Bedre tidsfrister for ulvevedtak

Klima- og miljødepartementet har fremskyndet fristen for når rovviltnemndene skal fatte vedtak om fellinger innenfor ulvesonen med to uker.

Publisert 10. mai 2022 kl. 08.10

NJFF sendte i mars et brev til Klima- og miljødepartementet der vi anmodet om at det skulle fastsettes tidligere tidsfrister for vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen. Erfaringer har vist at rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i revir innenfor ulvesonen i all hovedsak blir påklagd. Selve klagebehandling tar tid, og ved flere tilfeller de senere årene har Klima- og miljødepartementets endelige vedtak etter klagebehandlingen kommet tett oppunder jaktstart. I noen tilfeller har avgjørelsene kommet bare timer før jaktstart. Dette er svært uheldig.

Tid til planlegging

En god gjennomføring av lisensfellingen av ulv fordrer betydelig forarbeid og planlegging. Det legges ned en betydelig innsats i alle områdene der rovviltnemndene legger opp til felling innenfor sine vedtak. De enkelte jaktlagene er innforstått med at det kan bli endringer med hensyn til antall revir og hvilke revir fra rovviltnemndenes vedtak til endelig vedtak etter avsluttet klagebehandling. Likevel er det uholdbart når avklaringene ikke kommer på et tidligere tidspunkt. Jegerne har avtalt uttak av ferie med arbeidsgiver eller skaffet vikarer for de som har behov for det. Når avgjørelsen kommer kun timer før jaktstart blir det vanskelig å gjøre om på dette.

Delvis gjennomslag

NJFF ba i sitt brev om at rovviltnemndene blir gitt en tidsfrist på å fatte vedtak innen utgangen av juni, og at departementet må ha behandlet eventuelle klagesaker innen 1. desember. Riktig så langt går ikke departementet, men i sitt tilsvar til NJFFs anmodning svarer departementet slik: 

"For å legge bedre til rette for at eventuelle klageavgjørelser fra departementet kan foreligge i tilstrekkelig god tid i disse sakene, fortrinnsvis rundt 1. desember, har departementet bedt om at rovviltnemndene fatter eventuelle vedtak senest 3 måneder og 2 uker før lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen starter."

NJFF er fornøyd med at departementet ser utfordringene vi har påpekt, og at de nå tar grep for å bedre på framtidens ulveforvaltning. Så får vi håpe det er tilstrekkelig til at vi har en avklaring i god tid før lisensfellingene starter 1. januar 2023.