Fiskestellspris til Tønsberg og Omegn JFF

NJFFs fiskestellspris ble tildelt Tønsberg og Omegn JFF for deres mangeårige gode fiskestellinnsats. Prisen ble delt ut på landsmøtet på Gardermoen.

Publisert: 28. september 2021 kl. 14.03

Forbundets fiskestellpris deles ut til medlemmer eller grupper i forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv fiskeforvaltning.

Gjennom snart 20 år har TOJFF arbeidet målrettet med å kultivere sjøørretvassdrag i sitt område. Sjøørreten har av noen blitt karakterisert som «den nye torsken», altså en fisk som folk flest kan ha nytte og glede av. Vestfoldkysten er blitt det nye sjøørreteldoradoet, ikke minst takket være den frivillige kultiveringsinnsatsen fra de lokale jeger- og fiskeforeningene. Her har TOJFF stått i fremste rekke.

Stor kompetanse

Et godt drevet fiskeutvalg, nå gjennom egen «kultiveringsgruppe», med mange engasjerte personer har vært en av suksesskriteriene. Gjennom samarbeid med fiskeforvaltningen, egenstudier, deltagelse på fagseminarer og prøving og feiling har en i TOJFF over tid bygd opp betydelig kompetanse til nytte for andre som ønsker å gå i gang med lignende prosjekter.

Gjennomførte prosjekter har hatt god faglig forankring og vært gjennomført i tett dialog med kommuner og fylkesmann.  Et svært viktig element i TOJFFs arbeid er at de har loggført og rapportert de aktiviteter kultiveringsgruppa har gjennomført, og planer for videre arbeid gjennom detaljerte årsrapporter.

Gruppa har eksempelvis:

  • ​lagt ut ca 30 lastebillass gytegrus
  • fjernet en rekke oppgangshindre for sjøørret som skal gyte
  • veiledet grunneiere og kommunalt ansatte
  • kartlagt gyteplasser i vassdragene
  • anskaffet el-fiskeapparat for å undersøke fisketetthet i bekkene
  • bedrevet aktiv informasjonsvirksomhet ovenfor politikere og fastboende.

NJFFs fiskestellspris består av et grafisk trykk.