NJFF krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.27

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks.

​​​​​​Kvalitetsnormen ble vedtatt av regjeringen i 2013. Den skal bidra til at våre ville laksebestander skal bli forvaltet slik at vi tar vare på villaksbestandene i et langsiktig perspektiv og kan høste av dem gjennom fiske. Kvalitetsnormen sier noe om tilstanden for villaksen i det enkelte vassdraget. Målet er minimal genetisk påvirkning og et høstbart overskudd som ikke reduseres ut over 20 % av det naturlige i det enkelte år.​

Reduksjon i laksebestandene

Villaksen utsettes for en rekke påvirkninger som har betydning for tilstanden for villaksen rundt omkring i elevene og i havet. Dette har medført at antall laks som årlig vandrer inn fra havet for å gyte i elvene er mer enn halvert de siste 30 årene. Årsakene til reduksjonen i laksebestandene skyldes både menneskeskapte påvirkninger og at laksen for tiden har lav overlevelse i havet. Det er villaksen i Midt-Norge og på Vestlandet som er mest redusert. 

Vitenskapelig råd for villaksforvaltning fastslår i sin rapport "Status for norske laksebestander 2018"​ at rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaksen. Trafikklyssystemet ble vedtatt for å møte utfordringene og få et system for å regulere vekst og gi forutsigbarhet for næringen. Lakselus er så langt eneste indikator i systemet.​

Krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks

Norske myndigheter har imidlertid vedtatt et trafikklyssystem for regulering av vekst i oppdrettsnæringen som tillater at inntil 30 % av villaksen dør på grunn av lakselus alene uten at man gir pålegg om å ta ned produksjonen.  Dette er ikke i samsvar med kvalitetsnormen.

NJFF ber norske myndigheter om å sørge for at trafikklyssystemet også tar hensyn til andre oppdrettsrelaterte påvirkningsfaktorer på de ville laksefiskene enn kun lakselus.  Systemet må tilpasses kvalitetsnormen for villaks, samt at det også må omfatte oppdrettsnæringens miljøpåvirkninger på sjøørret og sjørøye. Det er en forutsetning for videre vekst i oppdrettsnæringen at den løser sine miljøutfordringer og driver miljømessig bærekraftig, herunder ikke påvirker villaksens muligheter for å produsere et så naturlig høstbart overskudd som mulig og ivaretar alle de ville laksefiskene.

Landsmøtet i NJFF vil også understreke at inntil oppdrettsindustrien er over i lukkede løsninger og den har løst sine utfordringer med lakselus, må næringens behov for leppefisk dekkes gjennom et miljømessige bærekraftig oppdrett av denne. All bruk av leppefisk som rensefisk skal ivareta god dyrevelferd for leppefisken.

Lakseresolusjon