MENY hamburgermeny Close-menu button

Stortinget lytter til NJFF

Bare etter nyttår har vi fått tre gode vedtak i justiskomiteen rundt jakt og våpenhold. NJFF er godt fornøyd med gjennomslag for våre saker.

Publisert 23. juni 2021 kl. 14.16

​​​Som en interessorganisasjon arbeider vi i NJFF løpende med å ivareta våre medlemmers interesser. Mye av dette arbeidet skjer opp mot Stortinget. Ofte betyr det at vi må involvere oss i lange, politiske prosesser i utarbeidelse av lover eller på enkeltvedtak. Det er ikke alltid det går vår vei, men nylig har vi innkassert tre gode vedtak på våpen/jakt-siden, og det er jo verdt å glede seg over. 

​Halvautomatiske våpen

​​​Da ny våpenlov ble vedtatt i 2018, ble det fastsatt en frist på tre år etter lovens ikrafttredelse, for å avhende halvautomatiske jaktvåpen som i ny lov ville bli forbudt. Stortinget vedtok videre at det skulle utredes hvordan våpeneiere som blir rammet kan kompenseres. 

Da forslag til ny våpenforskrift kom på høring fra departementet,  reagerte NJFF på at spørsmålet om kompensasjon tilsynelatende ikke var vurdert. Videre innstilte regjeringen på at overgangsperioden for å avhende våpen som blir ulovlige skulle kortes ned til ett år. 

- NJFF tok opp saken med politikerne i justiskomiteen på Stortinget, og viste til urimeligheten i så kort avhendingstid, og ikke minst det urimelige i at en kompensasjonsordning ikke var vurdert, forklarer Vidar Nilsen, som er NJFFs ekspert på våpenrelaterte spørsmål.  
- Nå kan vi gledelig registrere at Justiskomiteen/Stortinget lyttet til oss og vedtok at overgangstid skulle opprettholdes på tre år som opprinnelig vedtatt i ny våpenlov i 2018.

Kompensasjonsordning kommer på plass

Likedan har justiskomiteen i et eget vedtak som ble fremmet av SPs representanter bedt regjeringen om å utarbeide en kompensasjonsordning som tar sikte på å sørge for at våpeneiere som rammes av forbudet mot enkelte typer halvautomatiske rifler, kan kompenseres.​. 

- Her gjenstår et vedtak i plenumssalen i Stortinget, berammet til 4. mai, men alt tyder på at det blir et vedtak slik komiteens flertall har bestemt. Dermed innkasserer vi høyst sannsynlig den seieren også, kommenterer en tydelig fornøyd Nilsen. ​​

Digitalisering av våpensøknader

Den tredje saken som er Stortingsbehandlet med et gledelig vedtak er saken om en digitalisering av våpensøknader. I dag er det manuelle systemer som gjelder, med tilhørende omstendelig saksbehandling. Det er på høy tid med en effektivisering og modernisering av systemet. Du kan lese mer om dette i denne saken.​​​​