Arvesølvet

Den atlantiske villaksen og sjøørret er elvenes arvesølv, og nærmest for nasjonalsymboler å regne. De er favoritter blant fiskere, og fantastisk mat.

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.27

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.07

Dessverre er det flere farer som truer disse fiskeartene. Her skal vi peke på to av dem, som du bør være klar over når du skal vurdere hvilket parti du vil stemme på.

Lakseoppdrett
Oppdrettsvirksomhet er ok så lenge næringen driver miljømessig bærekraftig. Dessverre gjør ikke næringen det i dag. Den negative effekten lakseoppdrett har på våre ville laksefisker, er overveldende og tydelig dokumentert. Lakselus og rømming er, til tross for flere tiårs innsats for å løse problemene, fremdeles de alvorligste truslene mot ville laksefisk.

Dersom vi ønsker at den atlantiske villaksen og sjøørreten skal overleve i fremtiden, er vi avhengige av modige kommuner og lokalpolitikere som setter på bremsen når industrien påfører miljøet og fisken store skader. Overgangen fra tradisjonelle åpne merder til lukket teknologi må skje raskt. Politikerne i kommunene må stille konkrete krav om det før de aksepterer oppdrettsvirksomhet i sine sjø- og fjordområder.

Vi ønsker at du vurderer dette når du leser partiprogrammene:

  • Ønsker partiet å sette miljøkrav til oppdrettsnæringen generelt?
  • Tør partiet begrense vekst i næringen så lenge villaks og sjøørret er skadelidde?
  • Vil partiet kreve lukkede og rømningssikre anlegg?

 

Ødeleggelse av gytebekker Foto: Torgeir W. Skancke

 

Gytebekker
Mange elver og bekker sliter med miljøutfordringer. Hovedproblemet er ofte menneskelig påvirkning. Det kan være avrenning fra jordbruk eller industri, eller demninger og rør som hindrer fisken i å vandre oppover i bekken. Noen steder har vi endret selve bekkeløpet og laget monotone kanaler.

Mange kommuner tar ikke nok hensyn til naturmangfoldet langs gytebekkene. Sjøørretens bekker og elver har relativt svak beskyttelse i lovverket. Derfor trenger vi politikere som prioriterer å ta vare på gytebekker og -elver, selv når noen banker på døra og vil bygge ut.

Du kan sjekke om partiet sier noe om dette i programmet:

  • Skriver de noe om forurensing fra landbruket?
  • Er de oppmerksomme på avrenning, demninger, rør og andre faktorer som påvirker fiskens livsvilkår i bekken?
  • Vil partiet gi støtte til fisketrapper, ivaretagelse av kantvegetasjon eller andre tiltak som bedrer forholdene for laks og sjøørret?

 

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. For eksempel trenger mange hjortevilt store, sammenhengende områder, fisk er avhengig av fungerende gytebekker og fuglene trenger hekkeplasser og leiker. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.