Politisk og faglig arbeid

Det meste av politikk tar tid. NJFF arbeider med mange saker angående rammeverk, lover, regler og forvaltning. Flere av disse sakene går gjennom ganske lange prosesser før det blir gjort politiske vedtak. Her kan du lese om hvilke prosesser som foregår nå, og som vi er delaktige i.

Pågående saker

Havbruksutvalget
Havbruksutvalget skal se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. NJFF har sittet i referansegruppen.
Utvalget leverte sin rapport i september 2023. Høringsfristen var 2. januar 2024. Les NJFF høringsinnspill her.

«Motorferdsellovutvalget»
Utvalget skal gjennomgå reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Nedsatt 2021 og leverte sin utredning 21. mai 2024.

Modernisering av viltloven
Arbeidet startet i 2020. Loven er nærmere 40 år gammel og det er behov for bedre samordning med annet regelverk og klargjøring av nye utfordringer på området. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet skal i fellesskap følge opp lovarbeidet. Flere innspillsmøter er både avholdt og planlagt fremover. Estimert at kommer på høring i 2024.
NJFFs overordnete innspill kan du lese her.

Energi
Regjeringen foreslo endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land. Saken ble vedtatt av Stortinget juni 2023. NJFF sitt høringssvar kan leses her.
Bakgrunnsstoff:
Energikommisjonen leverte sin rapport februar 2023.
NVE sitt kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land kan leses her.
Både for vindkraft og vannkraft, jobber NJFF kontinuerlig med konsesjonssaker knyttet til hvert enkelt anlegg.

Dyrevelferdsmeldingen
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen vil det ses nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, inkludert fiskeoppdrett, og på ny kunnskap om dyrevelferd. Estimert fremleggelse 2024.

Naturrisikoutvalget
Tapet av natur er en stor trussel mot bærekraftig utvikling og utsetter næringslivet og økonomien for risiko. Regjeringen har oppnevnt et naturrisikoutvalg, som skal utrede hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner. Utvalget skal levere sin rapport innen 31. desember 2023.
I løpet av 2024 skal regjerningen legge frem stortingsmeldinger både om naturmangfold og om klima.

Villrein
Regjeringen leverte sin stortingsmelding om villrein 6. april. 
Samtidig jobbes det med konkrete tiltaksplaner for seks villreinområder. Disse kommer på høring, sannsynligvis mot slutten av 2024.

Bly
EU har vedtatt forbud mot bly i haglammunisjon i og i nærheten av våtmark. På grunn av hva som defineres som våtmarksområder, vil dette i praksis bety at det ikke kan brukes blyhagl på jakt i skog og fjell i Norge fra 15. februar 2023.

I tillegg arbeider EUs kjemikaliebyrå (ECHA) med et restriksjonsforslag som omhandler all sivil bruk av blyholdig ammunisjon utendørs, samt bly i fiskeutstyr. Forslaget har vært gjenstand for en innspillsrunde, og to høringsrunder, hvor NJFF har levert egne høringsinnspill. Siste innspill leverte vi til Miljødirektoratet 30. september, og det kan du lese her.
NJFF har i prosessen tett samarbeid med de norske skytterorganisasjonene, de nordiske jegerorganisasjonene, samt den europeiske jegerorganisasjonen FACE. Endelige restriksjoner kan forventes vedtatt i EU i løpet av 2024. Deretter vil overgangsperioder på anslagsvis 2-10 år påløpe før ikrafttredelse nasjonalt (ulik bruk og ulike ammunisjonstyper vil kunne få forskjellige overgangsperioder).
Hovedmomenter i restriksjonsforslaget, samt tentativ tidsplan for prosessen, er publisert her: Lead in shot, bullets and fishing weights - ECHA (europa.eu)

 

Les også:

Les mer om hva NJFF mener