MENY hamburgermeny Close-menu button
Solnedgang

Samling 6: Lover og forskrifter

​Samfunnet setter rammer for jaktutøvelsen. Disse kommer til uttrykk i form av lover og forskrifter. Dette settet av regler er sammensatt, og gir både muligheter og begrensninger for jegere. Alle jegere bør ha oversikt over de viktigste bestemmelsene.

Publisert 15. oktober 2021 kl. 11.01

 I denne samlingen lærer du:​

 • Ha kjennskap til og forståelse for behovet av regelverket som regulerer forhold knyttet til praktisk jakt, jaktmetoder og ettersøk.
 • Kunne innholdet i lov om jakt og fangst av vilt (Viltlovens) §10 - dager med jaktforbud, §19 – human jakt, §20 - bruk av våpen under jakt, §34 - forfølgingsretten, §45 – ferdsel med våpen på annen manns grunn, §46 - jaging og lokking av vilt.
 • Kjenne aktuelt innhold i fjelloven, dyrevelferdsloven, våpenloven, hundeloven, friluftsloven, lov om motorisert ferdsel i utmark og brann og eksplosjonsvernloven.
 • Kjenne til naturmangfoldloven og dennes betydning for viltloven.
 • Kjenne til forskrifter knyttet opp til viltloven.
  - Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
  - Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun.
  - Forskrift om forvaltning av hjortevilt.
  - Forskrift om forvaltning av bever.
  - Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon.
 • Kjenne til forskrift om regulering av sel på norskekysten
 • Kjenne til høstingsprinsippet og bærekraftig forvaltning.
 • Ha kjennskap til forvaltningsnivåene i Norge.

Lovverket som gjelder for jakt og fangst gir oss jegere muligheter, samtidig som det begrenser og kontrollerer aktiviteten til det beste både for jegerstanden, andre brukere av naturen og ikke minst naturen selv.

Sørg for at du lærer og husker de viktigste bestemmelsene. De er viktige både før du går på jakt og mens du er på jakt. For å lette jobben for deg, har NJFF utviklet Jegerens lovsamling mai 2017. Du kan du laste den ned, eller kjøpe den i vår nettbutikk her.

Temaet "Lover og forskrifter" er også tilgjengelig som e-læring på nettet . Vi anbefaler at du går gjennom e-læringen for å få mest mulig innsikt i lovverket som regulerer jakta.​

Naturmangfold​loven

Naturmangfoldloven gir rammer for bruk og vern av naturen. Det er i naturmangfoldloven vi finner et grunnlag for å åpne for jakt på en art. Loven trådte i kraft 1. juli i 2009. Den ble da det overordnede lovverket for jakt og fangst.

Viltl​​oven

Viltloven har som formål å forvalte viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltet høstes til gode både for landbruksnæring og friluftsliv. ​

Forskrift o​​m utøvelse av jakt, felling og fangst

Forskriften er helt sentral for alle jegere. Her finner du viktige retningslinjer og mange bestemmelser du som jeger må forholde deg til. I dagligtale kalles denne ofte for "utøvelsesforskriften".​

Forskrift om ​jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun

Denne forskriften gir tidsrammer for jakt på de jaktbare artene, og fastsetter tidligste jaktstart og seineste jaktslutt. Arter so m ikke er nevnt, er ikke jaktbare (det såkalte "speilvendingsprinsippet"). Forskriften setter også tidsrammer for snarefangst, egg- og dunsanking.​

Forskrift om forvaltning av hjort​​evilt

Denne forskriften har som formål å bidra til at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Myndigheter og andre ansvarlige skal legge til rette for en lokal, langsiktig forvaltning av hjortevilt og bever som viltressurs.​

Forskrift om felling av skadegjørende vilt

Denne forskriften fastsetter hvilke arter det er tillatt å felle med grunnlag i den skade de gjør. I tillegg beskriver forskriften vilkårene for å tillate felling og hvordan fellingen skal gjøres for noen av artene.​

Fjelloven

Fjelloven gir regler for forvaltning av rettigheter (jakt, fiske, beite med mer) i statsallmenningene. Loven regulerer blant annet allmennhetens adgang til jakt og fiske i disse fjellområdene.​

Lov om dyrev​elferd

Dyrevelferdsloven setter strenge krav til dyrevelferd. For jakt og fangst innebærer dette et klart krav om human jaktutøvelse. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.​

Hundeloven

Hundeloven har som formål å fremme et hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, alminnelig ro og orden. Både enkeltpersoner og organisasjoner har ansvar for å utøve og legge til rette for et hundehold som gagner samfunnet, til glede for den enkelte hundeholder. NJFF har utarbeidet en egen veileder for lokale forskrifter til hundeloven.

Viltforvaltnin​​​gen i Norge

Vilforvaltningen er sammensatt av et hierarki av organer. Disse organene skal blant annet arbeide for å fremme formålet m ed viltloven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.

​​Tilleggsstoff samling 6:​

Presentasjoner

Ta jegerprøvequiz: kapittel 6

Samling 7: Jaktformer

Rypejakt i Engerdal

Samling 7: Jaktformer

Det er mange måter å jakte på. Hvilke metoder som brukes, avhenger av viltart, området og terrenget det jaktes i. Tradisjoner og preferanser hos den enkelte jeger og jaktlag spiller også inn.

Les om neste samling