Garn

Ulovlige garn

Hjelp oss i kampen mot ulovlig garnfiske. Rapporter inn ulovlige garnsett som truer laks og sjøørret langs kysten vår.

Publisert: 02. juni 2021 kl. 13.43

Sist oppdatert: 15. oktober 2021 kl. 09.19

Via "Ulovlige-garns" smarttelefon-app (App Store eller Google Play) kan du rapportere inn ulovlige garn. Dette gir et kartplott, samt informasjon om sted, garntype osv. Rapporten sendes automatisk til Statens naturoppsyn (SNO).

​Det er viktig å understreke at rapportering av en observasjon til ulovligegarn.no ikke er det samme som en anmeldelse. Alle anmeldelser av ulovlige garnsett skal gå til Politiet på tlf. 02800.

Setter fokus på problem

Hensikten er å dokumentere omfanget av den ulovlige garnsettingen, samt å lokalisere enkelte områder som er tyngre belastet enn andre. NJFF vil benytte det innsamlede materialet til å skape større forståelse for problemet med ulovlige garn, og derved øke ressursene og viljen til å ta problemet på alvor. Ditt bidrag i form av en innmeldt observasjon til oss er med på å forbedre situasjonen for laks og sjøørret langs kysten vår!

Rapporteringen er anonym: E-post/ telefonnumre er bare synlig for administrator og er kun til bruk for SNO hvis de f.eks. har behov for flere detaljer i forbindelse med en rapport.

Manuell kontroll: Hver innmeldte rapport gås gjennom manuelt av NJFF før det legges ut på nettsidene. En ufiltrert kopi sendes til SNO, slik at reaksjonstiden blir kortest mulig. Samarbeidet med SNO gir faglig tyngde, samt at tjenesten tilpasses oppsynsvirksomhet som utføres av SNO.

Ingen anmeldelse: Rapportering til ulovligegarn.no er ikke det samme som en anmeldelse. Alle anmeldelser skal gå til politiet (tlf 02800).

Manglende info: Rapporter uten mer informasjon enn kartplott, blir ikke prioritert av SNO. Meldinger om hummerteiner o.l. blir heller ikke sjekket, ettersom denne tjenesten kun skal brukes til å melde ifra om ulovlig garnfiske etter laksefisk.

​​​​​Viktig dokumentasjon

NJFF ser en slik nettside som et viktig grep for å belyse ukulturen rundt ulovlig sjøørretfiske. Målet er:

 • Å skape en holdningsendring blant de som driver tyvfiske. Et slikt nettsted signaliserer sterkt at dette ikke er akseptabelt.
 • Å koordinere og systematisere informasjon om ulovlig satte garn, slik at man kan få bedre oversikt over omfanget av aktiviteten.
 • Å gi sportsfiskerne mulighet til å handle riktig i forhold til ulovlige satte garn, med innrapportering via nettstedet.
 • Å gi oppsynet, som i stor grad er avhengig av tips, et nyttig verktøy i sin virksomhet. Vi får synliggjort oppsynsbehovet og hvilke områder som bør prioriteres i oppsynssammenheng.
 • Å spre oppdatert kunnskap og informasjon om regelverket for fiske langs kysten. 

Finn ditt lokale SNO-kontor

I høysesongen får vi daglig både telefonhenvendelser og meldinger om ulovlig garnfiske etter sjøørret. Det er veldig bra at folk følger med og tar affære. Det er selvsagt alltid en fordel å komme raskt i kontakt med oppsynet. 

Her finner du SNOs lokalkontorer​ slik at du kan ringe og informere din lokale oppsynsansvarlige direkte. Legg nummeret inn på mobilen din, så har du det for hånden når du oppdager ulovligheter. Mange opplever at politiet ikke har ressurser til å følge opp anmeldel​ser, men legg gjerne inn nummeret til politiets vakttelefon (02800). Men ikke glem å melde inn observasjonen på siden her: Det er nemlig viktig for å få dokumentert omfanget.

Slik er reglene for fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjøen:

 • Fritidsfiskere kan fiske i sjøen etter laks, sjøørret og sjørøye med stang og håndsnøre hele året, og de trenger ikke betale avgift for å fiske. 
 • Det er ikke tillatt å bruke mer enn to snører eller stenger per båt. 
 • Garn med maskestørrelse større enn 32 mm skal i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes, slik at hele fangstdelen står minst 3 m under havoverflaten. Dersom du likevel får laksefisk i garnet, må du sette fisken ut igjen.

​All fangst av anadrome laksefisk med andre type redskap (garn, ruser, lyster etc) er forbudt. Fiske med faststående redskap (kilenot, lakseverp og krokgarn) er et unntak, som er forbeholdt enkelte grunneiere.

I henhold til regelverket kan norske statsborgere drive fritidsfiske med følgende redskap:

 • Håndsnøre, fiskestang og én maskindrevet juksa eller dorg.
 • Garn med samlet lengde på inntil 210 meter.
 • Liner med opptil 300 angler.
 • Inntil 20 teiner eller ruser. Gjelder i perioden 1. jan -30 april. 

Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere om bord i et fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person.

Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap (snøre, dorg eller stang), men de kan ikke selge fangsten. 

Fiskeredskap som står i sjøen skal være tydelig merket. Merket skal finnes på minst ett av vakene, blåser eller bøyer som tilhører redskapene. På utstyr som ikke har vak, skal selve redskapen merkes. For fritidsfiskere skal redskap være merket med eiers navn og adresse. For yrkesfiskere skal redskap være merket med båtens
registreringsnummer. 

Alle bundne, faststående redskap - kilenot og krokgarn - som benyttes til fangst av laksefisk tilknyttet grunneierretten skal være merket med et nummer tildelt av vedkommende fylkesmann. 

Det er generelt forbudt å fiske nærmere bekk/ elv enn 100 m i fredningstiden, både med sportsfiskeredskap og garnredskap/ ruser. Fylkesmannen kan utvide denne avstanden, men da skal det merkes. I enkelte fjorder finnes det særskilte fredningssoner der det er forbudt å bedrive fiske med garn/ ruser (stort sett unntatt yrkesfiskere). Fylkesmannen har oversikt over slike områder i de enkelte fylkene.

Miljøverndepartementet har gitt en egen forskrift om nedsenking av garnredskap. De viktigste paragrafene i forskriften lyder:

 • § 1. Påbud om nedsenking av garnredskap: Garn med maskevidde større enn 32 millimeter som brukes til fangst av saltvannsfisk, skal i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten til enhver tid.
 • § 2. Utvidelse av nedsenkingspåbudet: Fylkesmannen kan for hele fylket eller for avgrensede områder bestemme at nedsenkingspåbudet skal gjelde for garn uansett maskevidde.
 • § 3. Unntak ved yrkesfiske: Påbudet om nedsenking gjelder ikke for redskap som under utøving av yrkesfiske er satt ut for å fange annet enn laksefisk av fiskere som er oppført i fiskermanntallet, fra fartøy som er registrert i merkeregistret for norske fartøyer, jf. lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven). 

Maskevidden måles fra knute til knute, slik du ser i figuren under:

Ulovlige garn maskevidde.jpeg

Garn med lovlig maskevidde satt med åpenbar "sjøørrethensikt"
I en del tilfeller er det observert garn med lovlig maskevidde som er satt i områder der det åpenbart er sjøørret en prøver å fange. Eksempelvis løst satt garn på rundt 30 mm som er satt inne på svært grunt vann der det erfaringsvis ferdes mye sjøørret. I slike tilfeller er det rimelig å rapportere.

Bunnsatte garn plasseres på bunnen. Garnene er stort sett 1,5 m høye og 25 meter lange, men kan kobles i lenker slik at den totale lengden når opp til de totalt tillatte 210 meter. Bunnsatte garn som står under 3-meters dybde fanger primært torsk og diverse flyndrer. Settes de grunnere, kan disse garnene være særdeles effektive til å fange sjøørret. Det er derfor viktig å være oppmerksom på denne garntypen. Bunnsatte garn har normalt maskestørrelser fra 55 til 65 mm, men større maskevidder forekommer. På våren er torskegarn vanligst, mens det lengre ut på sesongen settes en del flyndregarn med store maskevidder. Bunngarn ser du i figuren under:

Ulovlige garn dybde.jpeg

 

Flytegarn karakteriseres ved at garnets øverste kant har flyteelementer som er store nok til at holde garnet flytende i vannsøylen. Nederst på garnet er det en synkeline som hjelper til med å holde garnet loddrett i vannet.
Flytegarn er populær redskap, men også for disse gjelder nedsenkingspåbudet for garn med maskevidde større enn 32 mm i perioden 1. mars til 30. september. I figuren under ser du et flytegarn

Ulovlige garn senke.jpeg


 

Ruser finnes et stort antall ulike typer. Disse skal være nedsenket, men ledegarn kan stå høyere i vannet enn nedsenkingspåbudet tilsier. Ledegarnene er uansett i de fleste tilfeller mer finmasket enn 32 mm, og er ikke ment å fange fisk. Det er ikke tillatt å fange sjøørret/ laks/ sjørøye i disse. Likevel viser enkelte undersøkelser at de kan være svært effektive om de settes i gode trekkruter for slik fisk. Dersom det fanges ulovlig fisk i rusene, er det påbudt å slippe fangsten ut igjen. I figuren under ser du ei ruse:

Ulovlige garn ruser.jpeg