Jegerprøvekurs

Kurs og utdanning

Kursvirksomheten skal være bærebjelken i organisasjonens opplæringsvirksomhet.

Det skal kontinuerlig tilbys kurs det er behov for og etterspørsel etter. Eksisterende kurs og andre opplæringstiltak skal jevnlig kvalitetssikres og videreutvikles, samtidig som nye opplæringskonsepter utvikles.

Organisering og oppgavefordeling

Foreningene

Opplæringstilbudene til den enkelte utøver skal først og fremst gis av NJFFs lokalforeninger. I alle foreninger skal det overordnete ansvaret for studievirksomheten være plassert hos en person (studieansvarlig) i eller tilknyttet styret. Dette kan være ansvar og oppgaver som tillegges en person med også annet ansvar/andre oppgaver, eller en som er valgt eller utpekt til kun å ha hånd om studievirksomheten. Foreninger med stor opplæringsaktivitet kan med fordel opprette egne utvalg med den studieansvarlige personen som leder. Regionlagene og NJFF sentralt skal ha god kontakt med de studieansvarlige personene i foreningene. Samarbeidet mellom foreninger om opplæringstiltak skal videreutvikles.

Regionlagene

Regionlagene skal bidra til at foreningene har de nødvendige ressurspersoner for å gjennomføre sine opplæringstiltak, koordinere virksomheten i fylket, og være bindeleddet mellom foreningene og NJFF sentralt. Regionlagene skal utdanne nye instruktører i foreningene, og de skal oppdatere eksisterende instruktører. I områder der foreningene ikke har kapasitet eller ressurser til å gi de ønskede tilbud, skal regionlagene gi supplerende opplæringstiltak til den enkelte utøver. Regionlagene skal også tilby opplæring direkte til utøverne i de tilfeller hvor temaene er mer komplekse eller deltakermarkedene er for små til at enkeltforeninger kan være arrangør. Hvis mulig skal regionlagene samarbeide med en eller flere lokalforeninger i distriktet, i stedet for å være alenearrangør for opplæringstiltak rettet mot utøverne.

NJFF sentralt

NJFF sentralt har det overordnete ansvaret for hele organisasjonens kurs- og øvrige opplæringsvirksomhet, med blant annet konseptutvikling og kvalitetssikring. Foreninger og regionlag skal inkluderes i virksomheten.  NJFF sentralt skal forestå kontakten med myndighetene og ta seg av medlemsforpliktelsene i Studieforbundet natur og miljø (SNM).

Jakt- og Fiskesenteret i Flå er organisasjonens nasjonale ressurssenter for opplæringsvirksomheten. Der gjennomføres høykvalitets opplæringstiltak for instruktører og andre ressurspersoner. Senteret gir også supplerende tilbud innen temaer hvor organisasjonen for øvrig ikke dekker alle behov.

En bank av ideer

I studieplankatalogen til SNM har NJFF ca. 150 kurs som våre foreninger og/ eller regionlag kan kjøre. ca 50 av disse kursene er utviklet sentralt, øvrige kurs er det våre foreninger som har laget og fått godkjent. Det er også mulig å kjøre kurs SNM sine andre medlemsorganisasjoner har utviklet. Dette er en stor bank av ferdige kurs og opplegg som kan avholdes, og i tillegg kan det mottas studiestøtte for gjennomføring.

Alle skal kunne delta på kurs
Hvis man har kursdeltagere som trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta er det mulig å få tilretteleggingstilskudd i tillegg til det ordinære kurstilskuddet.

Husk å melde inn kurset til Studieforbundet natur og miljø og samtidig publiser det i NJFF sin aktivitetskalender.

skyting

Instruktører

Vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund har rundt 4000 aktive instruktører i våre registre, men fortsatt er det mange foreninger som ønsker flere. Instruktørene er forbundets viktigste ambassadører og kompetansebærere.

Vil du bli instruktør? External-link icon

Studieforbundet Natur og Miljø

Studieforbundet Natur og Miljø

NJFF, og dermed også alle fylkes- og lokallag, er tilsluttet Studieforbundet natur & miljø (N&M). Det betyr at vi er berettiget til støtte etter Lov om voksenopplæring når vi arrangerer studieringer eller kurs.

Les mer

Se kurstilbud på Jakt- og Fiskesenteret