Fiske

Østfold er et av landets mest varierte og spennende områder for sportsfiskere. Fra laks og sjøørret, til gjedde, abbor og gjørs, via stam, lake og harr, og til makrell og piggvar. Her kan det fiskes med hell året rundt.

​​​​​Allsidige fiskemuligheter i Østfold

Østfold har et utall muligheter for den allsidige sportsfiskeren:

  • Det er mye sjøørret langs kysten, og på noen plasser kan du også finne havabbor i sommerhalvåret.
  • På sommeren kommer store stimer med makrell
  • Fjorden inneholder mye spennende flatfisk, fra skrubbe og sandflyndre, til tunge og piggvar.
  • På tross av at torskefisken i Oslofjorden sliter kraftig, er fjorden fortsatt en av Norges mest artsrike saltvannsområder.
  • Gjedde, abbor og ørret er nok de tre mest populære innlandsfiskene.
  • Gjedde og abbor finnes over hele fylket, og de er både mange og kan bli riktig store.
  • Fjella-områdene i indre Østfold, fra Halden i sør til Båstad i nord, er et av de flotteste ørretområdene på Østlandet. 
  • Vi har laksefiske i både Berbyelva, Glomma, Ågårdselva og Tista.
  • Vi har noen av landets største karpefisker i alt fra småelver til store elver som Glomma og vann som Vansjø.

 

Sjøørretbekker og laksevassdrag

Mange av våre lokalforeninger er engasjert i restaurering av sjøørretbekker. Dette har resultert i at en rekke bekker de siste tiårene igjen har begynt å produsere fisk, som igjen har medført et meget godt sjøørretfiske langs Østfoldkysten. Flere av våre foreninger er også engasjert i laksefiske i Glomma, Ågårdselva, Tista og Enningdalselva. Regionlaget utfører elektrofiske etter avtale for foreninger. Her kan du finne noen rapporter:

Sjøørretbekker i Østfold - kartlegging og elektrofiske 2018-2022

Elfiske i Østfold 2018-2021

Elfiske i Østfold 2018-2020.pdf

Elfiske i Evjeåa, Gunnarsbybekken og Kureåa 13-9-19.pdf

Elfiske i Kureåa, Rygge, 3-9-2018.pdf

 

Innlandsfiske

NJFF Østfold bistår våre lokalforeninger med råd og driftsplaner. Siden 2021 har vi bistått Rakkestad og Degernes JFF, Båstad grunneier JFF og Halden og omegn JFF med driftsplaner, kartlegging, fysiske tiltak og rådgivning.

Vi har siden 2020 brukt elektrofiskeapparat til prøvefiske i gytebekker og til flytting av fisk fra utløpsbekker og opp i fiskevann for Båstad grunneier JFF, Rakkestad og Degernes JFF og Kalnes videregående skole.

Vi har tidligere, sammen med NJFF Akershus, gjennomført en stor undersøkelse, Markafiske i 2015-2018, som gir råd om utsetting av ørret i skogsvann i de to fylkene:

Markafiske.pdf

Vi gjennomførte i 2022 elfiske for vannområde Haldenvassdraget i Ørelva i Halden:

Elektrofiske i Ørelva 2022

 

Kart og informasjon

I 2023 ble det gitt ut en rapport som tar for seg alle fiskearter i ferskvann i Østfold - både i dag, tidligere, og muligens i fremtiden. Denne rapporten kan du laste ned her: Ferskvannsfisk i Østfold 2023 Heier og Haga

I 2006 ga vi (sammen med Fylkesmannen) ut et hefte med sekstitre steder for sjøørret i Østfold. I 2011 ga vi (sammen med Fylkeskommunen og Fylkesmannen) ut et sportsfiskekart for Østfold.

63 steder for sjøørret i Østfold 2006.pdf

Fiskekart Østfold forside redusert str. 2011.jpg

Fiskekart Østfold bakside redusert str. 2011.jpg

Vi har også bistått fylkeskommunen med å lage en forvaltningsplan for ferskvannsfisk i Østfold.

Vi har i 2022 også kjørt webinarer for NJFF sentralt og lokalforeninger over hele landet i elektrofiske i sjøørretbekker, og forvaltning av innlandsfiske.

 

Oslofjorden

Fylkeslaget samarbeider med de andre fylkeslagene rundt Oslofjorden med spørsmål knyttet til sportsfiske og fritidsfiske. Vi arrangerte Oslofjordkonferanse i 2014, 2015 og 2017.

Her kan du finne relevante lover og regler for sportsfiske langs Østfoldkysten:

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske: Informasjon om Fiskeridirektoratets regler for fritidsfiske i Norge. Her ligger også link til kart med fredningsområder i sjøen i forbindelse med torskens gyteområder (omfatter ikke anadrom laksefisk!).

https://kart.naturbase.no/: Alle typer områdevern på ett kart, med verneforskrifter og faktaark. Miljødirektoratet.

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-01-15-44: Forskriften som angir fredning ved utløpet av anadrome vassdrag i Østfold, inkludert kart.

Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret), samt fredningssoner ved utløpet av slike vassdrag, med unntak av Enningdalselva, Østfold: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-01-15-44

Forskrift om fiske etter laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-09-11-1084

https://ostfoldfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=80cb418930c74b92895923beef93352b​: På turkart.no kan du finne kart med kyststien avmerket, parkeringsplasser langs kysten, stier m.m. Etter hvert kommer også båtutsettingsplasser og åpne/sperrede veier til å bli avmerket her (NJFF Østfold-bidrag som er underveis).

Båtutsettingsplasser og HC-fiskeplasser i fersk- og saltvann finner du i NJFF-appen som kan lastes ned i både Google Play og App Store.

 

Fagsaker

NJFF Østfold følger med på alle saker som vedrører sportsfiskernes interesser i fylket. Vi avgir høringsuttalelser til kommuner og regional forvaltning i aktuelle saker, her kan du finne noen av disse:​

Sarp 2 kraftverk, Sarpsborg - høringsuttalelse fra NJFF Østfold 15-5-23

Høringsinnspill - fartsbegrensninger ferskvann Sarpsborg kommune 2022

Høringsinnspill hummerfredning NJFF Østfold, 10-7-20.pdf

PFAS i Vansjø - brev fra Moss OJFF og NJFF Østfold 19-5-20.pdf


Notat fiskeriminister vedrørende torskefredning 4-2-19.pdf

Høringsinnspill til ny forskrift om fiske etter innlandsfisk og anadrome laksefisk, fra NJFF Østfold 11-12-17.pdf


Handlingsplan Tunevannet - innspill NJFF Østfold 20-3-17.pdf

Gjennom Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold passer vi alltid på å påpeke ivaretakelsen av vann og vassdrag i alle høringer på kommunalt og regionalt nivå. Det er snakk om 50-100 saker årlig.

 

Vannområdene

Vi sitter i utvalg i vannområdene Glomma Sør og Haldenvassdraget. I vannområdene Morsa og Øyeren er FNF Akershus til stede for oss, mens AJFF Halden er engasjert i vannområde Enningdalselva. Her arbeider vi med saker slik som kalking, forurensning, miljøgifter i fisk og tilgjengelighet til vann og vassdrag. Her er noen rapporter vi har bistått med/initiert i forbindelse med vannområdet:

Sandvannsbekken, vannkvalitet i Fjellabekk, NIBIORAPPORT-108-2018.pdf

Forvaltningsplan for Elingårdsbekken, Slevikbekken og Skjebergbekken Norconsult 2019.pdf

Abborens bruk av Nedre Glomma - en telemetristudie, masteroppgave 2022


Fiskekonkurranser

Vi lager terminlister for fiskekonkurranser i Østfold. Oppdatert og gjeldende terminliste for fiskekonkurranser i hele landet finner du på NJFF sentralt sine hjemmesider.

https://www.njff.no/fiske/fiskekonkurranser