MENY hamburgermeny Close-menu button

Sportsfiske

NJFF mener at allmennheten skal ha god tilgang på fiske både i vassdrag, sjøer og langs kysten.

Publisert 15. mars 2022 kl. 15.17

NJFF legger til grunn en videreføring av allemannsretten til fiske i sjøen, herunder opprettholde tilgjengeligheten i strandsonen og på sjøen. Vi er med på å sikre befolkningens adgang til å bedrive fritidsfiske for rekreasjon og høsting til eget forbruk, og å videreføre sportsfiske som en del av vår kulturarv. Det var NJFF som fikk gjennom at barn under 16 år får fiske gratis. Det er vi stolte av.

NJFFs grunnholdning er at vi kun skal høste av naturens overskudd. Derfor synes vi det er greit at det legges begrensninger i utøvelsen av fiske, for eksempel på hvor mye eller hvor stor fisk du kan fiske i enkeltområder. Det viktige er at eventuelle begrensninger i fisket bygger på fakta og kunnskap, og restriksjoner skal ikke være ensidig ekskluderende for sports- og fritidsfiske.

NJFF mener sportsfiske med stang og håndsnøre bør prioriteres opprettholdt der ressurstilgangen tilsier at beskatningen må reduseres.

Utsetting av fisk

Utsetting av fisk kan være et viktig bidrag for å bevare bestander og skape et attraktivt fiske. Særlig gjelder dette der inngrep, forsuring eller andre menneskeskapte utfordringer hindrer bestandene i å oppnå gytebestandsmålet og å produsere et høstbart overskudd.

NJFF erkjenner at en må ta særlige hensyn til et mest mulig naturlig genetisk mangfold, spesielt i vassdrag med anadrom laksefisk og storørret. NJFF mener at smoltutsettinger bør unngås, men at det i særskilte tilfeller kan være en egnet metode som kan gjennomføres etter nærmere fastsatte kriterier.

Innlandsfiske

Vi skal ha en god forvaltning av innlandsfiskeressursene.

Den statlige avgiften for innlandsfiske ble fjernet for mange år siden. Det medførte at det nå knapt finnes offentlige midler tilgjengelig til bekjempelsestiltak mot fremmede arter, for tilretteleggingstiltak for fritidsfiske, fiskekultiveringstiltak og lignende. NJFF fikk bred politisk tilslutning til at bortfallet av inntekter til fiskefondet skulle kompenseres over statsbudsjettet, og dette jobber vi kontinuerlig med.

NJFF krever at regjeringen prioriterer god forvaltning av og økt restaureringsinnsats i kystbekker og innlandsvassdrag (både stille og rennende vann), for gjenoppretting av deres fysiske, kjemiske og biologiske funksjon så nært opptil naturtilstanden som mulig.

Sjø- og fjordfiske

NJFF er mot en innføring av fiskeavgift for sportsfiske i saltvann. Fiske med stang og håndsnøre i sjøen er en allemannsrett som NJFF er opptatt av å videreføre. Videre mener NJFF det er riktig at munningsfredning og fredningssoner utenfor anadrome vassdrag også omfatter yrkesfiskere, der dette fisket anses å beskatte anadrome arter vesentlig. I forlengelse av dette så støtter NJFF fredingsarbeidet i Oslofjorden og Skagerak, men er kritiske til at yrkesfisket ikke i tilstrekkelig grad er ansvarliggjort eller tillagt nødvendige restriksjoner. NJFF krever at regjeringen ytterligere prioriterer å gjenopprette Oslofjordens økologiske tilstand i tett samarbeid med lokale og regionale brukere og forskere.

NJFF fikk åpnet for sportsfiske på makrellstørje. Det er et eksempel på vår holdning om at sportsfiske ikke skal fortrenges av yrkesfisket, men at vi kan finne måter å samhandle på. Vi arbeider videre med å sikre en bredere tilgang, primært gjennom økt kvoteandel som øker muligheten for deltakelse fra erfarne makrellstørjefiskere med eget utstyr, men også å øke tilgjengeligheten for mindre erfarne sportsfiskere gjennom å få åpnet for et strengt regulert turistfiske.