EU fortsetter sitt arbeid med å fase ut bly, og NJFF har gitt innspill til Miljødirektoratet om særlige norske forhold som norske myndigheter må spille inn i prosessen.

Flere EU-prosesser om bly

EU fortsetter sitt arbeid med å fase ut bly, og NJFF har gitt innspill til Miljødirektoratet om særlige norske forhold som norske myndigheter må spille inn i prosessen.

Publisert: 03. oktober 2023 kl. 11.54

Bruk av blyholdig hagleammunisjon i og nær våtmark ble forbudt fra 15. februar i år. Nå fortsetter det europeiske kjemikaliebyrået ECHA arbeidet med å fase ut bly, og et restriksjonsforslag er oversendt EU for sluttbehandling. Restriksjonene vil bli en del av kjemikalieforordningen REACH som Norge er forpliktet til gjennom EØS-avtalen, og det kommende EU-regelverket vil derfor også gjelde i Norge.

Høringen omhandler bruk av blyholdig hagleammunisjon utenfor våtmark, samt all sivil bruk av annen blyholdig ammunisjon for kulevåpen utendørs, både til jakt og sportsskyting. I tillegg inneholder forslaget forbud mot bruk av bly i fiskeutstyr.

NJFF er svært kritisk til det som ligger på bordet som angår skytebaner, og vi peker også på utfordringer knyttet til ammunisjon.

Les hele NJFFs innspill her.

Kan få store konsekvenser for skytebanene

Forslaget kan ha store og ødeleggende konsekvenser for våre skytebaner, og foreningene som eier og drifter dem.

Mest betenkelig er det at ECHA ønsker å fastsette én bestemt løsning som «best practice», og på den måten sementere fremtidens tekniske løsninger uten dokumentasjon på at forslagene til tiltak og restriksjoner hverken er den beste løsningen eller nødvendig i ethvert tilfelle. Med en slik «one size fits all»-løsning risikerer en altså å måtte bygge kulefang med en konstruksjon som er dyrere og dårligere enn det som er nødvendig, samt at frivilligheten risikerer konkurs på veien.

NJFF mener at konstruksjon av kulefang må tilpasses det enkelte anlegg, og at tiltak/konstruksjoner som anses godkjente, må kunne fastsettes nasjonalt.

Ikke tatt hensyn til nordiske forhold

Utredningene foretatt av ECHA har i liten grad tatt hensyn til norske og nordiske forhold, hvor vi har en desentralisert skytebanestruktur med et stort antall baner med liten/moderat størrelse. Skytebaner i sentrale deler av EU er i stor grad store, kommersielle skytebaneanlegg, i motsetning til i Norge hvor skytebanene driftes av frivillige foreninger og skytterlag.

Forskjellene på drift av skytebaner i Norge og øvrige deler av EU er også påpekt i tidligere høringer, men i liten grad hensyntatt i ECHA sine vurderinger.

Norge skiller seg også i stor grad fra flere av de store landene på kontinentet ved at jakt og skytesport er en aktivitet som er tilgjengelig for allmennheten, på lik linje med det øvrige høstingsbaserte friluftslivet. Dette i motsetning til i Sentral-Europa, hvor jakt i stor grad er en aktivitet som kun er tilgjengelig for de aller best bemidlede i samfunnet.

Tiltakene som ECHA skisserer i sin «best practice sand trap» er tiltak som både hver for seg og sammen kan være aktuelle for å ivareta miljøhensyn, men NJFF mener det er urimelig at alle baner skal ombygges med én bestemt løsning, hvis eksisterende løsninger, eller andre og mer kostnadseffektive/rimeligere løsninger ivaretar formålet på en like god måte.

Utfordrende for jakt med rifle

Forutsetningene for bruk av f.eks. blyfri ammunisjon på storviltjakt begynner nå å komme på plass, men det er et faktum at det fremdeles er mange kalibre hvor blyfri jaktammunisjon ikke finnes på markedet. De fleste jaktrifler er i utgangspunktet konstruert for maksimal presisjon ved bruk av blyholdige prosjektiler, men for storviltkalibre er det økende tilgjengelighet på alternativer med akseptabel presisjon til formålet.

Fjellrypejakt-NJ-10851-Foto_Simon_Åsheim.jpg

Mange storviltjegere benytter i dag blyfrie kuler på jakt, men noen våpen vil imidlertid ikke kunne fungere tilfredsstillende med blyfri rifleammunisjon. En del jegere vil derfor være nødt til å bytte våpen, eller bytte pipe/løp for å kunne utøve jakt med blyfrie ammunisjonstyper. Overgang til blyfri jaktammunisjon i kulevåpen/til storviltjakt, vil således medføre en del kostnader for en andel av jegerne.

Mindre konsekvenser for fiskeutstyr

For bly i fiskeutstyr er det i liten grad konsekvenser som er særskilte for Norge. Det har i tidligere høring (SEAC) blitt hørt på en merkeordning («godkjenningsmerke») som alternativ til forbud mot blysøkker over 50g. Store søkker brukt på dypt vann utgjør i liten grad fare for helse og miljø, og SEAC vurderte at en merkeordning ville kunne like god effekt som et forbud og en slik løsning vil være å foretrekke framfor et forbud.

Lange EU-prosesser

Nå som et endelig restriksjonsforslag har blitt oversendt fra ECHA til beslutningstagerne i EU, så er det begrenset hva som er mulig å få endret. Norske myndigheter har likevel muligheter for å komme med innspill når medlemslandenes fagmyndigheter diskuterer saken forkant av den politiske sluttbehandlingen i EU.

NJFF og skytterorganisasjonene ba derfor Miljødirektoratet om å gjennomføre denne høringen, for å kunne sikre oss at norske myndigheter fanger opp våre synspunkter i forkant av den siste muligheten til å påvirke EU-behandlingen av restriksjonsforslaget.

Denne prosessen startet allerede i 2018/2019, og i likhet med saken om blyhagl i våtmark har NJFF bidratt med innspill til ECHA m/tilhørende EU-komiteer i alle sammenhenger hvor det har vært mulig. Dette har vi gjort både alene og i samarbeid med norske og nordiske skytterorganisasjoner, Nordisk jegersamvirke og ikke minst FACE – den europeiske jegerorganisasjonen – hvor vi og de øvrige nordiske organisasjonene har hatt en sentral rolle i denne saken.

Forbudet mot bruk av blyhagl i våtmark er ikke tema i denne høringen. Bruk av blyhagl i våtmark ble behandlet i en EU-prosess som gikk fra 2015/2019, med vedtak i EU i 2021, og reguleringen trådte i kraft 15. februar i år.

 

Dokumenter knyttet til prosessen i kjemikaliebyrået (ECHA) fra 2019 og frem til nå (bakgrunnsdokumenter, vurdering av ulike restriksjonsforslag, samt høringsuttalelser), er tilgjengelig her:  Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)