NJFF samles til landsmøte på Gardermoen

Helgen 12-14. november avholdes det 23. ordinære landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Publisert: 11. november 2021 kl. 14.00

Sist oppdatert: 12. november 2021 kl. 12.57

NJFF er en betydelig friluftsorganisasjon, med sine 115.000 medlemmer, spredd på 562 lokale foreninger over hele landet. Landsmøtet er Norges Jeger- og Fiskerforbunds høyeste demokratiske organ. På landsmøtet stiller 181 valgte delegater fra hele landet. 

Organisasjonsutvikling

Lista over organisasjonssaker som skal behandles under landsmøtet er denne gangen rekordlang. Ønsket om å utvikle, forenkle, effektivisere og gjøre organisasjonen mer enhetlig er et mål. Derfor er det mange forslag til vedtektsendringer som skal behandles.

 • Enhetlig kontingentsatser og endring av kontingentår
  I dag er kontingentfastsettelsen i NJFF-organisasjonen kompleks. Med 562 foreninger, 19 fylkeslag, et sentralledd og 9 medlemskategorier, blir det en enorm mengde ulike kontingentbeløp. Hva et medlemskap koster for et medlem må regnes ut i hvert enkelt tilfelle, og det gjør både informasjon, markedsføring og administrering vanskelig. Landsmøtet skal nå bestemme om det skal innføres enhetlige kontingentsatser i organisasjonen. I tillegg skal Landsmøtet bestemme om vi skal endre medlemsåret i organisasjonen fra et kalenderår til et løpende medlemsår. Det vil si at nye medlemmer er medlem i et helt år fra den datoen de blir medlem, uavhengig av når på året medlemskap inngås. Nå benyttes kalenderåret som kontingentår.

 • Årlige landsmøter
  I dag har vi landsmøter hvert tredje år. Nå skal Landsmøtet bestemme om at dette skal endres til årlige landsmøter. Temaet var oppe på landsmøtet i 2018, men ble da vedtatt utsatt til dette landsmøtet.

 • Fylkesstrukturen
  Det offentlige Norge har vært gjennom to store omorganiseringsprosesser, kommune- og fylkesreformene. Mange av våre kommuner og fylker er blitt sammenslått. NJFFs regionutvalg gikk grundig gjennom problemstillingene rundt dette. På landsmøtet i 2018 ble dette temaet utsatt til årets landsmøte. Nå er det opp til årets landsmøte om NJFFs fylkeslag fortsatt skal følge de offentlige fylkesgrensene.

 • Aldersgrense for stemmerett
  I dag er det ingen aldersbegrensning for hvem som kan stemme på møter i NJFF. Alle har i utgangspunktet like demokratiske rettigheter, men i praksis vil det være en nedre grense for når et barn kan klare å stemme på et selvstendig grunnlag. Det foreslås å sette en nedre aldersgrense på 14 år for å ha stemmerett i organisasjonens demokratiske fora.

Fagsaker

Blant fagsakene blir det blant annet debatter rundt skytebaner, rovdyr og vindkraft. 

 • Skytebaner og våpensøknader 
  Flere og flere skytebaner får problemer med naboer og myndigheter når det gjelder støy og forurensning. En slik konflikt krever faglige utredninger og advokathjelp, noe som er kostbart. Det foreslås derfor at NJFF skal arbeide med en statlig finansieringsordning for både opprydding og miljøtiltak på skytebaner, i tillegg til at lokalforeninger skal kunne søke om midler til å hanskes med skytebaneutfordringer som for eksempel opprydding av gamle miljøsynder. I dag er saksbehandlingstiden uakseptabelt lang i enkelte politidistrikt for våpen- og utlånsøknader. Effektivisering og digitalisering av våpenforvaltningen har vært på agendaen i forbundet i mange år. NJFF ønsker å fortsette dette arbeidet for å sikre gode rammer for jakt- og konkurranseskyting, ved å påvirke til en effektiv og enhetlig våpenforvaltning.

 • Rovdyr
  Rovdyrforvaltningen er det kommet ulike forslag på som det skal tas stilling til på landsmøtet. Forvaltningen av store rovdyr er krevende og ofte konfliktfylt. Forbundsstyret er opptatt av at NJFF skal være en aktiv part i norsk rovviltforvaltning, og at vi skal bidra til gode rammer som sikrer forutsigbarhet og en reell byrdefordeling. Det er viktig at NJFF innehar en posisjon som sikrer aksept, respekt og forståelse, slik at vi kan ha en reell påvirkning på politiske prosesser og rammebetingelser for forvaltning. Forbundsstyret har tro på en videreføring av den arbeidsformen vi har hatt de senere årene med en tydelig stemme for å ivareta jakt-, jeger- og viltinteressene i rovviltsaken.

 • Vindkraft
  Vindkraftsaken skal også opp på landsmøtet. Forbundsstyret har allerede fattet et vedtak som sier et tydelig nei til vindkraft i norsk natur. Det foreslås nå at også Landsmøtet understreker standpunktet om nei til ny vindkraftutbygging i norsk natur og at NJFF i tillegg skal arbeide for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftsliv ivaretas i alle utbyggingssaker.

Så skal det velges et nytt forbundsstyre som skal ivareta NJFFs satsingsområder i landsmøteperioden. Knut Arne Gjems er innstilt av valgkomiteen som leder for en ny periode.

Landsmøtet vil bli strømmet på våre nettsider.

Mer om Landsmøtet