Årsmøte 7. mars 2024

Det innkalles med dette til årsmøte for Råde JFF Tidspunkt: Torsdag 7. mars 2024 kl. 18.00 (registrering fra klokka 17:30) Sted: Eldrebølgens lokaler, Karlshus.

Publisert: 24. januar 2024 kl. 18.46

Sist oppdatert: 05. mars 2024 kl. 23.25

Her kan du lese Årsmøte sakspapirer 

Utdrag av Vedtektnorm for lokalforeningn: Råde Jeger- og Fiskerforening:

§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig sakliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.


På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkallingen

- Godkjenning av dagsorden

- Godkjenning av forretningsorden

- Valg av ordstyrer

- Valg av sekretær

- Valg av tellekorps

- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding fra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5. Retningslinjer for foreningsdriften

6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

7. Styrets forslag til årsplan og budsjett

8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.

9. Valg av styre i henhold til § 8 i vedtektsnormen.

10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov

11. Valg av valgkomite på tre medlemmer

12. Valg av revisor(er)

13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer

14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm.

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning.

Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning.

Ellers har ingen tilstedeværende mer enn én stemme.

Det er ikke rom for fullmakter.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen
har rett til å være til stede med talerett.

Det blir servert pizza, mineralvann og kaffe. Vel møtt alle! 


Mvh Styret