MENY hamburgermeny Close-menu button

Styret

Her finner du vedtekter, refusjonsskjema og annen kjekk foreningsinfo!

Leder                               Camilla Jacobsen Eng

Sekretær                         Børre Aursnes

Kasserer                          Jan Erik Furuseth

Kvinnekontakt                Mariel Lødum

Ungdomskontakt           Øyvind Kirkhus Dahl

Leder i Hageutvalget     Sterling Herskedal

Leder i Rifleutvalget      Sigurd Agnalt

Leder i Jaktutvalget       Jon Øvrum Hansen

Leder i Fiskeutvalget     Åsgeir Rossebø Almås

Vedtekter for Ås JFF

Mal for vedtekter vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte 14. november 2021.

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Ås Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet Ås JFF.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende strategidokument.

Foreningen ble stiftet i mai 1983, og skal ivareta og fremme medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.

 

§ 3 Medlemskap

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem. Foreningen er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.

Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.

Styret i foreningen kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til NJFFs sentrale vedtekter.

 

§ 4 Medlemskontingent

Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og Representantskap, jfr. § 6 pkt. 8. Betalt kontingent gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører besluttet andel til foreningen.

 

§ 5 Foreningens styrende organer

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

 

§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig sakliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene, på foreningens hjemmeside, senest én uke før møtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

1.         Konstituering av møtet

-           Godkjenning av innkallingen

-           Godkjenning av dagsorden

-           Godkjenning av forretningsorden

-           Valg av ordstyrer

-           Valg av sekretær

-           Valg av tellekorps

-           Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2.         Årsmelding fra siste kalenderår

3.         Revidert regnskap fra siste kalenderår

4.         Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5.         Retningslinjer for foreningsdriften

6.         Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

7.         Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett

8.         Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.

9.         Valg av styre i henhold til § 8

10.       Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov

11.       Valg av valgkomite på tre medlemmer

12.       Valg av revisor(er)

13.       Eventuell utnevning av æresmedlemmer    

14.       Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

15.       Ås JFFs Miljøpris

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

 

§ 8 Styret

Foreningen ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, minimum tre, samt tre varamedlemmer og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styret har av årsmøtet valgt leder, nestleder, kasserer og eventuelt styremedlemmer valgt etter funksjon. Utvalgsledere er styrerepresentanter.

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen og for de vedtak som gjøres.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.

Styreleder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett. 

 

§ 9 Styrets plikter

1.         Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og foreningens retningslinjer.

2.         Arrangere årsmøte.

Gjennomføre årsmøtevedtatte saker og virksomhetsplan. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.

3.         Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.

4.         Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til NJFFs Forbundsstyre.

5.         Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.

6.         Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.

          7.        Ivareta foreningen/lagets arkiv.

 

§ 9-1 Ungdomskontakt

Formål

Ivareta ungdomsmedlemmenes interesser og behov på alle områder i foreningen.

Oppgaver

Ungdomskoordinator inn mot styret og utvalgene. Ha oversikt over ungdomsmedlemmene og være bindeledd mellom dem og resten av foreningen. Tale ungdommens sak i foreningen og jobbe aktivt for å trekke ungdom med i foreningens aktiviteter. Rekrutteringsarbeid og kontakt inn mot skoler og ungdomsmiljøer i kommunen. Bistå foreningen i gjennomføring av barne- og ungdomsrelaterte aktiviteter i foreningens regi.

 

§ 9-2 Kvinnekontakt

Formål

Ivareta de kvinnelige medlemmenes interesser og behov på alle områder i foreningen.

Oppgaver

Kvinnekoordinator inn mot styret og utvalgene. Ha oversikt over de kvinnelige medlemmene og være bindeledd mellom dem og resten av foreningen. Tale kvinnenes sak i foreningen og jobbe aktivt for å trekke kvinner med i foreningens aktiviteter. Rekrutteringsarbeid. Bistå foreningen i gjennomføring av aktiviteter for kvinner i foreningens regi.

 

§ 9-3 Utvalgene

Generelt for alle utvalgene i foreningen:

Foreningen er organisert med de utvalg som styret har fastsatt. De ulike utvalgene består av leder, nestleder, og 2-3 medlemmer. Lederne i utvalgene er også styremedlemmer i foreningen, og velges av årsmøtet. De andre medlemmene i utvalgene blir også valgt av årsmøtet for 2 år av gangen, men slik at maksimum halvparten er på valg samme år. Nestlederne i utvalgene er utvalgsledernes personlige vararepresentanter i styret i foreningen. Utvalgene rekrutterer selv det antall personer fra medlemsmassen som er nødvendig for å gjennomføre de aktiviteter som skal gjennomføres i utvalgets regi (skyteledere, standplassledere, kursinstruktører, medhjelpere og andre). Lederne i utvalgene rapporterer om utvalgenes virksomhet på styremøtene. Utvalgenes regnskap og budsjetter skal framgå i foreningens regnskap på årsmøte. Utvalgene kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen uten styrets godkjennelse.

Ved behov, og da fortrinnsvis for kortere perioder, kan styret nedsette nødvendige utvalg og utpeke ledere og medlemmer av disse. Ved etablering av permanente utvalg, skal dette godkjennes av årsmøtet.

Utvalgene skal:

  • Tilrettelegge tilbud og aktiviteter til alle medlemmer av foreningen innenfor utvalgenes pålagte arbeidsområder.
  • Sørge for at informasjon om sine aktiviteter og tilbud når ut til alle medlemmene i foreningen.
  • Utarbeide ferdig årsmelding om sin virksomhet og legge frem sine planer og budsjetter til styret innen utsending av årsmøtepapirer.
  • Drive aktivt rekrutteringsarbeid på vegne av foreningen.
  • Arbeide for å gi medlemmene tilbud på utstyr.
  • Ha økonomi- og arkivansvar for sitt eget utvalg.

Rifleutvalget

Formål

Ivareta medlemmenes interesser og behov innen jaktskytetrening/ -konkurranser med rifle.

Oppgaver

Generelle oppgaver nevnt i § 9-3 –” Utvalgene”.

Drift og vedlikehold av riflebanen i tråd med det som står i leieavtalen med Aas Skytterlag.

Ansvar for ladeutstyret og aktiviteter knyttet til lading.

Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.

Kursing og opplæring av medlemmer innenfor alle områder innen rifle og rifleskyting.

Opplæring og utdanning av medlemmer til standplass- og skyteledere, instruktører og dommere.

Tilrettelegge for og etablere tilbud for trening i rifleskyting, og arrangere stevner og storviltprøven i foreningens regi.

Koordinere medlemmenes deltakelse på stevner i og utenfor foreningen.

Utvikle og ivareta et mest mulig sosialt miljø i forbindelse med rifleskyting på riflebanen.

Hagleutvalget

Formål

Ivareta medlemmenes interesser og behov innen jaktskytetrening/ -konkurranser med hagle.

Oppgaver

Generelle oppgaver nevnt i § 9-3 –” Utvalgene”.

Drift og vedlikehold av haglebanen med tilhørende anlegg og utstyr.

Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.

Kursing og opplæring av medlemmer innenfor alle områder innen hagle og hagleskyting.

Opplæring og utdanning av medlemmer til skyte- og standplassledere, instruktører og dommere.

Tilrettelegge for og etablere tilbud for trening i hagleskyting, og å arrangere stevner i foreningens regi.

Koordinere medlemmenes deltakelse på stevner i og utenfor foreningen.

Utvikle og ivareta et mest mulig sosialt miljø i forbindelse med hagleskyting på haglebanen.

Jaktutvalget

Formål

Ivareta medlemmenes interesser og behov innen jaktfaglige områder, tilbud om jakt og jaktterreng, og dressur og prøver for jakt- og sporhunder.

Oppgaver

Generelle oppgaver nevnt i § 9-3 –” Utvalgene”.

Ha oversikt over jaktmuligheter/-terreng i nærområdet og ellers, og etablere medlemstilbud.

Ansvar for viltstell og jakttildeling i jaktterreng som foreningen disponerer (ungdomsmedlemmer i foreningen, t.o.m. 19 år, prioriteres ved tildeling av jakt).

Sikre god kontakt og godt samarbeid med lokale grunneiere og kommunen.

Kurs og opplæring innen jaktrelaterte områder (jegerprøvekurs, hunde- og jaktdressur, bruk av el-halsbånd, slaktekurs, kurs i viltstell o.a.).

Tilbud om prøver for jakt og sporhunder.

Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.

I samarbeid med Fiskeutvalget - ha ansvar for drift og vedlikehold av hytter/lokaler som foreningen disponerer til jakt- og fiskeaktivitet (ikke lokaler på skytebanen).

Ansvar for foreningens jakt- og turutstyr.

Fiskeutvalget

Formål

Ivareta medlemmenes interesser og behov innen sportsfiske og konkurransefiske.

Oppgaver

Generelle oppgaver nevnt i § 9-3 –” Utvalgene”.

Ha oversikt over fiskemuligheter i nærområdet og ellers i landet, og etablere medlemstilbud.

Fiskestell i lokalmiljøet der det er behov for dette, i samarbeid med grunneiere og kommunen.

Planlegge og sette i verk ønskelige fiskestelltiltak i samarbeid med styret.

Sikre god kontakt og godt samarbeid med lokale grunneiere og kommunen.

Kurs og opplæring innen fiskerelaterte områder.

Koordinere medlemmenes deltakelse på fiskekonkurranser i og utenfor foreningen.

Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.

I samarbeid med Jaktutvalget - ha ansvar for drift og vedlikehold av hytter/lokaler som foreningen disponerer til jakt- og fiskeaktivitet (ikke lokaler på skytebanen).

Ansvaret for foreningens fiske- og turutstyr.

 

§ 10 Regnskap

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.

Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for foreningen blir påført i tjeneste

 

§ 11 Vedtektsendringer

Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Dersom endringer i normen krever endringer i foreningens egne vedtektstilpasninger, forplikter foreningen seg til å behandle dette på førstkommende ordinære årsmøte.

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.

 

§ 12 Domsutvalg

Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter og normer.

 

§ 13 Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse

vedtektene, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.

 

§ 14 Oppløsning av foreningen

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i kommunen eller distriktet.

Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets styre å beslutte oppløsning.

 

§ 15 Endringslogg

Første vedtekter trådte i kraft 9. mai 1983, med endringer vedtatt på årsmøter i 1987, 1989, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2012, 2016 og 2022.

Vedtatt av årsmøtet 2/3-2022

Camilla Jacobsen Eng

Leder i Ås Jeger- og Fiskerforening