Økonomi

Spørsmål og svar om momskompensasjonsordningen

Her finner du det meste du lurer på om momskompensjonsordningen.

Publisert: 08. mars 2023 kl. 10.35

Sist oppdatert: 24. januar 2024 kl. 09.20

Hva er moms eller merverdiavgift (mva.)?

Merverdiavgift er en avgift på kjøp og salg av varer og tjenester som næringsdrivende eller bedrifter krever inn fra kundene sine på vegne av staten. Det er en indirekte skatt som er ment å treffe forbruk. Merverdiavgift kalles også moms.

Merverdiavgiften utgjør normalt 25 prosent av salgssummen. For næringsmidler (mat- og drikkevarer) er satsen 15 prosent (redusert sats), mens den for persontransport, ferger, kino, hoteller med videre, campingplasser, utleie av fritidseiendom, samt inngangsbilletter til diverse kulturtilbud er 12 prosent (lav sats).

Kilde: Store norske leksikon.

Hva er momskompensasjonsordningen?

Momskompensasjonsordningen er en offentlig ordning som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift (moms) de betaler når de kjøper varer og tjenester. Ordningen ble innført i 2010 som et bidrag til å fremme frivillig aktivitet.

Hvordan fungerer ordningen?

Momskompensasjonsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og de nærmere bestemmelsene fastsatt av Kulturdepartementet i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner – Lovdata

Hvert år bevilger Stortinget i statsbudsjettet et beløp til momskompensasjon. Dersom rammen gitt av Stortinget ikke er stor nok til å dekke det godkjente beløpet for alle søkerne, blir alle beløp til utbetaling redusert med samme prosentsats.

Hvis organisasjonen består av flere ledd, må søknaden leveres av sentralleddet på vegne av hele organisasjonen. Det er to ulike søknadsmodeller, og hele organisasjonen må søke etter samme modell. Underledd som er tilknyttet et sentralledd, kan ikke søke på selvstendig grunnlag.

Hvem kan søke?

Se Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, § 3.

Hvordan søker vi?

NJFFs foreninger og lag (lokalt og regionalt) må sende inn søknad til NJFF sentralt, som så sender innen en samlet søknad for hele organisasjonen til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Under­ledd som er tilknyttet et sentralledd, kan ikke søke på selvstendig grunnlag.

Søknad om momskompensasjon sendes inn i NJFFs søknadsportal. 

Kan en lokalforening eller et regionlag sende inn søknad på egen hånd?

Nei, det er et krav i forskriften av hvis organisasjonen består av flere ledd, må sentralleddet levere en samlet søknad.

Hva er søknadsbeløp?

Søknadsbeløp er merverdiavgiftskostnadene dere har rett på å få kompensert etter at avgrensninger er gjort.

Hva er søknadsgrunnlag?

Søknadsgrunnlag er totale driftskostnader etter at avgrensninger og fradrag er trukket fra (forenklet modell).

Hva er søknadsmodell?

Når en organisasjon skal søke om momskompensasjon, kan den velge mellom to ulike søknadsmodeller – eller måter å regne ut søknadsbeløpet på. Modellene kalles forenklet modell og dokumentert modell. Forenklet modell tar utgangspunkt i organisasjonens totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i organisasjonens reelle merverdiavgiftskostnader. Dokumentert modell er mer arbeidskrevende, men søknads­beløpet blir da lik det faktiske beløpet betalt i merverdiavgift.

Forenklet modell

Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader. Søknadsgrunnlaget er totale driftskostnader etter at avgrensninger og fradrag er trukket fra. (Se "Hvordan fyller vi ut søknadsskjemaet? nedenfor) Driftskostnadene skal dere hente fra revidert og godkjent regnskap ett år.

Les mer om forenklet modell på sidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Dokumentert modell

Dokumentert modell tar utgangspunkt i faktiske merverdiavgiftskostnader organisasjonen har hatt. I denne modellen må dere lage en oppstilling over alle regnskapsbilag og spesifisere merverdiavgiftene dere søker om å få kompensert. Kostnadene skal dere hente fra regn­skapet ett år tilbake i tid. Enkelte kostnader kompenseres ikke og må avgrenses for når dere lager oppstillingen.

Les mer om dokumentert modell på sidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Hvorfor har NJFF valgt å benytte forenklet modell?

NJFF har valgt forenklet modell for å få med flest mulig foreninger. Arbeidsbelastningen for foreningen ved å søke etter dokumentert modell er mye større enn ved forenklet modell, og det kan medføre at flere lokallag ikke vil delta i ordningen. 97 % av sentralledd som søker på vegne av organisasjonen, benytter forenklet modell.

Hvilke krav stilles for å kunne søke?

Den enkelte foreningen må:

  • sende inn søknad om momskompensasjon i NJFFs søknadsportal
  • være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • laste opp
    • a) godkjent og signert årsregnskap og
    • b) årsmelding (kalles også årsberetning eller virksomhetsberetning)

Foreningsadministrasjon (gå inn på Min side på njff.no).
Se nærmere beskrivelse under Foreningsadministrasjon

Hva er en årsmelding?

En årsmelding er styrets rapport til årsmøtet som sier hva som har skjedd i organisasjonen det siste året. Dette kalles også årsberetning eller virksomhetsberetning. Årsmeldingen forteller nye og gamle medlemmene hvilke aktiviteter organisasjonen har hatt og hva styret har arbeidet med. De som ikke deltar i aktivitetene, men bare kommer på årsmøtene, får mulighet til å lese om det som har skjedd. Medlemmene får også mulighet til å stille spørsmål til de prioriteringene styret har gjort. Det betyr ikke at de er misfornøyde med den jobben som er gjort. Det er vanlig og naturlig å diskutere arbeidet man har gjort forrige år for å kunne gjøre en enda bedre jobb neste arbeidsår. 

Hva er revisjonsberetning?

Revisjonsberetning er skrivet som revisor (valgt av årsmøtet) lager etter den vanlige årlige gjennomgangen av regnskapet, altså den ordinære revisjonen av regnskapet. Skrivet bekrefter vanligvis hva årsresultatet ble, og om regnskapet er avlagt i samsvar med god regnskapsskikk. Enkelte små organisasjoner bruker bare revisors signatur på regnskapet som revisjonsberetning. 

Hvordan fyller vi ut søknadsskjemaet?

Søknadsskjema for momskompensasjon ligger i NJFFs søknadsportal. Logg inn i Søknads­portalen, klikk på Søk her og åpne søknadsskjemaet for momskompensasjon.

I skjemaet for driftskostnader fyller du først ut totale driftskostnader (øverste linje), og deretter legger du inn eventuelle fratrekk (rad 2–6).

Med totale driftskostnader menes alle kostnadene foreningen har hatt i løpet av året, inkludert eventuelle lønnsutbetalinger. Finanskostnader (det vil i all hovedsak si renter på lån) skal ikke være med.

Det som skal trekkes fra, er punkt 1–5 nedenfor (rad 2–6 i skjemaet):

1 Kostnader til virksomhet som ikke kompenseres eller er utenfor den ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten (§ 6a)

Kostnader utenfor den frivillige delen kompenseres ikke. Hvis foreningen driver med aktiviteter som kan generere fortjeneste for de som står bak aktivitetene, skal kostander forbundet med dette trekkes fra. Merk at dette gjelder kun hvis overskuddet ikke går tilbake til foreningen. Frivillige i en organisasjon kan drive med aktiviteter som er egnet til å gå med overskudd, for eksempel kioskdrift eller salg av leirdueammunisjon, hundefôr og lignende til medlemmene, men overskuddet må i sin helhet bli ført tilbake til den frivillige virksomheten.

2 Kostnader til nybygg, påbygg og ombygging av bygg, anlegg eller annen fast eiendom (§ 6b)

Det blir ikke gitt kompensasjon for kostnader til nybygg, påbygg eller ombygging av bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Det blir derimot gitt kompensasjon for kostnader til vedlike­hold. Inventar vil også normalt kunne være del av søknaden.

3 Avskrivinger og nedskrivninger på aktiverte kostnader på bygg, anlegg og annen fast eiendom (§ 6c)

Det kompenseres ikke for aktiverte kostnader på bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Aktivering i regnskapet vil si at noe er oppført som en eiendel, og ikke som en utgift/kostnad. Kostnaden blir fordelt over flere år gjennom avskrivninger.

Avskrivninger knyttet til inventar, driftsløsøre, biler og lignende kan tas med i søknadsgrunnlaget.

4 Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg, anlegg og annen fast eiendom (§ 6d)

Dersom en organisasjon disponerer et bygg, anlegg eller eiendom som er til utleie, skal organisasjonen gjøre fradrag for kostnader knyttet til utleie. Dette gjelder også ved fremleie og ved utleie til andre organisasjonsledd eller aksjeselskap i samme organisasjon.

Fradraget kan beregnes på flere måter, for eksempel på bakgrunn av størrelsen på det utleide arealet, antall utleiedager eller inntekter fra utleie. Det viktige er å finne et estimat som reflekterer de faktiske forholdene på en god måte. Det kan brukes skjønn i vurderingen, men husk å ta hensyn til kostnader som strøm, kommunale avgifter, renhold, vedlikehold, forsikring og så videre som gjelder utleien.

5 Anleggsprosjekt som er omfattet av ordningen for momskompensasjon til idrettsanlegg (§ 6e)

Kostnader til anlegg som har godkjent spillemiddelsøknad eller har fått momskompensasjon til idrettsanlegg, inngår ikke i denne ordningen. Dere kan ikke få kompensert de samme mva-kostnadene flere ganger.

Ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader i etterkant av byggingen kan tas med i søknaden, så lenge de ikke er i forbindelse med utleie av bygget eller anlegget.

Se utfyllende forklaring av postene på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.

Hvor mye får vi i kompensasjon?

I utgangspunktet skal foreningene kompenseres med søknadsbeløpet. Det er imidlertid ikke lovfestet hvor stor prosentandel av merverdiavgiften som skal kompenseres for hvert enkelt år. Det innebærer at kompensasjonen blir beregnet ut fra bevilgningen som er blitt satt av i statsbudsjettet. Dersom det ikke er dekning for full kompensasjon i budsjettet, vil den prosentvise avkortningen fordeles likt mellom alle innvilgede søknader.

NJFF sentralt får 1 % av kompensasjonen i administrasjonsavgift.

NJFF og andre frivillige organisasjoner, deriblant Frivillighet Norge, jobber for å få en kompensasjon på 100 %.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for lokalforeninger til NJFF er 1. mai. Søknadsfristen for NJFF sentralt til Lotteritilsynet er 1. september.

Hvorfor er søknadsfristen til NJFF sentralt før fristen til Lotteritilsynet?

NJFF sentralt kvalitetssikrer søknadene fra lokalforeningene og trenger tid til å gå gjennom disse. Dessuten blir det da bedre tid til å fange opp foreninger som ikke har sendt inn søknad.

Når får vi pengene utbetalt?

Utbetaling skjer normalt i midten av desember.

Flere spørsmål?

Du finner flere spørsmål og svar på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.