Ikke lett å være fisk

Norge er rikt på rent vann. Vi kan drikke rett fra springen hjemme, og vi kan drikke av sildrende fjellbekker på tur. Vannet går i et fornybart kretsløp som gagner både oss og naturen.

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.26

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.06

Dette har gitt oss en utslippsfri kraftproduksjon som har tjent både folk og industri vel, og har lagt grunnlaget for vekst og velstand gjennom flere generasjoner.

Det er likevel noen skår i gleden. Måten vi har bygget kraftverkene på, og måten de blir drevet den dag i dag, er dessverre den største enkeltårsaken til at våre flotteste elver i dag bare er en skygge av seg selv. Det har gått spesielt hardt ut over villaks, men også for arter som ål, ørret og vanninsekter er kraftverkene som rene dødsfeller.

Vern må bety vern

De fleste av de store vassdragene er allerede utbygd, men heldigvis har vi 394 vassdrag som er vernet mot kraftutbygging. I en situasjon hvor det meste allerede er utbygd, trenger vi mer vassdragsnatur, ikke mindre. De varig vernede vassdragene er i så måte siste skanse mot en fullstendig nedbygging av unike naturverdier.

Dessverre er det flere lokale og nasjonale politikere som signaliserer vilje til å ofre vassdragsnatur for å få tilgang på mer fornybar kraft. Det virker som behovet for mer kraft blir alt for viktig, og haster altfor mye, til at verneplaner kan hensyntas og urørt natur kan forbli urørt.

Fisk trenger vann

Det burde være unødvendig å si, men likevel synes mange å glemme nettopp dette: Uten vann i elvene våre, får fisken hverken svømme eller gyte.

Vannkraftverkene må derfor fornye seg for å finne den riktige balansen mellom kraftproduksjon og livsgrunnlag for fisk, flora og fauna.

Tenk over dette når du ser etter et parti å gi din stemme til:

  • Sier partiprogrammet noe om vernede vassdrag?
  • Sier partiprogrammet noe om balansen mellom behovet for kraft og behovet for å ta vare på naturen?
  • Sier partiprogrammet noe om revisjon av vilkårene slik at vannkraftverket kan drives mer miljøvennlig?
  • Vil partiet ruste opp de eksisterende kraftverkene fremfor å bygge ned enda mer natur?
  • Har partiet en helhetlig kraft- og energipolitikk, som også legger vekt på energisparing og energieffektivisering?
  • Anerkjenner partiet fiske som en av de viktigste kildene til rekreasjon og friluftsliv i befolkningen?

 

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. For eksempel trenger mange hjortevilt store, sammenhengende områder, fisk er avhengig av fungerende gytebekker og fuglene trenger hekkeplasser og leiker. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.