MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt- og fiskeskoler

Jakt- og Fiskeskoler er et fritidstilbud til barn- og ungdom. Tilbudet går over lengre tid og bidrar til å skape levende lokale miljøer for barn og ungdom i NJFF. De fleste Jakt- og Fiskeskolene som er etablert har ukentlige tilbud til fastlagte tider på kveldstid og/eller helger.

Hensikten med lokale Jakt- og Fiskeskoler er å etablere kontinuerlige tilbud til barn- og ungdom på fritiden. Et tilbud som går over lengre tid og som bidrar til å skape levende lokale miljøer for barn og ungdom i NJFF. De fleste Jakt- og Fiskeskolene som er etablert har hatt ukentlige tilbud til fastlagte tider på kveldstid og/eller helger.  Med utgangspunkt i at et skoleår defineres til 38 uker, er det i prosjektet stilt krav til minimum 10 opplæringsøkter, på minimum 1 klokketime.

Foreninger som allerede har et bredt tilbud til barn og ungdom kan benytte disse aktivitetene som en del av tilbudet i lokal jakt- og fiskeskole. Dette forutsetter at foreningen tydeliggjør en klar sammenheng mellom opplæring og aktivitetene, samt en oppfølging av deltakerne slik at man sikrer deltakelse over tid. Det er en målsetning at barna/ ungdommen skal delta på mer enn ett enkeltstående arrangement.

Tips fra Bjarne Huseklepp

Bruk av naturen

 • Kjennskap til fjellvettreglene
 • Årstidsvariasjonene lokalt
 • Ski, skøyter og aking
 • Klær/utstyr for utebruk
 • Pakking av tursekken
 • Bruke lokale turløyper/gamle ferdselsveier
 • Hente formingsmateriell ute
 • Bruk av utmarka før og no
 • Natursti av ulike slag
 • Overnatting ute under open himmel, i telt, snøhole eller gapahuk
 • Lære å lage bål - ulike typer/regelverk
 • Lage mat ute på bål, med kokeapparat eller grill
 • ”Vake rundt og sjå soloppgongen”
 • Bruk av kart og kompass
 • Fotografering
 • Førstehjelp

Aktivitetar knytta til vilt

 • Drive ulike viltstellstiltak (Viltstellspermen/NJFF)
 • Dei mest vanlege viltartene der du bur
 • Vere med ein jeger på jakt
 • Møte ein ettersøksjeger
 • Partering av vilt
 • Mat av vilt
 • Lære om lokale fangsttradisjonar ?
 • Korleis vart fangsten driven før ?
 • Registrere gamle fangstplassar i bygda
 • Viltet si betydning før og no
 • Jegerprøva
 • Møte med ein lokal jeger
 • Besøke slaktehus
 • Kva lager vi av kjøt?
 • Kva bruker vi skinn til?
 • Fellefangst.
 • Sjå gamle og nye feller.
 • Lære om lovverket og respekten for viltet
 • Flåing av pelsvilt
 • Regelverk for lovleg jakt og fangst
 • Nødvendig utstyr/påkledning ute
 • Stell av våpen
 • Lære å bruke feller til mink, mår, røyskatt og rev saman med jeger
 • Bygge revebås
 • Møte med ettersøkshunden - trening - nytte
 • Hunden si rolle under jakta
 • Skyting med luft- og salonggevær
 • Skyting med rifle og hagle
 • Stell av våpen
 • Sikkerheitsreglar under trening og annen bruk av våpen

Elva - vatn – fiske - Skape fiskeglede

 • Nødvendig fiskeutstyr - Bruk og funksjon
 • Lokal fisk i ferskvatn
 • Lover og regler i sportsfiske
 • Lære å lage sikre fiskeknutar
 • Fiskebiologi/ samanhengar i naturen /fisken sine krav til godt livsmiljø
 • Sløying/partering av fisk
 • Mat av fisk.
 • Grilling, koking, røyking og steiking
 • Ulike typer agn i sportsfiske
 • Bruk av garn, ruse og line
 • Nødvendig påkleding under sportsfiske
 • Oppleve naturen/fiske på ulike tider av døgnet
 • Bål og bruk av eld
 • Kunne bruke ein robåt
 • Etikk/ korleis ta livet av fisk
 • Korleis oppbevarer vi fisken før bruk ?
 • Sikkerheit/ førstehjelp
 • Kvar finn fisken mat?
 • Gode fiskeplassar i elv og vatn
 • Registrere livet i elva
 • Registrere vassføring 
 • Bekken sin funksjon 
 • Kvar kjem bekken frå?
 • Fisketur i bekk/elv
 • Isfiske - Utstyr og bruk av det
 • Vedlikehald av utstyret
 • Korleis oppfører vi oss som sportsfiskarar under fisket og i naturen
 • Kvar lever fisken i elv,vatn og bekk -Døgn- og årstidsvariasjon
 • Skogen langs elva sin funksjon
 • Lære å sløye/lage mat av fisk
 • Delta i tynningsfiske i overbefolka vatn
 • Analysere vekt, lengde og K-faktor på fisken.
 • Delta på stamfiske med not, garn eller straum
 • Klekkeribesøk
 • Utsetjing av yngel
 • Dyreliv i vatn
 • Lære å binde fluger
 • Lære å ro/padle
 • Registrere fysiske- og kjemiske forhold i vatn

Sjøen/fjæra (Sjå og tipslista over)

 • Fiskane i saltvatn
 • Vere med ein yrkesfiskar
 • Registrere livet i fjæra
 • Registrere søppel/forureining
 • Oppdrett, fra rogn til matfisk
 • Oppdertt og miljøutfordringar
 • Fiske med ulike reiskap
 • Sjødyr/fisk som råstoff
 • Lage mat i fjæra

Klima

 • Måle temperatur, lufttrykk og nedbør
 • Vindretning, styrke
 • Ulike typer skyer
 • Lokale værmerker
 • Snø, snøprofil, snøkrystallar
 • Skumringstur, mørketur (Sjå stjernebilete)
 • Lage snøskulpturar

Jord – hagebruk - matproduksjon

 • Plante blomster
 • Oppbevaring av mat
 • Lokale mattradisjonar
 • "Rein" mat av rein jord
 • Forureining av jord og vatn - konsekvensar
 • Kompost
 • Dyrke ulike planter
 • Konflikten mellom beitedyr og rovdyr
 • Kortreist mat

Småkryp

 • Riste eit tre med kvit duk under
 • Flaskefelle
 • Kven lever under steinar o.l.
 • Kven lever i botnskitet?
 • Registrere artsrikdommen på et avgrensa område i jorda

Dyre-/fugleliv

 • Lokal artskunnskap - årstidsvariasjon
 • Registrere spor/sporteikn
 • Lokale dyr/fuglar
 • Bygge fuglekassar
 • Foring av fuglar og dyr om vinteren
 • Besøke ein fugleleik 

Skogen

 • Treslag i skogen vår
 • Lokale jakt- og fangstradisjonar
 • Bruk av skogen før og no
 • Gamle stiar i nærmiljøet
 • Namn i skogen/nærmiljøet
 • Skogplanting/skjøtsel
 • Frå frø til tømmer
 • Følge eit område året rundt
 • Adoptere eit tre/følge utviklinga
 • Livet i eit tre
 • Mønster i blad og bark
 • Transpirasjon (Del av grein i plastpose).
 • Lage sopelimar
 • Lage seljefløyter
 • Bærtur
 • Sporteikn gjennom året
 • Lære om lokale,ville dyr gjennom året.
 • Ulike skogtyper
 • Lage tjøremile
 • Undersøkje ein gammel stubbe
 • Skogskader
 • Kjenne ulike treslag/registrere
 • Planter til mat
 • Produkt fra skogen
 • Trad. legeplanter
 • Skogbruk og økonomi 

Miljø

 • Luftforureining
 • Måle pH
 • Delta i lokalt kalkingsarbeid
 • "Jakttur" i nærområdet
 • Registrere: Dyreliv, planter, fuglar, fisk
 • Søppelet sin gong frå produsent til søppelplass
 • Drikkevatnet, følge vatnet frå kjelde til springen
 • Bruk av vatn i fortid og notid i nærmiljøet
 • Kloakkhandtering før og no
 • Forureining - avrenning til bekk/innsjø/hav
 • Kjeldesortering. Kva? Korleis? Kvifor?
 • Levere spesialavfall, kvar vert det av?
 • Meitemark/kompost
 • Nedbrytbart/ikke-nedbrytbart materiale
 • Tilgroing i naturen. Kvifor?
 • Mose held på vatn (Lag ei renne, tøm på vatn, mål kor mykje vatn ulike mosetyper kan halde på)

Aktuelle arbeidsmetodar

 • Lytte
 • Sjå
 • Smake
 • Kjenne
 • Beskrive
 • Leike
 • Drøyme
 • Fantasere
 • Snakke
 • Fortelje
 • Dikte 
 • Skrive
 • Dramatisere
 • Forme
 • Teikne
 • Måle - vege 
 • Eksperimentere
 • Rekne
 • Samle inn fra naturen
 • Oppleve naturglede