NJFF første emblem

Om foreningen

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for jegere og fiskere.

​Foreningen arbeider blant annet for at alle som ønsker det, skal få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning,og ved at foreningen formidler leie av jakt- og fisketerreng. Foreningen arrangerer også jegerprøvekurs og andre arrangementer som er beskrevet sammen med de forskjellige utvalgene. Vi er over 2800 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

Klubbhuset ligger i et boligstrøk ved Hafrsfjorden, Kiellandsstien 26. Kjør forsiktig og benytt helst den nye parkeringen ved Møllebukta.

 

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening
PB 699, 4090 Hafrsfjord
Besøksa​dr.: Kiellandsstien 26
Org. nr: 991 311 874
Kto. nr. 1503 82 92754. Vippsnr: 19087


Haglebanen, Skytterbanen AS
Org. nr: 912 856 801
Kto. nr: 1503 81 38550, Vippsnr: 62455

​Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforeninger en interesseorganisasjon for jegere og fiskere.                                                            

Foreningen arbeider blant annet for at alle som ønsker det, skal få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning,og ved at foreningen formidler leie av jakt- og fisketerreng. Foreningen arrangerer også jegerprøvekurs og en del andre arrangementer som er beskrevet sammen med de forskjellige utvalgene. Vi er 2500 medlemmer, men vil gjerne bli flere. 

Foreningen skal:

knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt og fiskestellets område.

arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.

arbeide for kvalitetsbedring av jakthunder.

arbeide for riktig bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivning hos allmennheten.

samarbeide med foreninger, myndigheter og andre interesseorganisasjoner med samme formål.

drive et aktivt ungdomsarbeid.

fremme medlemmenes adgang til jakt og fiske, også ved leie eller kjøp av fiskerettigheter og jaktterreng i den utstrekning foreningens midler tillater det.

Vedtekter for Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening 

 

Disse vedtektene ble vedtatt på foreningens årsmøte 09.03 2023.

For nedlasting

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet SRJF. 

 

§ 2 Formål

SRJFs formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende strategidokument. 

SRJF er en partipolitisk nøytral, medlemsforening som skal arbeide faglig og politisk for interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv.

SRJF skal arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, bærekraftig høsting, god naturforvaltning og vern av miljøet.

SRJF skal være den viktigste kunnskapsformidleren og tradisjonsbæreren innen jakt og fiske i sitt distrikt og arbeide for god rekruttering.

SRJFs arbeid skal bidra til god livskvalitet og helse i befolkningen.

 

§ 3 Medlemskap

 • Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem. SRJF er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.
 • Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet. Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året.
 • Styret i SRJF kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til NJFFs sentrale vedtekter.
 • For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.

 

§ 4 Medlemskontingent

Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og Representantskap. Betalt kontingent gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører besluttet andel til SRJF.

 

§ 5 SRJFs styrende organer

 1. Ordinært Årsmøte
 2. Ekstraordinært Årsmøte
 3. Styret

 

§ 6 Årsmøtet

 • Ordinært Årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. 
 • Årsmøtet skal innkalles av styret minst fire uker før avholdelse. 
 • Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. 
 • Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. 
 • Endelig sakliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

 

 1. Konstituering av møtet
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av dagsorden
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Valg av tellekorps
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsmelding fra siste kalenderår
 2. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 3. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 4. Retningslinjer for foreningsdriften
 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
 6. Styrets forslag til årsplan og budsjett
 7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap. 
 8. Valg av styre i henhold til § 8
 9. SRJFs utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
 10. Valg av valgkomite på tre medlemmer
 11. Valg av revisor(er)
 12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer    
 13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

 

  • Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
  • Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter. 
  • Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

 • Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. 
 • Melding av saker og innkalling må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte. 
 • Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 
 • Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
 • Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

 

§ 8 Styret

 • SRJF ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, minimum ni, samt tre varamedlemmer og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. 
 • Styret består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer og eventuelt styremedlemmer valgt etter funksjon.
 • Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. 
 • Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 • Styret er kollektivt ansvarlig for driften av SRJF og for de vedtak som gjøres. 
 • Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.  

 

§ 9 Styrets plikter

 1. Verne om SRJFs interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og SRJFs retningslinjer.
 2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for SRJF.
 3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i SRJF gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs strategidokument for kommende år.
 4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til NJFFs Forbundsstyre. 
 5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
 6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
 7. Ivareta SRJFs arkiv. 
 8. Godkjenne inngåelse og avslutning av alle kontrakter. 

 

§ 10 Regnskap

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.

SRJF dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for SRJF blir påført i tjeneste.

 

§ 11 Vedtektsendringer

SRJFs vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer i vedtektnormen, forplikter SRJF seg til å korrigere dette i sine vedtekter på førstkommende ordinære årsmøte.

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som SRJF selv kan tilpasse krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt. 

 

§ 12 Domsutvalg

SRJF er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter og normer.

 

§ 13 Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.

Dersom SRJF trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta SRJFs eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.

 

§ 14 Oppløsning av SRJF

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse SRJF, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i kommunen eller distriktet.

Dersom SRJF selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets styre å beslutte oppløsning.

 

 

Vedtekter for Skytterbanen AS

$ 1: Seskapets navn skal være Skytterbanen AS.

$ 2: Selskapet skal drifte Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforenings skytebane på Skurve i Gjesdal kommune.

$ 3: Selskapets skal eies 100 % av SRJF og virksomheten skal drives ut fra SRJFs klubblokale i Stavanger kommune.

$ 4: Selskapet skal operere skytebanen i tråd med SRJFs vedtekter. Disse omfatter å fremme riktig bruk av våpen og human jakt, å arbeide for respekt for våpen- og jaktlovgivning samt å drive et aktivt og attraktivt ungdomsarbeide. Selskapet skal tilby skytetrening, kurs og teambuildingaktiviteter. Skytebanen har ikke erhverv som formål. Evt overskudd skal beholdes i selskapet eller oveføres SRJF som støtte til SRJFs øvrige drift.

$ 5: Selskapets aksjekapital skal være kr 30.000 fordelt på 3.000 aksjer á 10 kr.

$ 6: Selskapets signatur tegnes av styrets medlemmer hver for seg.

§ 7: Oppløses eller selges Skytterbanen AS, skal alle midler tilfalle Stavanger og Rogaland Jegerog Fiskerforening til støtte i deres arbeid for å fremme et godt tilbud til regionens jegere og fiskere.

$ 8: For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldene aksjelovgivining.

Oppdatert på ekstraordinær GF, 21/04-2015

SRJF Styremøte

Referat

13.03.2024

Til stede:

Ragnhild Ottesen, Geir Aas, Erik Waage, Egil Vikingstad, Sveinung Idsø, Ole Geir Skjæveland, Åsmund Evensen, Kristian Hylle, Nadine Tveita, Aina Lund

 

Fraværende:

Lars Skimmeland, Aage Michalsen, Øyvind Bøgle, Stian Tønnessen

 

Sak 24/24: Godkjenning av innkalling og saker til Eventuelt

 • Enstemmig godkjent

 

Sak 25/24: Godkjenning av referat samt annen info og status på aksjonspunkter

 • Erik spør Svein Øverland om muligheter for skadedyrsjakt på sel i Frafjordelva. Det er ikke mulig.  

 • Øyvind har kontaktet politiet som vil komme tilbake til oss med svar på hva som gjelder for lagring av våpen på riflebanen. Befaring med Politiet 21/3.  

 

Sak 26/24: Konstituering av Styret og AU

 • Geir Aas gjenvalgt som nestleder

 • AU består av leder og nestleder samt en valgt av Styret. Ole Geir valgt. AU består dermed for 2024 av Ragnhild Ottesen, Geir Aas og Ole Geir Skjæveland.

 

Sak 27/24: Aktiviteter i foreningen i 2024

 • Fluekastekurs 3-5/5

 • Brunostkurs for kvinnene i Fylket hvor hver får med hjem 500 gr ost

 • Sigurd Kinn vil organisere fiske for innvandrere i regi av Frivillighetssentralen. Opplegget starter 21/5 og avsluttes 22/8 på Fiskesommer ved Hiorthhuset. Det inkluderer 3 grupper á 6 fiskere som er med på 3 ulike aktiviteter i hhv Stokkavannet, ved Hafrsfjord og på sjøen. Ragnhild har søkt om 25.000kr i støtte. Det blir behov for fiskekyndige hjelpere fra SRJF som også kan hente og kjøre deltakerne.

 

Sak 28/24: Haglebanen

 • Trenger folk på dugnader og jegerprøvekurs

 • Sveinung har invitert til møte om avklaring av rolle og krav til kompetanse til hjelpeinstruktørene 14/3

 • Jenteskyting 2 ganger i måneden

 • Duer og kastere kommer 21/3. Det er invitert til dugnad

 • Det er OK å leie Storstua på Skurve til Blazer Cup. Det gir tilgang til handicaptoalett, kjøkken og god plass for sekretariatet.

 • Ragnhild svarer Ungdomsskytingen:

  • Bane 1 og 2 benyttes

  • Kun for medlemmer

  • Hver 3. onsdag i måneden

  • Ved mer enn 30 deltakere bør det arrangeres 2 skytekvelder i måneden

  • Som hovedregel skal foresatte ikke være med inne på standplass

  • De mest brukte kasterne skal fylles etter bruk.

 

Sak 29/24: Riflebanen

 • Kristian finner ny dato for møtet med Stavanger Pistolklubb. Møtet bør være etter Blazer Cup

 

Sak 30/24: Hålandselven

 • Kontrakten er sagt opp av elveeierlaget. Vi har ikke akseptert dette da oppsigelsen er basert på feil grunnlag. 

 

Sak 31/24: Ungdomskonferanse i Alta

 • Vi sender Åsmund som leder av B/U-utvalget samt spør Marthe Holgersen Fjørkleiv som både er SRJF-medlem og innstilt som ny leder av B/U i NJFF Rogaland.  

 

Sak 32/24: Økonomisk status

 • Vi må begrense bevertning på utvalgsmøter til kaffe, kaker og kjeks

 • 1 årlig samling for utvalg/komiteer støttes med 200 kr/deltaker.

 

Sak 33/24: Rapport fra utvalgene

 • Jakt

  • 21 stk på Seljaktkurs som ga 10500kr. 5 var med på praktisk jakt 9/3 og det ble skutt 1 steinkobbe og 1 havert. Ny jakt 7/4 med 4 påmeldte.  

  • OK at vi går sammen med andre foreninger om å leie terreng

 • Hund

  • Intet

 • Fiske

  • Trekning i Frafjordelven 11/4

  • Trekning av Øksnevad 25/4

  • Steinar Egeland forhandler kontrakt med Bjelland om Figgjo

  • Fiskebrosjyren legges ut før påske

 • Jenter

  • Intet

 • Barn og Ungdom

  • Åsmund prøver å få til noe med Maritimt Museum

 • Kurs

  • Det 6. j.p.kurset holdes i april

  • Ole Bekker sertifiseres nå som jegerprøveinstruktør og Lasse Berg senere på våren i Bodø.

  • Ser ut som vi har fått flere hjelpeinstruktører

 • Hagle:

  • Ref 28/24 Haglebanen

 • Rifle:

  • Ref 29/24 Riflebanen

 • Kasserer:

  • Økonomien er fortsatt god, men det blir store utlegg på både haglebanen, Hiorthhuset og ved evt oppløsning av ASet

 

Sak 34/24: Evt.

 • Dekket ovenfor

 

 

Referent: Geir Aas

Godkjent: Ragnhild Ottesen

 

Dokumentene under legger seg i Downloads-/Nedlastmappen. Krever PC og denne mappen. 

Styremøte 2024-03-13

Styremøte 2024-02-14

Styremøte 2024-01-11

Ragnhild Ottesen

Leder

Geir Aas

Nestleder

Egil Vikingstad

Leder jaktutvalg

Åsmund Evensen

Ungdomsansvarlig

Øyvind Bøgle

Leder rifleutvalg

Ole Geir Skjæveland

Studieansvarlig

Steinar Egeland

Kontaktperson

Sveinung Idsø

Jegerprøven kontaktperson

Sveinung Idsø

Kasserer

Sveinung Idsø

Styremedlem

Øyvind Bøgle

Styremedlem

Aina Merethe Lund

Kvinnekontakt

Erik Waage

Styremedlem

Erik Waage

Leder fiskeutvalg