Fiske

Østfold er et av landets mest varierte og spennende områder for sportsfiskere. Fra laks og sjøørret, til gjedde, abbor og gjørs, via stam, lake og harr, og til makrell og piggvar. Her kan det fiskes med hell året rundt.

​​​​​Allsidige fiskemuligheter i Østfold

Østfold har et utall muligheter for den allsidige sportsfiskeren:

  • Det er mye sjøørret langs kysten, og på noen plasser kan du også finne havabbor i sommerhalvåret.
  • På sommeren kommer store stimer med makrell
  • Fjorden inneholder mye spennende flatfisk, fra skrubbe og sandflyndre, til tunge og piggvar.
  • På tross av at torskefisken i Oslofjorden sliter kraftig, er fjorden fortsatt en av Norges mest artsrike saltvannsområder.
  • Gjedde, abbor og ørret er nok de tre mest populære innlandsfiskene.
  • Gjedde og abbor finnes over hele fylket, og de er både mange og kan bli riktig store.
  • Fjella-områdene i indre Østfold, fra Halden i sør til Båstad i nord, er et av de flotteste ørretområdene på Østlandet. 
  • Vi har laksefiske i både Berbyelva, Glomma, Ågårdselva og Tista.
  • Vi har noen av landets største karpefisker i alt fra småelver til store elver som Glomma og vann som Vansjø.

 

Sjøørretbekker og laksevassdrag

Mange av våre lokalforeninger er engasjert i restaurering av sjøørretbekker. Dette har resultert i at en rekke bekker de siste tiårene igjen har begynt å produsere fisk, som igjen har medført et meget godt sjøørretfiske langs Østfoldkysten. Flere av våre foreninger er også engasjert i laksefiske i Glomma, Ågårdselva, Tista og Enningdalselva.

Regionlaget utfører årlig fiskeundersøkelser i kystbekker. Her kan du finne siste oppdaterte rapport:

Sjøørretbekker i Østfold fisk, habitat, status og tiltak 2023

 

Innlandsfiske

NJFF Østfold bistår våre lokalforeninger med råd og driftsplaner. Siden 2021 har vi bistått Rakkestad og Degernes JFF, Båstad grunneier JFF og Halden og omegn JFF med driftsplaner, kartlegging, fysiske tiltak og rådgivning.

Vi har siden 2020 brukt elektrofiskeapparat til prøvefiske i gytebekker og til flytting av fisk fra utløpsbekker og opp i fiskevann for Båstad grunneier JFF, Rakkestad og Degernes JFF og Kalnes videregående skole.

Vi gjennomfører også kartlegging av fiskebestander i bekker og småelver, blant annet for vannområdene i Østfold.

Vi har tidligere, sammen med NJFF Akershus, gjennomført en stor undersøkelse, Markafiske i 2015-2018, som gir råd om utsetting av ørret i skogsvann i de to fylkene:

Markafiske.pdf

 

Kart og informasjon

I 2023 ble det gitt ut en rapport som tar for seg alle fiskearter i ferskvann i Østfold - både i dag, tidligere, og muligens i fremtiden. Denne rapporten kan du laste ned her: Ferskvannsfisk i Østfold 2023 Heier og Haga

I 2006 ga vi (sammen med Fylkesmannen) ut et hefte med sekstitre steder for sjøørret i Østfold. I 2011 ga vi (sammen med Fylkeskommunen og Fylkesmannen) ut et sportsfiskekart for Østfold. Begge disse kan du finne på linkene under:

63 steder for sjøørret i Østfold 2006.pdf

Fiskekart Østfold forside redusert str. 2011.jpg

Fiskekart Østfold bakside redusert str. 2011.jpg

Vi har også bistått fylkeskommunen med å lage en forvaltningsplan for ferskvannsfisk i Østfold.

Vi har i 2022 kjørt webinarer for NJFF sentralt og lokalforeninger over hele landet i elektrofiske i sjøørretbekker, og forvaltning av innlandsfiske.

 

Oslofjorden

Regionlaget samarbeider med de andre regionlagene rundt Oslofjorden og NJFF sentralt om spørsmål knyttet til sportsfiske og fritidsfiske. Vi arrangerte Oslofjordkonferanse i 2014, 2015 og 2017.

 

Relevante lover og regler for sportsfiske i Østfold

Informasjon om Fiskeridirektoratets regler for fritidsfiske i Norge (saltvannsfisk). Her ligger også link til kart med fredningsområder i sjøen i forbindelse med torskens gyteområder (omfatter ikke anadrom laksefisk!): https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-797

 

I vann, vassdrag og munningen av vassdrag ut i saltvann er det en liten rekke med lover og forskrifter, i rekkefølge fra overordnet nivå:

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47

Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-736

Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk, Østfold: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-05-23-818

Forskrift om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-05-23-829

Forskrift om fiske etter laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-09-11-1084

Alle typer områdevern på ett kart, med verneforskrifter og faktaark. Miljødirektoratet: https://kart.naturbase.no/

 

På turkart.no kan du finne kart med kyststien avmerket, parkeringsplasser langs kysten, stier m.m. Etter hvert kommer også båtutsettingsplasser og åpne/sperrede veier til å bli avmerket her (NJFF Østfold-bidrag som er underveis): https://ostfoldfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=80cb418930c74b92895923beef93352b

Båtutsettingsplasser og HC-fiskeplasser i fersk- og saltvann finner du i NJFF-appen som kan lastes ned i både Google Play og App Store.

 

Fagsaker

NJFF Østfold følger med på alle saker som vedrører sportsfiskernes interesser i fylket. Vi avgir høringsuttalelser til kommuner og regional forvaltning i aktuelle saker, her kan du finne noen av disse:​

Høringsuttalelse til nye fiskeforskrifter for Østfold, januar 2024

Høringsuttalelse fiskeforskrifter Østfold tabell, januar 2024

Sarp 2 kraftverk, Sarpsborg - høringsuttalelse fra NJFF Østfold 15-5-23

Høringsinnspill - fartsbegrensninger ferskvann Sarpsborg kommune 2022

Høringsinnspill hummerfredning NJFF Østfold, 10-7-20.pdf

PFAS i Vansjø - brev fra Moss OJFF og NJFF Østfold 19-5-20.pdf


Notat fiskeriminister vedrørende torskefredning 4-2-19.pdf

Høringsinnspill til ny forskrift om fiske etter innlandsfisk og anadrome laksefisk, fra NJFF Østfold 11-12-17.pdf


Handlingsplan Tunevannet - innspill NJFF Østfold 20-3-17.pdf

Gjennom Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold passer vi alltid på å påpeke ivaretakelsen av vann og vassdrag i alle høringer på kommunalt og regionalt nivå. Det er snakk om 50-100 saker årlig.

 

Vannområdene

Vi har et meget godt og aktivt samarbeid med de fire vannområdene i Østfold. Vi sitter i utvalg i vannområdene Glomma Sør og Haldenvassdraget. Her arbeider vi med saker slik som kalking, forurensning, miljøgifter i fisk og tilgjengelighet til vann og vassdrag. Her er noen rapporter vi har bistått med/initiert i forbindelse med vannområdet:

Abborens bruk av Nedre Glomma - en telemetristudie, masteroppgave 2022

Forvaltningsplan for Elingårdsbekken, Slevikbekken og Skjebergbekken Norconsult 2019.pdf

Sandvannsbekken, vannkvalitet i Fjellabekk, NIBIORAPPORT-108-2018.pdf


Fiskekonkurranser

Vi setter årlig opp terminlister for fiskekonkurranser i Østfold. Oppdatert og gjeldende terminliste for fiskekonkurranser i hele landet finner du på NJFF sentralt sine hjemmesider.

https://www.njff.no/fiske/fiskekonkurranser