Sett krav om lukkete anlegg

Politikere i flere land vedtar nå at oppdrettsanlegg skal lukkes. Nå må Norge gjøre det samme, mener NJFF.

Publisert: 21. juni 2024 kl. 13.28

I Canada vedtok regjeringen nylig at alt oppdrett i sjø i åpne merder på vestkysten skal lukkes innen 2029, og produksjonen flyttes til lukkede anlegg i sjø, eller på land. Her følger kanadierne opp nabolandet USA som vedtok det samme for noen år siden. Der er ikke oppdrett i åpne anlegg lengre tillatt.

Lakselus og rømminger «over there» - som «here»

I begge land er det hensynet til bestandene av vill stillehavslaks og regnbueørret (steelhead) som er bakgrunnen for vedtaket. Som i Norge, truer lakselus og rømt oppdrettslaks (som kan etablere bestander) de ville bestandene. Norske oppdrettere med virksomhet i Canada, som f.eks. MOWI, protesterer selvsagt på vedtaket.

Norge må følge etter

NJFF har i mange år arbeidet for en lukking av oppdrettsindustrien også her til lands, nettopp av hensynet til vill laksefisk, som i Canada og USA. Kravet om lukking har også blitt vedtatt av NJFFs høyeste organ, Landsmøtet.

Det er på overtid at oppdrettsnæringen blir ansvarliggjort for den negative påvirkningen industrien påfører villaks og sjøørret. Næringen har i flere tiår selv fått lov til å jobbe med problematikken, uten å virkelig ha løst noen av de utfordringene de utsetter villfisken for. Det er altså på høy tid at politikerne nå setter krav til tiltak som gir effekt.

Sportsfiskerne tar ansvar, industrien slipper unna

Laksen er som kjent allerede rødlistet, og sjøørreten sliter, og årets situasjon virker å være den verste gjennom tidene. Laksefisket er allerede stengt i mange elver, i regi av lokal forvaltning og grunneierlag. I tillegg signaliserer Miljødirektoratet at det kan komme omfattende nasjonale tiltak i form av stenging av elver, eller innkorting av fiskesesongen i mange regioner.

I den siste rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), kommer det klart fram at det er vi som fisker villaks i Norge som har kompensert for redusert innsig til elvene, i form av kortere fisketider, strengere kvoter, fredning av elver, forbud mot ulike typer redskap mm.  

NJFF støtter selvsagt tiltak som er nødvendige for å sikre nok gytefisk i elvene. Samtidig er vi stadig mer utålmodig til at regjeringen også følger Canadas og USAs eksempel og starter en prosess for å få på plass en overgang til lukkede anlegg også i Norge.

Dagens situasjon for villaksen er uholdbar, og krever politisk handling!