Våre fiskeprosjekter

I organisasjonen finnes en rekke ulike fiskeprosjekter, både store og små, sentrale, regionale og lokale.

Felles for alle prosjektene er at de skal bidra til at både tilgangen på fiske og kvaliteten på fiskebestandene er gode. Dette skjer ikke av seg selv, og det legges ned betydelig innsats på området. Kalking, utsetting av fisk, innføring av fiskeregler og andre habitatforberedende tiltak er eksempler på dette. Fokusartene for slike prosjekter er særlig våre anadrome laksefisker, bestander av innlandsørret og andre ferskvannsarter.

Sentralt er det startet opp et stort og omfattende prosjekt for sjøørreten i Oslofjorden. Dette prosjektet heter «Sjøørretriket», og har som mål å forbedre gyte- og oppvekstområder, samt bidra til en helhetlig og god forvaltning av stammene i både sjø- og ferskvann. Les mer om prosjektet. 

Storørret er en økologisk form ørret som tidlig i livet går over på fiskediett og derfor blir spesielt store. Storørret finnes i mange av våre større innsjøer.

Bestandene av storørret er attraktive for sportsfiskerne, men er dessverre ofte truet av ulike inngrep. Mange av våre lokallag, fylkeslag og NJFF sentralt har derfor over lang tid hatt et engasjement for storørreten. NJFF sentralt var del av et offentlig storørretutvalg som høsten 2020 leverte et forslag til strategi for bevaring og utvikling av disse unike storørretbestandene.  NJFF vil i tiden fremover arbeide for at denne planen omsettes i reelle handlinger.

Makrellstørje er en av verdens største fiskearter, og kan bli mer enn 700 kilo tung. Den er, etter betydelig internasjonalt samarbeid om å få opp gytebestanden i Middelhavet, igjen blitt vanlig langs vår kyst.

De store individene kommer på beitevandring til våre farvann og er normalt 200-350 kilo tunge og svært ettertraktede blant sportsfiskere. Sportsfiske er en skånsom måte å fange disse kjempene på.

NJFF har derfor kjempet for å få adgang til sportsfiske etter arten, og har jobbet aktivt ovenfor fiskerimyndighetene for å oppnå dette. Mye av dette skjer gjennom vår plass i det nasjonale reguleringsmøtet (fiskeridirektoratet) I 2018 og 2019 fikk sportsfiskerne adgang til å delta i et merkeforsøk ledet av Havforskningsinstituttet/fiskeridirektoratet, og i 2020 ble det for første gang satt av en egen makrellstørjekvote for sportsfiskere i Norge. Denne kvoten ble økt betydelig for 2021.

NJFF mener det fortsatt er rom for betydelig større og bredere deltagelse i dette fisket. Det er ingen selvfølge at det vil avsettes kvote for sportsfiske i påfølgende år. Det er derfor fortsatt et stort behov for at en har et sterkt NJFF i de rette fora slik at en kan få utvidet adgangen til fiske, og utviklet hvordan en innretter fisket til beste for sportsfiskerne.

pH-status

pH-status utkommer med fire digitale utgaver i året med stoff om kalking og forsuring. pH-status gis ut som gratis- abonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere.

Les mer om pH-status External-link icon
Sjøørret-iStock_DanBachKristensen.jpg