Behandlingen av NJFFs regionale struktur utsettes til 2021

NJFF Østfolds forslag om å utsette NJFFs regionale struktur til 2021 ble vedtatt med 102 stemmer mot 75.

Publisert: 28. september 2021 kl. 14.55

Sist oppdatert: 28. september 2021 kl. 14.58

​​​Det foregår større omorganiseringer i det norske samfunnet. Forbundsstyret understreker viktigheten av at NJFF som organisasjon tilpasser seg disse endringene i samfunnet. ​Samtidig er det viktig at så omfattende endringer som en regionreform får en grundig organisasjonsmessig behandling før endelig beslutning fattes. Det ble opprettet et regionutvalg i november 2016 som leverte sin innstilling til forbundsstyret i september 2017. Utvalget kom frem til at noe av det aller viktigste i årene fremover, er å påvirke til at foreningene og deres virksomhet utvikles til å gi enda flere og bedre tilbud enn i dag til jegere og fiskere. For å oppnå dette mente utvalget at det er nødvendig med en styrking av fylkes-/regionnivået i organisasjonen. ​​

Regionutvalget var delt i synet på endringene av NJFFs organisasjonsmodell. Flertallet gikk inn for at organisasjonen skal endre sin fylkesstruktur i tråd med inndelingen av de nye offentlige fylkene. På bakgrunn av dette konkluderte forbundsstyret med at det er behov for videre utredning og involvering i organisasjonen, blant annet fordi det er umulig å vite hvilke oppgaver og utfordringer NJFF vil stå overfor fra 2020.

Forbundsstyret fremmer et forslag om å utsette behandlingen av NJFFs regionale struktur til våren 2020. På den måten får organisasjonen bedre tid til en grundig behandling av problemstillingene og et klarere bilde av de offentlige rammebetingelser NJFF må forholde seg til.

Prosess etter Landsmøte​​​​t 2018

Forbundsstyret legger opp til at en endelig behandling av regionstrukturen på et ekstraordinært landsmøte våren 2020. Frem mot dette vil forbundsstyret sette i gang omfattende prosesser for å utrede regionleddets rolle i organisasjonen. ​

NJFF Østfolds forslag om utsettelse vedta​tt

NJFF Østfolds forslag om å utsette saken om regionreformen til landsmøtet 2021 fikk 102 stemmer. Forbundsstyrets forslag om ekstrao​​rdinært landsmøte om regionreformen 2020 fikk 75 stemmer. Det vil derfor ikke​ bli et ekstraordinært landsmøte våren 2020.

Landsmøtets vedtak:

​​​​ Vi ber landsmøtet om å utsette saken til landsmøtet 2021.