NJFF sier nei til forslaget om at «Prestegårdsskogene» skal overføres til et nytt statlig aksjeselskap. Vi vil at Statskog skal overta.

Skog for fellesskapet, ikke for et AS

NJFF sier nei til forslaget om at «Prestegårdsskogene» skal overføres til et nytt statlig aksjeselskap. Vi vil at Statskog skal overta.

Publisert: 22. januar 2024 kl. 14.58

Sist oppdatert: 23. januar 2024 kl. 10.39

Verdiene i det gamle «kirkefondet», Opplysningsvesenets fond (OVF), er blitt fordelt mellom Den norske kirke og staten etter at statskirken ble avviklet. Det betyr blant annet at nesten 900.000 mål skog og utmark i fondet, de gamle «prestegårdsskogene», er det staten – altså fellesskapet – som eier.

Statskog bør forvalte vår felles skog

Spørsmålet er hvordan disse 900.000 målene med skog og utmark skal forvaltes. På høring er nå et forslag om å opprette et nytt statlig aksjeselskap som skal overta verdiene i OVF, inkludert skog- og utmarkseiendommene.

NJFF synes dette er en dårlig idé. Staten har allerede et selskap som forvalter våre felles skog- og utmarkseiendommer: Statskog SF.

Statskog SF eies i sin helhet av staten ved Landbruks- og matdepartementet (LMD). Statskog SF har nedfelt i sitt samfunnsoppdrag at de skal «være en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv». Hos Statskog SF tilbys jakt og fiske til alle bosatt i Norge til rimelige priser, som en motvekt til en utvikling der jakt og fiske mange steder er blitt et knapphetsgode i et fritt marked.

Må få bedre tilgang til jakt og fiske

Det er i dag store andeler statsgrunn i noen deler av landet, mens det er dårlig med statsgrunn langs hele kysten både i nord, sør og vest samt deler av Østlandet. Det betyr at garantien Statskog SF gir for allmenn tilgjengelighet til jakt og fiske, i praksis er ulikt fordelt i befolkningen.

På kartet kan du se hvordan "prestegårdsskogene" (de røde prikkene) ligger spredt langs hele kysten, mens øvrig statsgrunn i dag hovedsakelig ligger i fjellområder og indre strøk.

OVF eiendommer kart.png
(avvik fra reell størrelse forekommer)

Selv om mange av utmarkseiendommene i OVF er små og mellomstore, er dette likevel verdifulle områder for jakt, fiske og annet friluftsliv. De fleste eiendommene ligger i nærheten av der folk bor, noe som gjør dem lett tilgjengelig for store befolkningsgrupper. Det er ikke tilfellet for det meste av øvrig statsgrunn.

Gjennom å overføre disse skogs- og utmarksarealene til Statskog SF, kan allmennhetens tilgang til jakt og fiske ivaretas på en god og forutsigbar måte.

NJFF har derfor levert et høringssvar hvor vi er kritiske til forslaget om å legge skog- og utmarkseiendommene til et aksjeselskap. Vi mener at skog- og utmarkseiendommene må overføres til Statskog SF før eller samtidig med at OVF omdannes til aksjeselskap.

Les hele høringssvaret vårt her.