Gjør Oslofjorden frisk igjen

Oslofjorden er rekreasjonsområde for 1,6 millioner mennesker, fra Langesundsfjorden i vest til svenskegrensa i øst.

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.27

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.09

Dessverre er Oslofjorden alvorlig syk. Du ser det ikke på overflaten, men faktum er at fjorden er i en økologisk krise. Overflateavrenning, grøfteavrenning, og erosjon i bekkekanter gir tilførsel av næringssalter som nitrogen og fosfor, organisk materiale og partikler.

Vi vet hva som må gjøres

Dette går ut over livet i Oslofjorden, som tidligere var en av Norges mest fiskerike fjorder. Fra 90-tallet har fisken gradvis forsvunnet, og mat som tidligere var helt vanlig å sanke – slik som blåskjell – ser ut til å være i tilbakegang. Den kystnære torskebestanden har gått ned med 80-90 % og hummer med 92 %. Derfor er torsken i dag fredet fra fritidsfiske, og det er opprettet fredningssoner for hummeren.

Vi vet hva som må til for å gjøre Oslofjorden frisk igjen. Det er opprettet en handlingsplan som omfatter sjø- og kystområder fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder, samt innlandskommuner helt opp mot Røros.

Vannet som renner ut i Oslofjorden er forurenset av næringsstoffer fra landbruket og avløpsvann fra oss mennesker. Derfor er det behov for mer og bedre rensing av avløpsvannet og reparasjon av kommunenes ledningsnett. Landbruket må tenke over når og hvordan de driver jordene sine. For eksempel er redusert høstpløying på åkrene et viktig tiltak.

Høstpløying Foto: iStock

118 kommuner må trå til

Det er 26 kommuner som har kystlinje til Oslofjorden, og i alt er det hele 118 kommuner som ligger i nedbørsfeltet til fjorden. Det er veldig viktig at politikerne i alle disse kommunene har fokus på at fjorden skal bli frisk.

Du kan for eksempel vurdere partiene på disse spørsmålene:

  • Er tiltak for Oslofjorden i det hele tatt omtalt i partiprogrammet?
  • Vil partiet prioritere å oppgradere kommunens renseanlegg?
  • Har partiet målsettinger om å redusere avrenning fra jordbruket?
  • Vil partiet etablere flere mottaksanlegg for båtseptik?

 

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.