Hund

Hunden er menneskets beste venn, og en kjær jaktkamerat for mange jegere.

Publisert: 30. juni 2021 kl. 10.46

Sist oppdatert: 15. mars 2022 kl. 15.26

Alle hunder er individer som både må trenes og fôres på rett måte. Det er viktig at vi som hundeeiere har kompetanse og kunnskap om hvordan vi best skal legge til rette slik at jaktkameraten kommer i form og presterer når det gjelder.

Det er et stort ansvar å ha hund, både ovenfor hunden selv og ovenfor samfunnet rundt oss. Båndtvangsperioden fra og med 1. april til og med 20. august må overholdes. Det er likevel mange muligheter for å trene og få hunden i god form før jakta.

Her er en oversikt over hundetreningsområder som kan brukes.

All​​e som skal ferdes med løs hund i områder med husdyr i forbindelse med jakthundtrening, jaktprøver eller jakt uansett må forvisse seg om at hunden er sauerein.

Jakthund

NJFF jobber for:

 • Gode rammer for trening, prøving og jakt med hund
 • Videreføring av muligheter for trening av, og jakt med, hund som arbeider løs
 • God bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter
 • Unngå endringer som medfører lengre båndtvangstid og opprettholde unntakene for trening, prøving og jakt
 • Terskelen for avliving av hund på stedet må heves
 • Eget kapittel i viltloven som slår fast samfunnsnytten av jakthunden og åpner for bruk av hund til all jakt
 • Få gjennomslag for endringer mht. ettersøkshund

Ettersøk

Ettersøk er en viktig forutsetning for god jaktutøvelse. Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

NJFF arbeider for følgende endringer i regelverket:

 • at offentlige, ikke-jaktlige ettersøk kan reguleres i egen forskrift
 • at det utarbeides en nasjonal veileder for offentlige ettersøk og for gjennomføring av jaktlige ettersøk
 • at fører må være registrert i jegerregisteret og at nye førere skal gjennomføre grunnkurs ettersøk
 • at det innføres krav om godkjent ekvipasje på villsvin, ekvipasje kan velge å ta fersksporprøven på villsvin
 • at kompetansekrav for deltakelse på videregående kurs fjernes, men at kravene for de som skal påta seg offentlige ettersøk opprettholdes

De norske hunderasene

Syv norske hunderaser er truet av utrydning. Blant disse finner vi jakthundrasene haldenstøver, hygenhund, norsk elghund svart og norsk dunker. Det er blant annet tatt grep for å sikre genetisk materiale fra disse rasene. NJFF er opptatt av å kunne bidra til å redde disse rasene, blant annet gjennom å informere om og motivere flere jegere til å velge disse rasene når de skal gå til innkjøp av ny jakthund.

Hva NJFF har oppnådd:

 • nå kan vi bruke kunstig lys under ettersøk av hjortevilt og villsvin.
 • det grunnleggende regelverket for grensepassering med hund er godt og hensiktsmessig, som bidrar til å hindre smittespredning samtidig som de ivaretar hensynet til hunder og hundeeiere.
 • nødvergerett for hunder. Dette innebærer at hundeeieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep også mot hund.
Les mer om jakthund