råde, 11-3-23