Nå er det

Kamp mot svinepesten

Nå er det "alle mann til pumpene" i kampen for å holde Norge fri for den dødelige svinepesten. Jegerne spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Publisert: 14. september 2023 kl. 13.06

Sist oppdatert: 14. september 2023 kl. 13.05

Det var onsdag 6. september at det svenske Jordbruksverket og Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) meldte om at afrikansk svinepest er påvist på et villsvin som ble funnet dødt ved Fagersta i Västmanlands län vest for Stockholm. Dette er i underkant av 200 km fra den norske grensen øst for Kongsvinger. 

Det er etablert en smittesone på nesten en million dekar. Det er innført strenge begrensinger på ferdsel i naturen i området hvor de døde villsvinene er funnet. All skogsdrift er stoppet, jakt er forbudt, å slippe hunder er forbudt, å plukke sopp og bær er forbudt. Du kan se kartet over hvor smitterestriksjonene er innført her

Svenske veterinærmyndigheter har nå iverksatt tiltak for å kartlegge hvor omfattende smitten er. Til nå er det funnet 18 døde villsvin som er bekreftet smittet av svinepesten. Det er  forventet at de vil finne flere dyr etter hvert som det rammede området gjennomgås. Du kan følge utviklingen på dette kartet

Hva skjer i Norge?

I Norge har vi en Handlingsplan mot villsvin, som er laget av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Kort fortalt er målet her "Færrest mulig villsvin på minst mulig areal"

Jakt og jegere er det foretrukne bestandsregulerende virkemiddelet, noe NJFF har støttet opp om. Rammene for jakt på villsvin er utvidet, og det er nå blant annet tillatt å bruke kunstig lys, og åting, men ikke foring. Felling av villsvin har i det store vært konsentrert om de sydøstlige delene av Østfold, med Halden og Aremark kommuner som de viktigste områdene. Det felles årlig rundt 400 villsvin i Norge.

Sett i lys av den dramatiske situasjonen i Sverige, manes det nå til en felles innsats mot afrikansk svinepest fra myndighetenes side. Mattilsynet leder arbeidet, men også Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, landbruksorganisasjonene, NJFF og andre er med. Først og fremst etablerer vi en beredskap for etter beste evne å forhindre smitte til Norge. 

Dersom vi får smitte av afrikansk svinepest til Norge, må vi påregne like strenge tiltak som det vi nå ser i Sverige. Mattilsynet har en plan for dette klar som du kan lese her.

NJFF mobiliserer

Ettersøksarbeid
NJFF er godt i gang med å trene og utdanne hunder med spesielt fokus på ettersøk av villsvin. Ettersøk av villsvin kan være utfordrende og setter spesielle krav til hunden utover det som er tilfellet for ettersøk etter hjortevilt. NJFFs Jakt- og Fiskesenter på Flå står for gjennomføringen, og satsingen skjer i samarbeid med Villsvinprosjektet. Regionlagene i Hedmark, Akershus og Østfold har plukket ut 10 ekvipasjer hver som har vært på helgesamlinger med trening og prøving på Jakt- og Fiskesenteret, med mentaltesting, sportrening og faglig påfyll. 10 av disse ekvipasjene er plukket ut til videre kompetansebygging og trening som skal gjennomføres i Sverige.

Sikre kompetente jegere
Kompetente jegere er viktig for å opprettholde en effektiv jakt over tid. NJFF ser det derfor som viktig å prioritere motivasjon og kompetansebygging av villsvinjegere. Våre regionlag innehar betydelig kompetanse og lokal kunnskap som kommer godt med i dette arbeidet. Vi har allerede et engasjement på dette området, og vil forsterke innsatsen.

Informasjonsformidling
NJFF er en viktig kommunikasjonskanal ut til mange av landets jegere. Vi vil kommunisere med våre 123.000 medlemmer, både direkte og inndirekte. Vi benytter hjemmesider, nyhetsbrev, presse/media, sosiale medier og vårt eget tidsskrift Jakt & Fiske.

Organisere en intern jegerberedskap
NJFF vil etablere en intern arbeidsgruppe bestående av våre regionlag i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo, som sammen med informasjons- og fagpersoner fra NJFFs administrasjon kan følge utviklingen løpende og vurdere styrking av tiltak ved behov.

Hva kan du som jeger bidra med?

Jegerne fungerer ofte som en «førstelinjetjeneste» der de ferdes i naturen på tvers av stiene. Jegere og andre som ferdes i naturen har plikt til å melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager syke, skadde eller døde villsvin, slik at de kan ta prøver av disse. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om svinepest. 

Jegere og andre som ferdes i naturen i villsvinområder i Sverige, må sørge for at de ikke tar med seg smitte hjem til Norge. Les mer om det i vår sak Vær varsom etter jakt i Sverige

Følg med på Mattilsynet sine gode sider om Afrikansk Svinepest. Her får du konkrete råd for hvordan du som jeger skal oppføre deg for å sikre at ikke du blir en smittebærer av denne ytterst alvorlige sykdommen.