Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

Elgokse.jpg

Vi tilbyr jakt på Haus og Strai. 

KJFF sine medlemmer kan delta i trekning om jaktrett på elg, rådyr og småvilt.

Følgende tilbud er tilgjengelig for KJFF sine medlemmer.

 1. Rådyr og småviltjakt på Strai.
 2. Elgjakt på Strai.
 3. Rådyr og småviltjakt på Haus.
 4. Elgjakt på Haus og Glattetre.

Rådyr og småviltjakt tildeles for 1år av gangen, elgjakt for 2år.

Neste trekning av deltagere på elgjakt er på årsmøtet 2025. På elgjakten er du en del av et jaktlag (med egen jaktleder). Du betaler en grunnpris på 1000kr per år til KJFF for dekke KJFFs utgifter i forbindelse med jakten og må i tillegg betale direkte til jaktlaget for variable kostnader som utkjøping av kjøtt, slakting og andre utgifter. Totalt, inkludert betaling til KJFF og jaktlag må du regne med at det vil gå med fra 2 til 5000kr, per år. Elgjakt er ressurskrevende og om du blir trukket ut og takker ja til tilbudet så forventes det at du stiller opp og deltar etter beste evne.

For Rådyr og småviltjakt gjelder egne jaktregler. Disse er foreløpig under revisjon, men blir du trukket ut vil du få anledning til å si ifra deg tilbudet etter å ha mottatt regelverket. Viktigste punktene du bør merke deg før du søker er listet opp under,

 • Rådyr og småviltjakt begynner etter at elgjakten i terrenget er ferdig.
 • Antallet rådyr som kan felles varierer.
  • I 2022 var kvoten 2 rådyr på Strai.
  • I 2022 var kvoten 3 rådyr på Haus. 
 • Du må selv ordne med ettersøksavtale.
 • Småvilt er i dette tilbudet regnet som,
  • Hare
  • Rev
  • Bever
  • Mink 
 • Du må betale en avgift til KJFF på 750kr for jaktretten.

Her finner du kart over områdene:

Kart Glattetre

Kart Strai

Dersom du har spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt på e-post adresse [email protected].

Frist for å melde seg på trekning for rådyr og småviltjakt er 11. mars 2024. Neste anledning å melde seg på trekning for elgjakt er før årsmøtet 2025.

Trekningen blir utført på årsmøtet 18. mars og du melder deg på trekningen med å sende en e-post til [email protected]

Følgende informasjon skal inkluderes i e-posten,

 • Fullt navn
 • NJFF medlemsnummer
 • Hvilke tilbud du ønsker å være med i trekning for
  • 1. Rådyr og småviltjakt på Strai
  • 2. Elgjakt på Strai
  • 3. Rådyr og småviltjakt på Haus
  • 4. Elgjakt på Haus og Glattetre

 

Vi ønsker å leie flere terreng til våre medlemmer.

Er det noen som har et jaktterreng, eller kjenner noen som ønsker å leie ut gi viltutvalget​ et tips!


Kontakt Viltstellutvalget:

Kjff viltutvalget

Ryper og Tina.jpg

 

​​​​​De fleste av våre lokalforeninger holder jegerprøvekurs. Du finner en oversikt over kursene i aktivitetskalenderen. Informasjon finner her : Jegerprøve

For å få tilgang til jakt må du gjøre avtale med grunneier.  Noen foreninger disponerer også jaktterreng og selger jaktkort. Kjff lokalforening tilbyr jakt til sine medlemmer

Gjennom nettportalen www.inatur.no​ finner du mange jakttilbud. Vi anbefaler å benytte denne mulighet.  Her legger Statskog, Fjellstyresambandet, rettighetshavere og foreninger ut ulike jakttilbud på både småvilt og storviltjakt.

I Vest-Agder har vi også en ordning der man kan gå i land å jakte sjøfugl fra utvalgte holmer i skjærgården. Se underpunkt om sjøfugljakt for nærmere info om ordningen.

 

 

Vårt ønske med rovviltkonkurransen er først og fremst å stimulere til et mer aktivt friluftsliv og stimulere til økt interesse for jakt og viltforvaltning.​​
Kontroll med smårovviltet har positiv effekt for for fugl, hare og an​net matnyttig vilt. Med andre er dette god viltpleie.

Konkurransen gjelder for jakt og fangst av smårovvilt for medlemmer av jeger og fiskerforeninger i Vest Agder fylke.

Vi håper at dette vil være en inspirasjon spesielt for ungdom og nye jegere til å komme i gang med en interessant og spennende jakt.

For å få gjennomført konkurransen er vi avhengig av at hver enkelt lokalforening velger kontrollører som kan dokumentere resultatet for den enkelte jeger.

Noen foreninger har allerede dette på plass, og kjører parallelle konkurranser slik at det er mulig å delta i konkurransen i lokalforeningen og i fylket med samme jakt- og fangstutbytte, og med samme dokumentasjon.

De som ønsker å delta må henvende seg til sin lokalforening for å få oppgitt kontaktperson / kontrollør for foreningen.

Regler for konkurransen er gjengitt under.

 

 

Konkurranseregler:

 • 1.   Konkurransen følger kalenderåret.
 • 2.   Deltaker må være medlem av en lokal JFF i Vest-Agder.
 • 3.   Deltaker skal selv ha fanget/skutt viltet.
 • 4.   Alle fellinger skal være innenfor ordinær jakttid og felt på lovlig måte.
 • 5.   Alle fellinger skal forevises lokal kontrollør senest 14 dager etter felling for å være tellende.  
 • 6.   Lokalforeningene oppnevner kontrollør og dyr må forevises hele. For fugl er det nok å vise begge føttene. 
 • 7.   Deltaker sender attestert resultat samlet til fylkeskontoret ved endt kalenderår.
 • 8.   Vinneren premieres på fylkesårsmøtet.
 • 9.   Det konkurreres i to klasser;  

      Juniorklasse:  fra det året man fyller 14 år til fylte 20 år
      Seniorklasse: fra fylte 20 år

                       

Poengberegning: 

Rev                 20 poeng
Mår                 20     «
Grevling          15      «
Mink                  5      «
Kråke                2      «
Ravn                 2      «
Nøtteskrike       2      «

​​​Premiering:

De 3 beste i hver klasse premieres:  

1. premie  gavekort på Gmax verdi     kr   5000,-
2. premie         «                           «     «    3000,-
3. premie         «                           «     «    2000,-

Reglene ble vedtatt på styremøte 18.02.2014

 

Frist for innsending av resultat er 15. febr.​

Sjøfugl.jpg

Sjøfugljakta er ei jakt som er åpen for allmenheten. Skal man jakte på fjorden eller åpent hav kan man gjøre det uten grunneiertillatelse så lenge man ellers tilfredsstiller kravene til jakte og følger gjeldene regler

 

​​​I Vest-Agder har vi gjennom flere jakttidsperioder gjennom samarbeid med fylkesmann/fylkeskommune og flere av kommunene fått til en prøveordning der man kan gå i land og jakte fra utvalgte offentlige eiendommer i skjærgården. 

Dette er nå videreført av fylkeskommunnen også for jakttidsperioden 2017-2022.

For nærmere opplysninger om hvor og på hvilke betingelser dette gjelder sjekk fylkeskommunenes nettsider. Linkene til kart og regelverk nedenfor gjelder for begge Agderfylkene.

Kart og regler for sjøfugljakt fra off. eiendommer i Agder​

 

Sjøfugljakt i Agder 2017-2022