Politikerbesøk hos NJFF

Finansministeren og justisministeren har vært på rundtur i Innlandet, og da tok de også turen innom NJFF for å snakke om viktige saker for jegerne og fiskerne.

Publisert: 24. januar 2024 kl. 10.19

Det var samling rundt bålkjelen hjemme hos leder i NJFF, Knut Arne Gjems, her om dagen. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum tok turen for å snakke om aktuelle jakt- og fiskepolitiske saker. Med seg hadde de også stortingspolitiker Per Martin Sandtrøen fra SP. Fra NJFF stilte i tillegg til Gjems også regionleder i NJFF-Hedmark, Nils Olav Øverby og infosjef Espen Farstad. Media var også tilstede, med både VG, Østlendingen og Glåmdalen. 

Lang behandlingstid for våpensøknader

Med justisministeren til stede var det naturlig å løfte problematikken med lange saksbehandlingstider for våpensøknader. Det er varierende hvor raskt det går i de ulike politidistriktene, men siden vi var i Innlandet tok vi utgangspunkt i situasjonen der, hvor det per dato er en forventet behandlingstid på hele 26 uker, selv når du søker digitalt. Det betyr at dersom du tar jegerprøven i vår, så kan du ikke regne med å kunne gå på jakt med eget våpen denne høsten. Det er selvfølgelig en uholdbar situasjon. 

Emilie Enger Mehl, som selv er jeger, viste forståelse for den frustrasjonen mange føler rundt denne sendrektigheten, og viste til at de nylig hadde sendt en lovendring på høring, for å sikre en automatisert behandling av våpensøknader. 
Målet er et digitalt system som kan lese av informasjon som legges inn i en søknad opp mot politiets registre, og treffe en avgjørelse på bakgrunn av det. Da vil man kunne få et mye raskere svar enn om det skal gjøres av en saksbehandler manuelt. 

Du kan lese mer om dette i denne saken fra Jakt & Fiske

Forvaltning av statens grunn

Vi tok også opp den framtidige forvaltningen av de gamle prestegårdsskogene, som i dag er statsgrunn. NJFF mener at Statskog må overta denne forvaltningen, slik at vi sikrer en god tilgang for allmenheten til disse arealene. Det er snakk om rundt 900.000 mål med utmark spredd over hele landet. 

Både Sandtrøen og Vedum lyttet godt til NJFFs argumentasjon, og de hadde ikke vansker med å slutte seg til NJFFs tanker om verdien av å sikre tilgang til de store arealene som er i felles eie.  Det er jo også i tråd med den argumentasjon som ble benyttet som grunnlag for oppkjøpet av Meråker Bruk, der staten la 2,6 milliarder kroner på bordet for å sikre det norske eierskapet til en verdifull utmarkseiendom. NJFF har bejublet det oppkjøpet, og forventer videreføring av en slik tankegang også ved forvaltning av annen statseid grunn, slik som prestegårdeiendommene jo er. 

Du kan lese mer om den saken her

Innlandsfiskforvaltning

Øverby forklarer.jpg
Nils Øverby orienterer Sandtrøen, Meel og Vedum.

Regionleder Nils Øverby løftet problematikken med manglende midler til forvaltning av innlandsfisk. Her var jo selvsagt finansministeren en målskive. Etter frafallet av innlandsfiskeavgiften for noen år tilbake, så forsvant midler til lokale fisketiltak. Resultatet viser seg nå, i dette tilfellet godt beskrevet av Øverby ved en redegjørelse om situasjonen rundt Mjøsa. De utallige bekker og elver som renner inn i Norges største innsjø må kultiveres og pleies for å sikre god rekruttering av fisk. Utsettinger av fisk er i stor grad planlagt avsluttet og skal erstattes av forbedrede, naturlige habitater for fisken, slik at fisken selv kan produsere nok yngel. Dugnadsviljen er stor, engasjementet for Mjøsørreten er sterkt, men det trengs midler til tiltak i vassdragene. 

Rovvilt

Knut Arne orienterte om situasjonen rundt rovvilt i regionen. Årets lisensfelling av ulv er avsluttet. Jakta har godt bra, jegerne har lagt ned rundt 8.000 dugnadstimer, og alt har foregått etter boka uten uheldige hendelser. Det vil si, det har jo vært noe uro rundt aksjonister som har gått over streken, og som har aksjonert mot enkeltjegere heller enn politikken i ulveforvaltningen. Både Vedum og Mehl hadde fått med seg stygge utslag som bruk av "spanske ryttere" mot jegernes biler, og tok sterkt avstand fra denne type aktivitet. De berømmet jegernes oppførsel. 

Både ønsker om endret og utvidet jakttid, og det å kunne benytte løs på drevet hund under lisensfelling ble tatt opp, samt verdien av lokal involvering i forvaltning av de store rovdyra, både innenfor og utenfor ulvesona ble diskutert rundt bålet.