EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 8. juni 2024

Innkalling til et ekstraordinært årsmøte Råde JFF Dato: Lørdag 8 juni kl. 15:30 i Jerndalen

Publisert: 09. april 2024 kl. 06.35

Vi refererer til årsmøtet 7. mars hvor årsmøtet stemte for et halvårmøte, d.v.s. et ekstraordinært årsmøte, da vi ikke klarte å velge 3 medlemmer til valg komitéen på det ordinære årsmøtet.

Det oppfordres til alle medlemmer tenker over dette og har sine kandidater klare før møtet begynner.

Referanse til vår vedtektnorm av 03.03.22

§ 5 Foreningens/lagets styrende organer
a) Ordinært årsmøte
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.

Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å
være til stede med talerett.

På ekstraordinært årsmøte skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet


- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av tellekorps
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen


2. Velg av 3 medlemmer til valgkomitéen i.h.t. god organisasjons skikk.

medlem nr 1 blir da leder av valgkomitéen og går ut av komitéen ved
neste ordinære årsmøte i 2025 og da blir det valgt inn en ny nr 3
medlem nr 2 sitter i to år.
medlem nr 3 sitter i tre år.

Det oppfordres til alle medlemmer tenker over dette og har sine kandidater klare før
møtet begynner.

Etter at det ekstra ordinære årsmøtet er avsluttet fortsetter vi med et vanlig klubbmøte hvor i håper på å kunne komme med nyheter om foreningshus prosjektet.

Vi håper at ekstra menge barn og ungdom kommer slik at de kan si hva de ønsker av kurs, aktiviteter osv.

Eventuelle spørsmål vil besvart så lang det lar seg gjøre.

Vi griller noe typisk grillmat og brus og kaffe til alle.

Mvh Styret