Bildet av ulven er tatt under kontrollerte former i Langedrag nasjonalpark

Store rovdyr

I Norge bruker vi jakt for å regulere viltbestandene. NJFF mener at man på samme måte må basere seg på jakt for å regulere bestandene av de store rovdyrene. Derfor sier NJFF ja til jakt på alle de store rovdyrene.

Ulv

Jakttid innenfor forvaltningssonen for ulv: f.o.m 01. januar - t.o.m. 15. februar. 

Jakttid utenfor forvaltningssonen for ulv: f.o.m. 01.desember - t.o.m 31. mai. 

Jakttid på ulv er hjemlet i "Forskrift om forvaltning av rovvilt". Den som skal jakte ulv må registrere seg som lisensjeger hos jegerregisteret. Det er den regionale rovviltnemda som fastsetter omfanget av lisensfelling, og definerer tidsrom innen jakttiden samt geografisk område.

Bjørn

Jakttid: 21. august - 15. oktober.

Jakttid på bjørn er hjemlet i "Forskrift om forvaltning av rovvilt". Den som skal jakte bjørn må registrere seg som lisensjeger hos jegerregisteret. Det er den regionale rovviltnemda som fastsetter omfanget av lisensfelling, og definerer tidsrom innen jakttiden samt geografisk område.

Jerv

Jakttid: 10. september - 15. februar.

Jakttid på jerv er hjemlet i "Forskrift om forvaltning av rovvilt". Den som skal jakte jerv må registrere seg som lisensjeger hos jegerregisteret. Det er den regionale rovviltnemda som fastsetter omfanget av lisensfelling, og definerer tidsrom innen jakttiden samt geografisk område.

Gaupe

Jakttid: Hele landet: 01. februar - 31. mars. 

Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det. 

Ulv

Det ble skutt 25 ulv under lisensjakta sist jaktår. I tillegg ble 8 ulv tatt ut under skadefelling.

Bjørn

I jaktåret 2020/2021 ble ingen bjørner felt under lisensjakta, mens 5 bjørner ble tatt ut under skadefelling.

Jerv

59 jerver ble tatt ut under lisensfelling i jaktåret 2020/2021, mens 44 ble tatt ut under skadefelling.

Gaupe

64 gauper ble tatt ut under kvotejakta, mens 4 ble tatt ut under skadefelling.

NJFF vet at den norske jegeren er genuint interessert i å utvide sin kompetanse og forberede seg for god gjennomføring av jakta.

Bjørnejegere, både de som skal jakte i Sverige og de som deltar på lisensfelling og skadefelling i Norge, kan avlegge skyteprøven i Norge. Prøven i Norge tilfredsstiller de svenske kravene i "Björnpasset". I Norge kalles skyteprøven “Bjørnejegerprøven”. Miljødirektoratet har utarbeidet egen instruks for gjennomføring av Bjørnejegerprøven i regi av jeger- og skytterorganisasjonene.

Bjørnejegerprøven kan du avlegge i stedet for den ordinære storviltprøven, hvis du ønsker det.

For hver rifle som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt må det skytes elleve-11-skudd mot bjørnefigurer. Skyting mot bjørnefigurene gjennomføres på 3 forskjellige avstander: 80, 40 og 20 meter. Bestått skyteprøve skal dokumenteres i appen ”Min jegerdokumentasjon” eller på vitnemål i papir godkjent av Miljødirektoratet.

Skytingen mot bjørnefigur godkjent av Miljødirektoratet, skal foregå etter følgende program:

Øvelse 1: Sidefigur av bjørn med avstand minimum 80 meter. En serie på 4 skudd innen 40 sek. Krav: 4 treff innen treffområdet (hjerte/ lunge).

Øvelse 2: Sidefigur av bjørn med avstand ca. 40 m. En serie på 4 skudd innen 40 sek. Krav: 4 treff innen treffområdet (hjerte/ lunge).

Øvelse 3: Sidefigur og frontfigur av bjørn med avstand ca. 20 m. Det skal være 5 meter sideveis avstand mellom figurene. En serie på 3 skudd innen 10 sekunder. Først skytes 2 skudd på sidefigur og deretter 1 skudd på frontfigur. Krav: 3 treff innen treffområdene.

Godkjenning av skyteprøve for bjørnejegere skjer øvelse for øvelse. Dersom jegeren får 4 treff på 40 sekunder på minimum 80 meter har han bestått øvelse 1. Deretter må jegeren gjennomføre øvelse 2. Dersom jegeren ikke greier kravet til øvelse 2 etter første forsøk, er det bare øvelse 2 som må tas om igjen. Tilslutt må jegeren greie kravet til øvelse 3. En forutsetning er at hele skyteprøven, det vil si alle 3 øvelsene gjennomføres samme dag. Det er ikke satt noen begrensning på antall forsøk på hver øvelse så lenge alle øvelsene gjennomføres samme dag.

Skytes det på elektroniske skiver skal skjermbilder være lukket under skytingen. Skyteprøven for bjørnejegere kan gjennomføres med helmantlet prosjektil. Skuddene mot bjørnefiguren skal gjennomføres i valgfri stilling, men ikke liggende eller fra skytebenk. Støtte i form av reim og skytestokk er tillatt, mens fastmonterte støttebein ikke er tillatt.