Sjøørretriket

Prosjektets hovedmål er å styrke sjøørretbestandene i Oslofjorden og Skagerrak ved å restaurere og forbedre sjøørretvassdrag.

Se filmsnutter fra prosjektet på YouTube External-link icon

Sjøørreten er en av de mest attraktive sportsfiskene vi har, og derfor en art med særskilt verdi for både erfarne sportsfiskere og rekruttering av nye.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen ​som gjør at vi kan nedlegge en betydelig innsats for sjøørreten i perioden 2021-2023. Med prosjektet Sjøørretriket skal vi sammen med fylkeslag og lokalforeninger gjøre et betydelig løft for sjøørreten i regionen. 

Sjøørretriket består av seks fylkeslag, 26 kommuner, omlag 40-50 foreninger og et ukjent antall bekker. Området strekker seg fra Hvaler til Portør og nedlagsfeltet er fylkene Viken, Oslo, Vestfold og Telemark. 

Felles innsats

En betydelig innsats over mange år er allerede lagt ned i de aktuelle fylkene. Prosjektet skal derfor fungere som en forlengelse av dette arbeidet, med mål om økt samordning av innsatsen.

Kunnskap, ressurser og ideer skal være lettere tilgjengelig på tvers av lokalforeninger for fremtidig arbeid og oppfølging. 

Dette kreves

  • ​​Få god oversikt over kartlagte bekker med tiltaksbehov, og prioritere disse for innsats fra sjøørretriket i hvert fylkeslag.

  • Hjelpe lokalforeningene med å restaurere og forbedre flest mulig bekker og elver rundt Oslofjorden og Skagerrak slik at de byr på best mulig gyte- og oppvekstforhold for sjøørret.

  • Gi barn og ungdom i skoler rundt Oslofjorden og Skagerrak tilbud om et opplæringsopplegg om sjøørret/ørret som art, økologi i sjøørretbekkene og i miljøet rundt disse, helst knyttet til et vassdrag i nærhet til skolen.

  • Bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner, rettighetshavere, og lokalt næringsliv (handelsstanden, hytteutleie, campingplasser o.l.) i enda større grad skal se verdien av sjøørreten som en samfunnsmessig og økonomisk ressurs, slik at de alle bidrar til å bevare sjøørretens gytebekker og oppvekstområder i sjøen.

  • Utplassere skilt ved gytebekker med informasjon om bekkens betydning for sjøørreten og de tiltakene som er gjort og må gjøres.

  • Øke bevisstheten blant folk flest om viktigheten av gode gytebekker, ikke bare for sjøørreten, men for det biologiske mangfoldet og miljøverdien slike bekker representerer.

For å bidra til å nå disse målsettingene har NJFF ansatt Bjørn Tore Kjølholt som sjøørretveileder for dette prosjektet. Kjølholt skal gi faglig bistand til lokalforeningene i arbeidet med å gjennomføre gode tiltak i bekkene, og bistå med å få i gang lokale prosjekter. Dette vil primært skje i nært samarbeid med lokalforeningene selv, men også med øvrige ressurser i NJFF sentralt og i fylkeslagene. Kjølholt skal også utarbeide opplegg for opplæring og undervisning i lokale skoler og lignende.

Gjennomføring

En grundig kartlegging av samtlige bekker blir prioritert i den første fasen, sammen med en kartlegging av tilgjengelige ressurser. Deretter velges det ut et utvalg bekker som man begynner å arbeide med. Fylkeslagene vil i samarbeid med lokalforeningene, velge ut konkrete bekker egnet for prosjektet. Bekker med størst mulig potensial i forhold til kostnad/tidsbruk bør prioriteres slik at prosjektet tidligst mulig kan komme sjøørreten til nytte.​

Mange lokalforeninger har allerede arbeidet med sjøørretbekker gjennom mange år. Deres lokalkunnskap er uvurderlig, ikke minst når det gjelder hvilke bekker de mener trenger tiltak og hvilke de trenger hjelp til å ta tak i. Å få i gang nye lokalforeninger med å arbeide i sjøørretbekker er også et viktig mål.

Bjørn-Tore.jpg
Bjørn Tore Kjølholt er NJFFs sjøørretveileder

For mer informasjon om prosjektet kontakt Bjørn Tore Kjølholt

Aktuelt fra sjøørretriket