Torsk

Torsken har tre ryggfinner, to gattfinner, skjeggtråd, og er svakt overbitt. Den har gjennom hundrevis av år bidratt til Norges økonomi og bosetning.

Torskefiske på Hitra

Fra land: Fisk på bunnen med sildesluk eller stor jigg. Makrell eller fjæremark er gode agn. Velg stor krok og søkke som gir lange kast. ​

Fra båt: Fisk dypt med pilk på 40-100 g. Torsken er glupsk, så bruk gjerne større. Fisk fra fjæresteinene og ned til 40-50 meter. Bytt plass om det ikke skjer noe innen et kvarter.

Langs hele kysten.

Lever langs bunnen fra grunt til nokså dypt vann, men særlig den vandrende kysttorsken finnes også i de frie vannmassene.

Torsken kan bli opptil 150-200 cm lang og veie opp mot 60 kg.

I vill tilstand vil det ta fra to til ti år til torsken er kjønnsmoden.

Den gyter vanligvis i mars/april. Torsken gyter i såkalte 'batch', det vil si at den slipper ut porsjoner med rogn i løpet av hele gytesesongen. Den kan gyte mellom 10 og 20 slike batcher

Eggene er flytende i vannmassen. Klekking skjer fra to til fire uker etter befruktning, avhengig av temperaturen. 

Torsken er fredet fra svenskegrensa til Aust-Agder hele året. I definerte gyteområder for torsk er det fiskeforbud mot all saltvannsfisk i perioden 1. januar - 30. april. Du kan allikevel fiske sjøørret, da den ikke omfattes av forbudet.

​​​​​Juni 2019 ble det innført et generelt forbud mot å fiske torsk fra og med Telemark til og med grensa mot Sverige. Formålet er å gi torsken en særskilt beskyttelse slik at den får bedre vilkår med hensyn til å bygge seg opp igjen.

Se kart over forbudsområdet

Det er forbudt å fiske målrettet etter torsk i dette området, men om en likevel får en torsk på kroken så skal den settes forsiktig tilbake i sjøen igjen.

Forbudet gjelder også fiske med garn, men siden det sjelden lar seg gjøre å sette ut garnfanget fisk i live, så er fiske med bunngarn forbudt det «blå» området. ​

Forbud mot «alt» fiske vinter og vår

NJFF har fått mange henvendelser fra sportsfiskere som er fortvilet fordi de tror at de ikke har lov til å fiske sjøørret nå i vinter og på vårparten. Det har de!

Årsaken til forvirringen er at det i tillegg til det generelle forbudet mot å fiske torsk, i definerte gyteområder for torsk ble vedtatt å innføre et forbudt mot å fiske all annen saltvannsfisk i perioden 1. januar til 30. april (områdene som omfattes av dette forbudet er skravert med rødt i figuren).

I Norge forvaltes saltvannsfisk og ferskvannsfisk gjennom to ulike lover – henholdsfisk havressursloven og lakse-​​ og innlandsfiskeloven. Det forbudet som nå gjelder er hjemlet i havressursloven, derfor omfatter det ikke ferskvannsfisk slik som sjøørret.

En kan derfor, som tidligere, med god samvittighet dra ned til fjorden og fiske etter sjøørret også i år. Torsk skal alltid settes tilbake igjen, men om en i «totalfiskeforbudssonene» får annen saltvannsfisk så skal bare huske å sette dem forsiktig tilbake i sjøen igjen.

De som har vært ute en vårnatt før vet at det tidvis kan være en del torsk tett på land når mørket siger på og børstemarken svermer. De med litt erfaring vet også at dette gjerne skjer på de samme stedene år etter år. Dersom en er på en plass hvor det går på torsk hele tiden, så bør en derfor flytte seg til en plass hvor dette ikke skjer. Alternativt ta en god kaffepause i denne «torsketimen».​

Oppskrift med torsk