Årlige landsmøter må utredes nærmere

NJFFs regionutvalg, som avga innstilling høsten 2017, foreslo at NJFF skal gå over til årlige landsmøter. Det ble enstemmig vedtatt at dette først vil bli behandlet på landsmøtet i 2021.

Publisert: 28. september 2021 kl. 15.00

Forbundsstyret, NJFF Østfold og NJFF Akershus trakk sine forslag og støtter NJFF Vestfolds forslag om å behandle nødvendige vedtektsendringer som muliggjør 1-årige landmøter på neste ordinære landsmøte i 2021. 

Dagens ordning

NJFF har siden 1991 hatt landsmøter hvert 3. år. Landsmøtet er organisasjones høyeste myndighet og består av 150 representanter valgt på fylkeslagets årsmøte, fordelt ut fra medlemstall i fylkene. Landsmøtet beslutter vedtekter, velger forbundsstyre for 3 år, vedtar organisasjonens handlingsprogram og annen politikk. Forslag som skal behandles av landsmøtet må sendes inn minimum fem måneder før møtet. Forbundsstyret vurderer og innstiller på innkomne forslag og kan i tillegg fremme egne forslag senest to måneder før møtet.

Forbundsstyrets arg​umentasjon

Det foreslås årlige landsmøter med 75 delegater pluss forbundsstyret. Blant argumentene for dette er:

  • Vil overflødiggjøre dagens representantskap og gi en ryddigere organisasjon
  • Landsmøtet får mer demokratisk representasjon enn representantskapet
  • Økt ansvarliggjøring av styret; de er ikke egentlig ansvarlig overfor representantskapet
  •  Bredere involvering av foreninger i saker organisasjonen arbeider med
  •  Større politisk dynamikk i organisasjonen ved at aktuelle saker raskere kan behandles av det øverste organet. 
  • Det foreslås å legge landsmøtet til april/mai av hensyn til godkjenning av regnskap mm.

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​Det kommende forbundsstyret gis i oppdrag å forberede nødvendige vedtektsendringer som muliggjør 1-årige landsmøter. Dette behandles som en helhet på neste ordinære landsmøte i 2021