NJFF vil sikre gode rammer for jakt- og konkurranseskyting

Flere og flere skytebaner får problemer med naboer og myndigheter når det gjelder støy og forurensning. En slik konflikt krever faglige utredninger og advokathjelp, noe som er kostbart.

Publisert: 14. november 2021 kl. 10.06

NJFF Østfold og Sarpsborg og Omegn JFF har sendt inn forslag om at NJFF skal opprette et fond med økonomiske midler som kan tildeles foreninger med utfordringer rundt skytebaner. Midlene utlyses årlig, og foreninger søker om tilskudd. Midlene kan benyttes til å få dekket reelle kostnader knyttet til faglige utredninger og advokatbruk.

Forbundsstyret ser at lokalforeningen kan ha behov for bistand, også økonomisk, i forbindelse med arbeid og utredninger knyttet til skytebaneutfordringer, i tillegg til behovet for et statlig fond. Det ble foreslått at i tillegg til å bistå lokalforeningene med råd og veiledning utvides ordningen med tiltaksmidler til vilt- og fisketiltak til også å omfatte mulighet for å søke midler til utredninger vedrørende skytebaneutfordringer.

Landsmøtevedtak

NJFF vil etablere en egen tiltakspost i budsjettet der midlene skal benyttes i tilknytning til skytebaneutfordringer for å møte det økende trykket mot skytebaner vedrørende klager på støy, miljøkrav fra myndighetene m.m.

NJFF skal videre arbeide for at det etableres en statlig finansieringsordning for både oppryddingstiltak og ekstraordinære miljøtiltak på sivile skytebaner.

For lange behandlingstid på våpensøknader

I dag er saksbehandlingstiden uakseptabel lang i enkelte politidistrikt for våpen- og utlånsøknader. Effektivisering og digitalisering av våpenforvaltningen har vært på agendaen i forbundet i mange år.

NJFF Oppland foreslår at NJFF skal arbeide for å sikre redusert saksbehandlingstid hos politiet på våpensøknader og -tillatelser til lån av våpen. NJFF skal være en synlig pådriver for å sikre rutiner og saksbehandlingstider som oppfattes som effektive, forutsigbare og enhetlige for landets jegere og konkurranseskyttere.

Landsmøtevedtak

Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget fra NJFF-Oppland.
NJFF skal viderefører arbeide for lover og regelverk vedrørende skytebaner og våpen som sikrer gode rammer for jakt og konkurranseskyting. Dette inkluderer arbeidet med å påvirke til en effektiv og enhetlig våpenforvaltning.

Alt om Landsmøtet