Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har for første gang vurdert ulike trusler mot sjøørret. Og det er én faktor som rager skyhøyt over alle andre: Lakselusa.

Lakselus er sjøørretens største trussel

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har for første gang vurdert ulike trusler mot sjøørret. Og det er én faktor som rager skyhøyt over alle andre: Lakselusa.

Publisert: 05. oktober 2023 kl. 13.40

NJFF har ventet i spenning på rapporten. Den bekrefter hva vi lenge har hatt sterk mistanke om.

- Dessverre viser den et bilde vi allerede kjente så altfor godt – det finnes lyspunkter helt i nord og i sørøst og i enkelte elver derimellom, men for det meste av kysten og i majoriteten av elvene er situasjonen dramatisk for sjøørreten.

Det sier fagrådgiver Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Risiko for at sjøørret blir kritisk truet

- Lakselus fra oppdrettsanlegg er den aller største trusselen mot sjøørret, og rammer et stort antall bestander over store deler av landet, forteller ekspert på lakselus og medlem av vitenskapsrådet, Knut Wiik Vollset.

Det er stor risiko for at bestander blir kritisk truet, på grunn av at det ikke iverksettes nok tiltak mot lakselus, skriver Vitenskapelig råd på sine nettsider.

- Det er helt nødvendig med betydelige tiltak for å redusere smittepresset fra oppdrett for å bedre situasjonen for sjøørret, understreker Vollset.

Lakselus påvirker sjøørret enda mer negativt enn laks. Det er flere grunner til dette. Blant annet oppholder sjøørreten seg en lengre periode i områder nær kysten, der smitten fra oppdrett er størst. Det fører til at langt flere sjøørretbestander over et mye større område er påvirket av lakselus enn for laks.

Krever politisk mot

Øyvind Fjeldseth sender en klar melding til myndighetene:

- Å få redusert utfordringene knyttet til lakselus er i praksis enkelt. Det krever nok litt mer politisk mot, men en må forhindre at næringen får lov til å fortsette og produsere oppdrettslaks i anlegg hvor lakselusa får anledning til å formere seg. NJFF mener at all ny produksjon av oppdrettslaks må skje i lukkede anlegg og at all eksisterende produksjon innen 2030 må fases over i anlegg uten utslipp av lakselus. VRLs rapport visert med all tydelighet at det haster med en slik omstilling.

Fjeldseth påpeker at inntil man får lukket teknologi på plass, er det på høy tid at sjøørreten kommer inn som indikator i "trafikklyssystemet".

Også andre menneskeskapte trusler

Sjøørret trusselbilde VRL 2023.png
              (Matrise fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning)

Den nest største trusselen mot sjøørreten, synes å være klimaendringer. Deretter er det flere fysiske, menneskeskapte faktorer som truer sjøørretbestandene.

- Å få bekker ut av rør og opp i dagen, rettet opp i feillagte kulverter, lagt bekker i mer naturlige løp gjennom landbrukslandskapet, tilføre gytesubstrat, reetablere kantvegetasjon med mer koster både penger og innsats, sier Øyvind Fjeldseth. Han føyer likevel til at det er det fullt overkommelig å gjennomføre på relativt kort tid.

Her kan du lese hele rapporten