Utvalgene

I etterkant av Landsmøtet utnevner Forbundsstyret rådgivende aktivitetsutvalg for den kommende landsmøteperioden. Utvalgene er rådgivende organ for Forbundsstyret og administrasjonen.

Felles for alle utvalgene er at lederen i skal sitte som medlem i forbundsstyret, som et bindeledd mellom utvalget og forbundsstyret. Utvalgenes sekretariatsfunksjon ivaretas av administrasjonen.

NJFF Landsmøte vedtok i 2003 at Forbundsstyret skal oppnevne medlemmene i Det sentrale barne- og ungdomsutvalget for en landsmøteperiode av gangen. Utvalget er rådgivende overfor styret og administrasjonen i saker som angår NJFFs barne- og ungdomsvirksomhet.

Utvalget skal også løpende evaluere denne virksomheten og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for barn og ungdom.

Medlemmer i Barne- og ungdomsutvalget i perioden 2021 - 2024:

 • ​Leder Tina Dyrstad Fossdal, (forbundsstyret)
 • Jørgen Vole, Oppland
 • Sara Mathilde Hansson, Buskerud
 • Steffen Fåland, Vest-Agder
 • Tor-Arne Yddal, Hordaland
 • Anders Einung Hansen, Troms
 • Ivan K. Kleven, Nordland

Utvalgets sekretær er NJFFs barne- og ungdomskonsulent Veronica Morstøl Øvremo

Medlemmer i dette utvalget er:

 • Leder Alf Erik Røyrvik (forbundsstyret)
 • Anniken Bøckmann, Østfold
 • Jørgen Vole, Oppland
 • Jon Inge Kleven, Telemark
 • Magdalena Maj Larsen, Akershus
 • Fredrick Bjerke, Oslo
 • Thea Madeleine Bøe, Hedmark
 • Elise Larsen, Nordland

 

JFF Landsmøte 2012 vedtok at Forbundsstyret skal oppnevne et sentralt kvinneutvalg. Utvalget er rådgivende overfor styret og administrasjonen i saker som angår NJFFs satsing på kvinner.

Utvalget skal arbeidet for kvinners naturlige plass i NJFF og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for kvinner.

Medlemmer i Kvinneutvalget i perioden 2021 - 2024:

 • Leder Anne-Lise Malmedal (forbundsstyret) 
 • Turid Sættem Eggen, Møre og Romsdal
 • Elisabeth Venberget, Hedmark​
 • Anita Verås-Nordskag (Nord-Trøndelag)
 • Inger Elisabeth Tveide (Oslo)
 • Hanne Simonsen (Hedmark)

Utvalgets sekretær er NJFFs organisasjonskonsulent Silje Klæbo

 

Sportsfiskeutvalget er styrets og administrasjonens rådgivende utvalg i saker som angår NJFFs aktivitet innenfor sportsfiske og saker i tilknytning til dette. Utvalget har besluttende myndighet i saker som det ikke er naturlig å heve til behandling i forbundsstyret.

Sportsfiskeutvalget skal også arbeide for å utvikle tidsmessige reglement for fiskekonkurranser i NJFFs regi.

Medlemmer i Sportsfiskeutvalget i perioden 2021 - 2024:

 • Leder Bjarte Erstad,  (forbundsstyret)
 • Ingar Heum, Vestfold
 • Tore Litlère Rydgren, Hedmark
 • Erik Olstad, Oppland
 • Cathrine Markussen, Nordland
 • Ingvild Aurdal, Hordaland
 • Emma Bäcker Håkonsen, Østfold

Utvalgets sekretær er NJFFs sportsfiskekonsulent Sondre Breian.

Jaktskytterutvalget er et rådgivende utvalg overfor styret og administrasjonen i saker som angår utøvelse av praktisk jakt med rifle og hagle, samt aktiviteter innenfor jaktskyting.

Utvalget skal blant annet evaluere og vurdere NJFFs jaktskyteaktiviteter og uttale seg om nye konkurranseformer.

Jaktskytterutvalget skal også arbeide for å utvikle tidsmessige reglement for jaktskytekonkurranser i NJFFs regi.

Medlemmer i Jaktskytterutvalget i perioden 2021 - 2024:

 • Leder Line Johansen,(forbundsstyret)
 • Bjarte Grimen, Hordaland
 • Rune Sørholt, Nord-Trøndelag
 • Ola Berntsen, Hedmark
 • Inge Mork, Akershus
 • Tonje Fuglås Kvendbø, Møre og Romsdal
 • Gunn Hege Hardus, Vestfold
 • Jesper Maj Larsen, Akershus

Utvalgets sekretær er NJFFs jaktskytekonsulent Vidar Nilsen.

Domsutvalget er forbundets høyeste dømmende myndighet i saker som gjelder etterlevelse av vedtektene i hele organisasjonen og suspensjon/eksklusjon av medlemmer.

Domsutvalget har en viktig rolle i å utvikle en enhetlig praktisering av NJFFs regler i hele landet for å sikre en mest mulig lik, rettferdig og forutsigbar håndtering av regler og reaksjoner i organisasjonen.  Utvalget består av fem medlemmer hentet fra egen organisasjon, som oppnevnes av forbundsstyret for fem år av gangen. Landsmøtet i 2021 bestemte at utvalgets leder må ha juridisk embetseksamen. NJFFs administrasjon er sekretariat for utvalget.

Domsutvalget er en ankeinstans for vedtak i disiplinærsaker og ved fortolkninger av interne regelverk og vedtekter, uavhengig av hvor i organisasjonens ledd vedtakene er fattet. Personer eller organisasjonsledd som har vært part i en disiplinærsak, har mulighet til å anke denne til domsutvalget. På forespørsel fra forbundsstyret kan domsutvalget også bistå i forhandlinger for å forebygge konflikt internt i organisasjonen. Domsutvalget er ment som en siste klageinstans i organisasjonen, og det bør bestrebes å løse konflikter på lavest mulig nivå.

Dersom medlemmer eller organisasjonsledd har saker til, eller ønsker å komme i kontakt med domsutvalget, kan dette gjøres via e-post.

For å sende inn en sak til domsutvalget skal dette skjema benyttes.

Saker skal meldes inn skriftlig og en innmeldt sak skal ha en klart beskrevet påstand og inneholde alle relevante dokumenter. Utvalget skal avvise saker som ikke ligger under sitt definerte myndighetsområde. Når en sak tas opp i utvalget, definerer utvalget hvem som er part i saken og gir disse beskjed om det innen to uker etter at saken er mottatt. Partene har deretter fire ukers frist for å gi tilsvar.

Ressursgruppe skytebane har følgende sammensetning:

 • ​Ole Martin Meland, Telemark (forbundsstyret)
 • Per Jørgen Eskeland, Aust-Agder
 • Jan Fredrik Monsen, Hordaland
 • Sigurd Rognerud, Hedmark