Jegerne vil være en del av en aktiv ulveforvaltning

Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte har diskutert ulveforvaltning, og konklusjonen er å videreføre NJFFs engasjement for å sikre gode rammebetingelser for effektiv lisensfelling og målet om aktiv byrdefordeling.

Publisert: 14. november 2021 kl. 10.02

Sist oppdatert: 14. november 2021 kl. 10.17

Forvaltningen av store rovdyr er krevende og ofte konfliktfylt. Forbundsstyret er opptatt av at NJFF skal være en aktiv part i norsk rovviltforvaltning, og at vi skal bidra til gode rammer som sikrer forutsigbarhet og en reell byrdefordeling. Det er viktig at NJFF innehar en posisjon som sikrer aksept, respekt og forståelse, slik at vi kan ha en reell påvirkning på politiske prosesser og rammebetingelser for forvaltning. Forbundsstyret har tro på en videreføring av den arbeidsformen vi har hatt de senere årene med en tydelig stemme for å ivareta jakt-, jeger- og viltinteressene i rovviltsaken.

NJFF Hedmarks forslag:

Årsmøtet i NJFF-Hedmark krever at Norges Jeger- og Fiskerforbund arbeider for at forvaltningspraksisen for uttak av ulveflokker innenfor forvaltningssona for ulv forandres fra å ta ut ulvene i et revir, til å ta ut alle ulvene i et bestemt geografisk område der flokken holder til.

Landsmøtevedtak:

Forslaget fra NJFF Hedmark støttes med et tillegg om dokumentasjonskrav før felling.

NJFF skal arbeide for å oppnå en reell byrdefordeling i områder med tett ulvebestand. Rammene for fellingsvedtak av flokker må ikke legge unødige begrensninger på jegere/jaktlag når det gjelder dokumentasjon før felling kan gjennomføres, og de må sikre reelle muligheter for uttak av dyrene i de aktuelle geografiske områdene.

Landsmøtevedtak

NJFF vil videreføre hovedtrekkene i sin oppfølging av rovviltforvaltningen. Vi skal fortsette arbeidet for en forvaltning av ulv som sikrer at jakt-, jeger-, jakthund- og viltinteressene blir ivaretatt og bidrar til et redusert konfliktnivå.

  • Bestandsregulering av ulv og andre store rovdyr skal skje gjennom lisensfelling og kvotejakt

  • NJFF går inn for å avvikle ulvesonen.

  • Lokal deltakelse i bestandsregistrering må vektlegges. For å bidra til konfliktdemping må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn innenfor rammen av Stortingets vedtak og gjeldende regelverk.

  • NJFF skal videreføre arbeidet med å sikre gode rammer for effektiv lisens- og kvotefelling, herunder gode rammebetingelser for bruk av hund.

  • Arbeidet med kompetanseoppbygging skal videreføres

  • Forbundets ståsted og engasjement i forvaltningen skal synliggjøres.

  • NJFF skal fortsatt arbeide for maksimalt 2-3 familiegrupper av ulv inkludert den norske andelen av grenseflokkene.

Alt om Landsmøtet