Skarpere fokus på villreinforvaltningen

Villreinen i Norge er hardt presset. Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne utviklingen. Nå vil Norges Jeger- og Fiskerforbund skjerpe innsatsen som villreinens forsvarer.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.10

Sist oppdatert: 29. september 2021 kl. 13.09

Norge har et særlig ansvar for å ta vare på villreinen. Etter sist istid var den blant de første pattedyra som kolonialiserte landet vårt. Villreinen vandret inn både sørfra og østfra. I dag er det bare Norge som har en levedyktig bestand av villrein igjen i Europa. Derfor har vi både et nasjonalt og et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arealkrevende, nomadiske arten. Det krever samarbeid på tvers av lokalsamfunn, kommuner og fylker. NJFF har gjennom samarbeid med andre organisasjoner prøvd å få til gode løsninger som kan sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder. 

Villreinforvaltning​​​

Det var NJFF Hedmark som meldte inn en sak om villreinforvaltning til landsmøtet i NJFF. Her står det blant annet at: «Noreg er det einaste landet i Europa som har intakte høgfjellsøkosystem med bestandar av villrein. Gjennom internasjonale avtalar er vi forplikta til å ta vare på villreinen. Det er og store kulturhistoriske verdiar knytt til villreinfangst. Villreinen er med andre ord eit fellesgode for heile Noregs befolkning. Problemet med fellesgode er at dei ikkje har nokon marknadsverdi. Kostnaden med vern av nasjonalskatten villrein vert i dag i stor grad betalt av fråflyttingstrua utkantkommunar». 

Behov for nye tiltak​​​

Forbundsstyret understreket at NJFF Hedmark peker på sentrale utfordringer for villreinen og villreinforvaltningen. Forbundsstyret er enige i at det er behov for nye tiltak og nye innfallsvinkler for å sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder. Det er et behov for å utrede mulige løsninger som kan bidra til en bærekraftig forvaltning av villreinen.​

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​Intensjonen i forslaget støttes. NJFF skal utrede mulige tiltak for å bidra til en bærekraftig forvaltning av villreinen og villreinens leveområder.