NJFFs engasjement rundt fiskeoppdrett

Oppdrettsnæringen er en stor og viktig næring i Norge, men skaper store problemer for de anadrome laksefiskene og miljøet slik det bedrives nå.

Publisert: 28. oktober 2021 kl. 09.28

Sist oppdatert: 28. oktober 2021 kl. 09.25

Oppdrettsvirksomhet med åpne laksemerder bidrar til unormalt høye mengder lus, næringsstoffutslipp, stadige rømminger og urimelige dyrevelferdsmessige kår.  

NJFF er opptatt av at oppdrett ikke skal skje på bekostning av naturen, og at villfiskebestandene ivaretas slik at disse også kan komme fremtidige generasjoner til gode. For at det skal være mulig, stiller vi en rekke krav til næringen og myndighetene.

NJFF mener:

 • Fortsatt stans i vekst i oppdrettsvirksomheten til luseproblemet er under kontroll.
 • Lukkede oppdrettsanlegg, der vannet kan beskyttes mot lus må tas i bruk.
 • Det må innføres strengere myndighetskontroll for å avdekke manglende lusekontroll blant oppdrettsaktørene.
 • De pålagte regionale avlusinger vinter/vår må fortsette.
 • Det må utarbeides en ny og bedre handlingsplan mot lakselus.
 • Det må avsettes midler til forsking på utvikling av vaksiner - per dato minimum 20 mill per år.
 • En obligatorisk miljøavgift for oppdrettsnæringen må også kunne brukes til lakselustiltak, slik at hele næringen bidrar til å redde den villaksen og sjøørreten de setter i fare.​
 • Lusedødelighet på sjøørret må inn i trafikklyssystemet som indikator i tillegg til vill laksesmolt.
 • Økt bruk av steril laks som et tiltak mot genetisk påvirkning ifm rømming.
 • Miljødirektoratets evaluering av de nasjonale laksefjordene viser at de største fjordene har best effekt ift lus og rømming, NJFF mener derfor at de mindre fjordene må utvides i utstrekning for å gi villfisken bedre beskyttelse.
 • Inntil 30 % dødelighet pga lus i trafikklyssystemet er uforenlig med kvalitetsnormen for villaks.