Verdens vanndag

22. mars var det verdens vanndag, en dag til å rette et søkelys på viktigheten av rent vann og alt liv og mangfold som er avhengig av rene og miljømessig gode vassdrag. I den forbindelse tok "Vannteam Øst" seg en tur på Stortinget.

Publisert: 30. mars 2023 kl. 08.12

Sist oppdatert: 30. mars 2023 kl. 11.46

"Tradisjonell gårdsdrift med høstpløying forurenser elver og bekker. Innen 2033 er det krav om at vannkvaliteten skal være god i alle vassdrag, samtidig skal matproduksjonen økes. Det krever tiltak i landbruket."

Rent vann i elver, bekker og innsjøer har stor samfunnsøkonomisk nytte. En undersøkelse, utført av Menon Economics fra 2022, viser at god vannkvalitet har høy verdi. De anslår en årlig verdi på 2-7 milliarder kroner for rekreasjon, estetiske verdier og bevaring av biologisk mangfold. I tillegg til redusert behov for rensing av drikkevann, bedre vannkvalitet til vanningsanlegg, bedre forhold for livet i vann, redusert tap av ikke fornybare ressurser som fosfor, samt klimatilpasning som følge av tiltak mot erosjon.

Landbrukets innsats for bedre vannkvalitet er dermed viktig også utover å nå målene i vannforskriften."

Det kan du lese mer om her.

"Det e'kke bra før det er GØT"

Vannteam Øst - Vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget møtte opp "vannsterke" på Stortinget 8. november 2022. Der fikk de treffe medlemmer fra Energi- og miljøkomiteen pluss representanter fra Ap, Sp og SV.

Der fikk vannteamet lov til å kommentere de foreslåtte kuttene til vannforvaltning i budsjettet, og hvorfor dette er en feilprioritering for både videre arbeid med de nylig vedtatt tiltaksplanene for rent vannmiljø, gjennomføring av tiltak for bedring av Oslofjorden og for bedre klimatilpasning i kommunene.

Vannteamet

Vannteamet hadde fått med seg utvalgsledere og fylkesråden for plan, klima og miljø fra Viken, og representanter for Vannregion Innlandet og Viken. Samlet og tydelig ble budskapet gitt. Det er et dårlig signal når staten velger å kutte ned på sine bidrag til drift og tiltak til vannområdearbeidet.

God økologisk tilstand i alle vannforekomster er som kjent selve målsetningen til vannforskriften. En forskrift som er mer aktuell en noen gang.

Rett etter det nevnte kutt i flere vannforvaltningsmidler kom det altså en annonsering om en ny satsning på vannforvaltning.

Den 7. mars 2023 dro vannteamet på nytt inn til stortinget. Her møtte de representanter fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. På en kreativ måte spilte de inn behovet og muligheter innenfor norsk vannforvaltning for å gjøre det GØT. Med egne T-skjorter ble budskapet servert.  Som vannteamet selv sier: Vi delte ut GØTeri, slik at det ble GØTere stemning.

GØTeri

Vi håper det gode arbeidet og budskapet til vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget når frem. God økologisk tilstand i alle vannforekomster er verdt å kjempe for.