MENY hamburgermeny Close-menu button

Vil du bli ungdomsleder

Å være ungdomsleder er et av de aller viktigste vervene i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Ungdomslederne har sammen med foreningen ansvaret for rekruttering, opplæring og aktiviteter for alle under 26 år.

Barn og ungdom er neste generasjon jegere, fiskere og ledere. Det er viktig at vi alle tar ansvar og sørger for at de kommende generasjonene får et best mulig møte med organisasjonen og de aktivitetene vi jobber for å fremme. 

Som ungdomsleder/ fylkesungdomsleder er det mye å sette seg inn i. Vervet blir det du gjør det til. Det er viktig å sett seg noen mål om hva man ønsker å få til i den perioden man innehar vervet.

Fylkesungdomsleder og ungdomsutvalg i fylke

De fleste fylkeslag har et ungdomsutvalg i fylket som skal jobbe med å forme fylkets ungdomssatsing og hjelpe foreningene med å få på plass og drifte gode tilbud til barn og ungdom.

Utvalget består av medlemmer fra forskjellig foreninger i fylket. Fylkets ungdomsleder har ansvar for å lede utvalget og utvalgets arbeid, samt  å være bindeleddet mellom foreningen, utvalget og fylkeslaget. Fylkesungdomsleder har en plass i fylkesstyret, hvor en kan være med å påvirke de valg som blir tatt. Det er viktig at fylkesungdomsleder fremmer saker i fylkesstyret som utvalget anser som viktige. Fylkesungdomsleder foreslås av foreningene og velges som regel ved årsmøtet i fylket.

Det er viktig at fylkesungdomslederen har god kontakt med foreningene i fylket,  fylkeslaget og fylkessekretær. Fylkessekretæren​ er den personen i fylket som har best oversikt over foreningene i fylket og hva som skjer der. De har som regel oversikt over hvem som har en ungdomssatsing, hvem som sliter og hvem som lykkes. Fylkessekretæren forvalter også budsjett som er vedtatt av fylkesstyret.

De fleste fylkeslagene har et budsjett for fylkets ungdomsutvalg og leder. Noen bruker mye tid på å besøke alle foreninger i fylket og får dekket faktiske utgifter fra fylkeslaget. Noen fylkeslag setter av midler til kurs for ungdom, som opplæringsjakt og ungdomslederkurs. Hvordan arbeidet skal gjennomføres i utvalget er viktig å avtale med fylkesstyret slik at eventuelle utgifter er budsjettert og at utvalgets planer ses i sammenheng med fylkeslagets øvrig planer.

Bli kjent

Det er viktig å ha en kjennskap til hva som foregår i eget fylke og egen forening. Hvilke foreninger er aktive, hvem er ungdomsleder osv. Det kan lønne seg å samarbeid med andre foreninger. Da blir det større miljøer, mer aktivitet og mindre arbeid. Stadig flere foreninger samarbeider også med foreninger i andre kanter av landet, for å utveksle jakt- og fiskemuligheter og skape gode sosiale fora.

Ungdomsledersamling i eget fylke

Mange av ungdomsutvalgene i fylkene arrangerer årlig ungdomsledersamling for ungdomslederne i fylket du bor i. Dette er en viktig samling for alle parter. De lokale ungdomslederne trenger faglig påfyll, arenaer for diskusjon, samarbeid og nettverksbygging. For deg som fylkesungdomsleder har du en mulighet til å få feedback og informasjon om ståa og behov hos foreningene.

En slik samling arrangeres i samarbeid med fylkessekretær.

Ungdomslederkurs

NJFF jobber med å få etablert ungdomslederkurs i  alle fylker. Du som fylkesungdomsleder skal jobbe sammen med fylkessekretær og fylkeslag for å gjennomføre et kurs i løpet av året. Kurset kan med fordel arrangeres som en del av en ungdomsledersamling. Kurset skal kunne gjennomføres på en dag.

Det er også mulig å arrangere kurset sammen med en aktivitet, som jakttur eller fiske.

Ungdomslederkurset er registret i grønt studieforbund. NJFF sentralt søker midler til å støtte gjennomføring av kurs. Ved gjennomført kurs, sendes deltakerliste for å motta støtte. Støtten vil variere ut i fra hvor mange kurs som gjennomføres og hvor mye midler NJFF sentralt får tildelt.

Sentralt ungdomsutvalg

Det sentrale barne- og ungdomsutvalg ledes av et av forbundsstyremedlem. Utvalgsmedlemmene er foreslått av fylkeslagene og valgt av forbundsstyret. Utvalget velges for en landsmøteperiode av gangen.  Ønsker du å delta i det sentrale barn- og ungdomsutvalget, gir du beskjed om dette til fylkessekretær i god tid før neste landsmøte.

Det sentrale barne- og ungdomsutvalget er et rådgivende organ for forbundsstyret og skal gi råd og fremme saker som angår barn- og ungdom i forbundet.

Utvalget har tre møter i året.  Du kan selv kontakte utvalget om ting du ønsker at utvalget skal jobbe med. Informasjon om utvalget finner du her.

Ungdomslederkonferansen

En gang i året, som regel i april arrangeres den sentrale barn- og ungdomslederkonferansen (BUK) Konferansen skal bidra med faglig påfyll, informasjon, nettverksbygging og samarbeid. Videre er konferansen et viktig kontaktledd mellom ungdomslederne, det sentrale barne- og ungdomsutvalget  og sentralleddet

Forbundet dekker oppholdet og konferansen for deg som fylkesungdomsleder. Det er anledning for øvrige medlemmer av fylkets ungdomsutvalg og ungdomsledere fra foreningene å delta, men for egen regning.

Konferansen flytter lokalitet fra år til år. Temaene som tas opp på konferansen foreslås av det sentrale barne- og ungdomsutvalg, men du kan også påvirke. Ta kontakt med utvalget for å melde dine forslag.

Ungdomslederkonferansen brukes også til å evaluere og videreutvikle ungdomslederkurset.

Hovedsatsing Barn og ungdom

NJFF oppfordrer flest mulig foreninger til å ta del i forbundets hovedsatsinger for barn og ungdom. Dette er prosjekter som vi har stor tro på og har over tid sett at fungerer godt. Dette er prosjekter NJFF sentralt søker midler til og fordeler på foreningene som satser på disse konseptene. 

Ved at mange foreninger satser på de samme konseptene kan vi som forbund markedsføre disse i hele landet, samt gi våre medlemmer gode og forutsigbare tilbud over hele landet.

Jakt- og fiskeskoler eller JOFS

Konseptet JOFS  blir stadig plukket opp av flere foreninger og vi håper enda flere vil bli med. Alle foreninger som allerede har etablert JOFS, får en grunnstøtte til driften av prosjektet, ved siden av midler til den enkelte aktivitet. Om din forening allerede har etablert JOFS, skal du søke midler via FRIFOND. Oppstartmidlene er kun for nyetableringer av JOFS i foreningen. Ved enkelte tilfeller, kan man søke oppstartstøtte også for andre året.

Hva er lokale Jakt- og Fiskeskoler?

Hensikten med lokale Jakt- og Fiskeskoler er å etablere kontinuerlige tilbud til barn- og ungdom på fritiden. Et tilbud som går over lengre tid og som bidrar til å skape levende lokale miljøer for barn og ungdom i NJFF. De fleste Jakt- og Fiskeskolene som er etablert har hatt ukentlige tilbud til fastlagte tider på kveldstid og/eller helger.  Med utgangspunkt i at et skoleår defineres til 38 uker, er det i prosjektet stilt krav til minimum 10 opplæringsøkter, på minimum 1 klokketime.

Foreninger som allerede har et bredt tilbud til barn og ungdom kan benytte disse aktivitetene som en del av tilbudet i lokal jakt- og fiskeskole. Dette forutsetter at foreningen tydeliggjør en klar sammenheng mellom opplæring og aktivitetene, samt en oppfølging av deltakerne slik at man sikrer deltakelse over tid. Det er en målsetning at barna/ ungdommen skal delta på mer enn ett enkeltstående arrangement.

Om søknaden

​Les mer om dette på søknadsportalen

Jaktskytterskolen

​Jaktskytterskolen er et konsept som er ment å øke aktiviteten blant foreningenes unge samt å bidra til rekruttering til jaktskyttergrenene. Jaktskytterskolen ligger tett opp til JOFS i organisering, men har fokus på jaktskyting.

Det skal legges opp til 10 eller flere samlinger i løpet av året med hovedvekt på jaktskyting, men også teori.  Oppleggene planlegges gjerne av ungdomsansvarlig i samarbeid med instruktører og utvalg. Flere foreninger kan gjerne samarbeide.

Foreningene legger planer tilpasset lokale forhold tilgjengelige muligheter/anlegg.


Om søknaden
​Les mer om dette på søknadsportalen

Deltagerbetaling

Evaluering av eksisterende prosjekter har vist at deltagerbetaling i stor grad aksepteres når tilbudet oppfattes å ha god kvalitet. Foreldre er vant til at øvrige barne- og ungdomstilbud har en kostnad.  Dette vil også stimulere til deltagelse på fler av de planlagte arrangementene. Vår anbefaling er således at Jaktskytterskolene benytter deltagerbetaling. I den forbindelse vil vi også oppfordre til å etablere medlemspriser som gjør det attraktivt å stå tilsluttet lokalforeningen.