Flere halvautomatiske våpen fjernes fra forbudslista igjen, etter at NJFF reagerte ovenfor Justisdepartementet.

NJFF-gjennomslag om halvautomatiske våpen

Flere halvautomatiske våpen fjernes fra forbudslista igjen, etter at NJFF reagerte ovenfor Justisdepartementet.

Publisert: 14. februar 2023 kl. 12.16

Politidirektoratet (POD) kom overraskende, og uten hjemmel i lovverket, med en svært omfattende liste over «våpen med størst skadepotensiale» og/ eller av «militær eller polisiær konstruksjon». Våpnene på denne listen ville da bli forbudt, og måtte destrueres.

NJFF-brev til departementet

NJFF reagerte momentant, og klagde Politidirektoratets liste inn til Justisdepartementet. Spesielt reagerte vi på at så å si alle halvautomatiske salongrifler beregnet på jakt, ble kategorisert som «rifler med militær eller polisiær konstruksjon».

Listen er justert

Politidirektoratet har nå revidert listen. Fra å omfatte 22 grovkalibrede og hele 42 finkalibrede jaktvåpenmodeller, er listen nå nede på hhv. 15 grovkalibrede og 11 finkalibrede modeller.
De fleste av våpnene som er tatt ut av listen vil fremdeles være forbudt å kjøpe/selge som jaktvåpen, men kan beholdes lovlig av nåværende eiere.

Vidar Nilsen, fagrådgiver i NJFF, er fornøyd:

- Vi har fulgt arbeidet med ny våpenlov tett over mange år. Det viser seg at det er nødvendig, og også at det nytter å reagere når myndighetene går lengre enn hva det er lovhjemmel for, sier han.

- Justisminister Mehl har gjort det eneste riktige og fornuftige i denne saken, og bedt Politidirektoratet om å nedjustere forbudslisten slik at den skal harmonere med vedtak gjort i Stortinget og den forståelsen vi har hatt om saken.

Flere lister å forholde seg til

I ny våpenforskrift er kravene til hvilke halvautomatiske rifler som kan erverves til jakt skjerpet i forhold til tidligere lovgivning. En overgangsordning i våpenlovgivningen medfører at de fleste jegere likevel kan beholde sine lovlig ervervede våpen, men en del modeller kan ikke videreselges som jaktvåpen.

Listene er som følger:

  • Ulovlige våpen som må avhendes mot destruksjonspant (liste A)
  • Våpen som blir forbudt å kjøpe/selge som jaktvåpen, men som kan beholdes av nåværende eier (liste B og C)
  • Lovlige halvautomatiske rifler til jakt (liste D)

- Det kan fremdeles forekomme at noen jegere har modeller som ikke har kommet med på noen av listene, eller at et våpens plassering på listene kan bli justert. Lista over våpen som blir helt forbudt å eie som jaktvåpen (liste A) mener vi imidlertid det ikke er grunnlag for å utvide ytterligere, sier Vidar Nilsen.

- Våpen som må leveres inn kompenseres med en destruksjonspant på 4000 kroner. Frist for innlevering er 31. mai 2024, så det er ennå tid for å beholde våpenet en siste jaktsesong, sier han.

Flere detaljer finner du her:
https://www.politiet.no/tjenester/vapen/forbud-mot-halvautomatiske-rifler-til-jakt/

I denne saken kan du lese om NJFFs brev til Justisdepartementet.