Det blir noe innskjerpede regler for å fiske laks, sjøørret og sjørøye langs store deler av kysten.

Justerte regler for fiske i sjø og vassdrag

Det er innført noen endringer for fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag. Her er de viktigste.

Publisert: 10. mai 2023 kl. 13.05

Sist oppdatert: 11. mai 2023 kl. 13.15

Miljødirektoratet har på bakgrunn av innspill fra lokal forvaltning sett på forskriftene, altså reglene, for å fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag. Det er to sjøregioner og 22 vassdrag som har fått endringer i fiskebestemmelsene.

Nye regler i sjø

Stort sett videreføres regler for fiske i sjø som gjeldende for 2022.

I Nordland som helhet er det ingen endringer, med unntak for i Skjerstadfjorden (innenfor Fylkesvei 17) hvor det er forbud mot fiske fra båt som gjelder fram til 30. juni.

I Tanafjorden og områdene rundt videreføres bestemmelser for fiske som i 2022. Det ordinære sjølaksefisket videreføres i Finnmark.

Nye regler i vassdrag

Når det gjelder fiske i vassdrag, er det for 22 vassdrag kommet inn en del nye bestemmelser for fisketid og kvoter for de ulike anadrome artene. Av disse 22 vassdragene er det 14 vassdrag som nå åpnes for fiske; primært fordi det siden sist revisjon av forskriften har kommet på plass akseptable ordninger for rapportering av fangst.

I all hovedsak er det elver i Nordland som berøres, men vi ser også at det innføres nye bestemmelser i elver i Agder, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark.

Må finne løsninger

NJFF er tydelige på at myndighetene ikke bare kan fokusere på innskrenkinger i fisket. Fiskerne er fiskens beste venn og forkjemper, og det er viktig å sikre engasjement og arbeid for disse bestandene inn i fremtiden. At vi er villige til å redusere vårt fiske i en periode, betyr ikke at andre aktører skal kunne fortsette som før.

NJFF mener det haster med at myndighetene nå gjør faktiske tiltak knyttet til lus, rømming og pukkellaks:
- øke midlene til å etablere feller for å ta ut pukkellaks
- kreve lukkete anlegg i oppdrettsnæringen
- forbedre Trafikklyssystemet ved å ta inn sjøørret som indikator, og harmonere kravene i Trafikklyssystemet med kravene i Kvalitetsnormen for villaks.

Endringene gjelder fra 8. mai 2023.

For oversikt over reglene der du ønsker å fiske, se aktuell region hos statsforvalteren.