Vedtekter og andre regler

Våre vedtekter er å anse som organisasjonens "grunnlov". Organisasjonsleddene i NJFF, forbundet sentralt, regionlagene og foreningene vedtar på hvert nivå sine egne vedtekter.

Publisert: 02. juni 2021 kl. 13.43

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 12.58

Hva vedtektene bør inneholde for at de skal kunne virke som et tjenlig verktøy er et spørsmål for seg. Svaret kan være avhengig av en rekke faktorer som for eksempel foreningens formål, medlemsantall, interessefelt mv.

De fleste foreningers vedtekter bør imidlertid som et minimum inneholde foreningens navn, formål, regler om foreningens formelle organer og deres beslutningsmyndighet, samt regler om medlemmenes forhold til foreningen.

Innenfor NJFF er det normalt å ha detaljerte regler om valg av styre, antall styremedlemmer, styrets møter, årsmøtets kompetanse, innkalling til årsmøte, vedtektsendringer samt oppløsning av foreninger og eksklusjon  av medlemmer.

NJFF som organisasjon er som kjent bygd opp med et foreningsnivå, regionsnivå og forbundet sentralt. For at organisasjonen skal "henge sammen" vedtektsmessig og fremstå enhetlig også på dette feltet står ikke hvert enkelt organisasjonsnivå helt fritt i forhold til vedtektsendringer. Det ville eksempelvis blitt uholdbare tilstander rent organisatorisk om hver enkelt lokalforeningen skulle vedta ulike medlemskategorier. Tilsvarende vil det ta seg dårlig ut om de ulike organisasjonsleddene vedtok motstridende formålsparagrafer. ​

​​Rutiner ved endring av vedtekter:

  1. Forslag på vedtektsendringer sendes til NJFFs administrasjon for endelig godkjenning.
  2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.
  3. Hvis det er store endringer, anbefaler vi at vedtektene sendes NJFF i forkant av årsmøte for kommentarer. Da unngår dere å vedta nye vedtekter som senere ikke vil bli godkjent. Vedtektene sendes da til NJFF sentralt, med kopi til regionlaget, i god tid før årsmøtet.
  4. Nye vedtekter sendes til [email protected], som word-fil.