Et rop for villreinen

En ny rapport har klassifisert ti av våre nasjonale villreinområder. Ingen av dem oppnår god kvalitet. Nå roper syv organisasjoner ut et alvorlig varsko.

Publisert: 13. mai 2022 kl. 11.33

Villreinrådet i Norge, Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges Naturvernforbund, WWF, Norsk Friluftsliv og Norges Jeger- og Fiskerforbund står bak oppropet, som er sendt til fire ulike departement som alle har et delansvar for å ivareta villreinens leveområde. Det er Kommunal og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, og Landbruks- og matdepartementet.  

Det står dårlig til

Villreinen er en art som Norge har et internasjonalt ansvar for. Vi må ha som ambisjon at vi klarer å forvalte våre villreinbestander og deres leveområder på en god måte i et langsiktig perspektiv. Da Artsdatabanken la fram den nye rødlisten for arter i november 2021, var villreinen tatt inn som en nær truet art. Artsdatabanken viste til fragmentering av leveområder og at villreinen i Nordfjella og Hardangervidda har fått påvist sykdommen skrantesyke som de viktigste utfordringene for villreinen. Her ligger også hovedårsakene til den negative bestandsutviklingen.

Villrein i kamp

Den grundige rapporten om klassifisering av våre ti nasjonale villreinområder som ble lagt fram av den nasjonale ekspertgruppen oppnevnt av Klima- og miljødepartementet understreker alvoret i situasjonen for villreinen. Det gir grunn til bekymring når ingen av våre ti nasjonale villreinområder oppnår god kvalitet. Hele seks av områdene (Setesdal Ryfylkeheiene, Hardangervidda, Nordfjella, Rondane, Knutshø og Snøhetta) har dårlig kvalitet og blir ikke godkjent i henhold til kvalitetsnormen, mens fire områder (Setesdal Austhei, Reinheimen-Breheimen, Forollhogna og Sølnkletten) oppnår middels kvalitet og blir godkjent. 
Les mer om rapporten her. 

Fra ord til handling

Organisasjonene understeker i oppropet at det nå er avgjørende at rapporten snarest følges opp med ambisiøse tiltaksplaner for å kunne snu den negative utviklingen. Aktuelle tiltak kan være:

  • Statlige retningslinjer for hyttebygging med tilhørende infrastruktur må på plass og gjøres gjeldende for all videre utbygging, herunder også planlagt, men ikke igangsatte utbygginger.
     
  • Det må utredes og iverksettes aktuelle restaureringstiltak og tiltak for å reetablere trekkveier i villreinområdene for å legge til rette for at villreinen kan ta i bruk hele leveområdet.
     
  • Fokus på å kanalisere og styre ferdsel, primært gjennom bruk av informasjon og positive virkemidler, herunder sti og løypeplaner, for å legge til rette for villreinens bruk av sine leveområder.
  • Styrket forskning og overvåking som grunnlag for en adaptiv forvaltning, herunder som grunnlag for tiltak overfor skrantesyke.

 

Oppropet vil bli fulgt opp med anmodning om møter med politisk ledelse i departementene. 

Les hele oppropet her. 

Logoer villrein.jpg