Om oss

Verdal Jeger- og Fiskerforening jobber aktivt for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv i Verdal kommune. Vi er over 650 medlemmer og har et bredt tilbud innenfor jakt, fiske, hund og annet friluftsliv

​​​En oversikt over kontaktpersoner i foreninga finner dere under saken her.

Når det gjelder innkjøp som blir gjort av foreningens utvalg så oppfordrer vi alle til å sende faktura på EHF samt bruke riktig faktura-adresse som er:

Verdal jeger- og fiskerforening
c/o Terje Vik
Elvevegen 9A
7653 VERDAL

NB! Faktura skal merkes med utvalg og evt utvalgs/avd.nr. samt navn på person som foretar innkjøp. Umerkede faktura vil bli returnert.

Epostadresse for sending av faktura på epost: [email protected]

Har du spørsmål rundt dette kan du kontakte kasserern:

Agnar Løbakk
Tlf: 917 77 966
​Epost: [email protected]

Verdal jeger- og fiskeforening ønsker faktura tilsendt som EHF eller på epost. Det er svært viktig at at riktig faktura-adresse oppgis ved kjøp av varer. Adressen dere skal bruke ved innkjøp er:

​Verdal jeger- og fiskerforening
c/o Terje Vik​
Elvevegen 9A
7653 VERDAL

NB! Faktura skal merkes med utvalg og evt utvalgs/avd.nr. samt navn på person som foretar innkjøp. Umerkede faktura vil bli returnert.

Epostadresse for sending av faktura på epost:
[email protected]

Har du spørsmål rundt dette kan du kontakte kasserern:

Agnar Løbakk
Tlf: 917 77 966
​Epost: [email protected]

 

Her finner du årsmeldingene for Verdal jeger- og fiskerforening. Vi har lagt ut årsmeldingene fra 2010.

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021

​​​​​​2020.pdf
 

2019.pdf
 

2018.pdf​​​ 


2017-.pdf

2016.pdf

2015.pdf

2014.pdf

2013.PDF

2012.PDF

2011.PDF

2010.PDF

 

Vedtekter for

Verdal Jeger- og Fiskerforening

 

STIFTET 06.02.1959

§ 1 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

 

      a)   Foreningens navn er Verdal Jeger- og Fiskerforening (VJFF).

  1. Foreningen skal være tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
  2. Foreningens formål er:

 

1.    Å knytte sammen jegere, fiskere og andre interesserte som har til felles målsetting å arbeide for å bevare og om mulig øke vilt- og fiskebestandene i området.

2.    A organisere og gjennomføre praktiske tiltak innenfor vilt- og fiskestell.

3.    Å organisere opplæring i forsvarlig bruk av naturen og ressursene der, ansvarsbevisst hundehold, naturvern og trening i ferdigheter innenfor jakt og fiske.

4.    Å motarbeide ulovlig eller uforsvarlig jakt og fiske.

5.    Å arbeide for å skaffe medlemmene og allmennheten ellers adgang til jakt og fiske.

 

§ 2 FORENINGENS ORGANISASJON

 

Foreningen består av medlemmer godkjent etter NJFF's regler for medlemskap.

 

§3 DIVERSE BESTEMMELSER

 

a)    Ethvert medlem plikter å overholde foreningens vedtekter, samt gjeldende jakt- og fiske lovgiving.

b)    Et medlem som bryter foreningens vedtekter, kan av foreningens styre bli suspendert for kortere eller lengre tid, eventuelt ekskludert.  Begge deler kan innankes for styre/årsmøte.  Skal anken taes til følge, kreves 2/3 flertall.

c)    Ethvert medlem av foreningen kan foreslås til tillitsverv i foreningen, men medlemmet må være villig til å ta dette tillitsvervet for å bli valgt.

 

§4 FORENINGENS LEDENDE ORGANER

 

a)    Ordinært årsmøte (generalforsamling).

b)    Ekstraordinært årsmøte (generalforsamling).

   c)    Styret.

d)    Utvalgene.

§5 STYRET

 

  1. Styret består av formann, sekretær, kasserer og formennene i utvalgene

      (minimum 2).  Nestformann velges av og blant styrets medlemmer.

b)    Formann, sekretær og kasserer velges for 2 år, utvalgene for 1 år, jfr. § I 11.

   c)    Nestformennene i utvalgene er personlige varamenn til styret, jfr. § 11.

 

§6 VALG

Er det foreslått to kandidater eller flere til samme verv, skal det foretas skriftlig votering.  Ved viktige valg, som f.eks. valg av formann, skal det være absolutt flertall. Det vil si at den som velges må ha like mange stemmer alene som øvrige til sammen, altså minst halvparten av de avgitte stemmer.  Hvis ingen av kandidatene ved første votering oppnår absolutt flertall, foretas, bundet omvalg, dvs. at det skal stemmes over de to som fikk flest stemmer første gang, stemmelikhet ved valg kan forekomme.

Vanlig regel er at det kan foretas loddtrekning mellom kandidatene.  Dette gjelder enten det har vært skriftlig eller åpen avstemming.

Nestformennene i de forskjellige utvalg er personlig varamenn til styret.  Utvalgene velges av årsmøtet og utvalgene konstituerer seg selv.

 

§7 STYREMØTER

Styremøte avholdes når formannen bestemmer det eller når det forlanges av minst 50% av styrets medlemmer.  Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av styremedlemmene møter.  Beslutninger fattes med simpelt flertall.  I tilfelle stemmelikhet for formannen dobbelstemme.  Over styremøter føres protokoll.

 

§8 STYRETS PLIKTER

Styret skal:

a)    Ivareta foreningens anliggender, forvalte dens midler og håndheve vedtektene.

b)    Utarbeide instruks for utvalgene.

c)    Beramme minst to medlemsmøter pr. år samt ordinært årsmøte, eventuelt

       ekstraordinært årsmøte (generalforsamling) og føre protokoll over disse.

d)    Sørge for at foreningens arkiv holdes i orden.

e)    Forelegge for årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden siste årsmøte, revidert regnskap for siste kalender år, samt budsjett for kommende år.

f)     Forelegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevnelse av æresmedlem og tildeling av andre påskjønnelser samt framlegge eventuelle forslag om tildeling av Norges Jeger- og Fiskerforbunds diplomer.

g)    Sende innberetning til Norges Jeger- og Fiskerforbunds styre innen 31/3 hvert år over foreningens virksomhet i det forløpne kalender år.

 

§9 ORDINÆRT ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15/3.  Det innkalles av styret med 2 ukers varsel, innkallelsen skal være skriftlig.  Innkallelsen skal inneholde dagsorden for årsmøtet, saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke avgjøres på årsmøtet med mindre styret foreslår at saken skal fremmes og slikt forslag vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret innen

24/12 året før årsmøtet holdes.

Forslag til vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært årsmøte og kreves for å bli vedtatt minst 2/3 av de avgitte stemmer, formannens stemme gir utslaget ved stemmelikhet.  Vedtatte vedtektsendringer må, for å bli endelige, godkjennes av Norges Jeger- og Fiskerforbunds styre.

 

Det ordinære årsmøte skal:

a)    Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.

b)    Gjennomgå og treffe beslutning om foreningens regnskap for foregående kalender år samt budsjett kommende år.

c)    Gjennomgå beretningene om foreningens virksomhet i foregående kalender år.

d)    Fastsette medlemskontingenten.

e)    Ha tilsyn med at tidligere fattede vedtak er utført i overenstemmelse med forutsetningene.

f)     Utnevne eventuelle æresmedlemmer samt fatte beslutning om andre påskjønnelser etter innstilling fra styret.

g)    Velge formann, kasserer og sekretær.

h)    Velge medlemmer til utvalgene, samt pålegge et medlem i hvert utvalg å innkalle til konstituerende møte.

i)     Velge to revisorer.

j)     Velge utsendinger til Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte.

k)    Velge utsendinger til fylkeslagets årsmøte.

1)    Velge valgkomite som skal bestå av et medlem av hvert av utvalgene.

m)   Fatte beslutning om andre saker som er oppført på dagsorden.

 

§10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig eller hvis det skriftlig forlanges av minst 1/3 av medlemmene.  Det innkalles med samme varsel og på samme måte som bestemt for ordinært årsmøte.  Over møtets forhandlinger føres protokoll.

 

                              §11 UTVALGENE

      a)    Foreningen skal ha minst 2 utvalg - 1 for jakt - og 1 for      fiskeaktiviteten.

b)    Utvalgene skal ha minst 5 medlemmer, antallet fastsettes etter behov.

c)    Utvalgene velges av årsmøtet for 1 år av gangen, dog slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år.

d)    Utvalgene konstituerer seg selv.  Formannen er medlem av styret, nestformannen personlig varamann til styret.

e)    Styret kan oppnevne spesialutvalg til å ta seg av konkrete oppdrag ved behov.

f)     Oppretting av nye utvalg avgjøres av årsmøtet etter forslag fra styret.

 

§12 FORENINGENS ØKONOMI

 

Foreningen dekker tapt arbeidsfortjeneste som utsendinger fra foreningen har for reise til landsmøte og fylkeslagets årsmøte.

Styrets godtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

 

§13 UTMELDING AV NJFF

 

For utmelding av NJFF kreves flertall ved skriftlig avstemning blant samtlige betalende medlemmer.

Resultatet av avstemmingen legges fram for første ordinære årsmøte til endelig avgjørelse.

 

               §14 OPPLØSNING AV FORENINGEN

 

I tilfelle det foreligger motivert forslag om oppløsning av foreningen, skal

styret behandle det som er bestemt for lovendringer. For vedtak kreves 2/3 flertall

i to på hverandre følgende ordinære årsmøter.

Hvis oppløsning blir vedtatt, skal foreningens midler og eiendeler tilfalle Norges Jeger- og Fiskerforbund til fremme av forbundets formål i Verdal kommune.

 

* * *

Vedtatt av årsmøte i 1982.

§12 Endring årsmøte 1985

§9 Endring årsmøte 1987

§9 Endring årsmøte 2001

 

 

 

 

Terje Vik

Leder

John Olav Larsen

Nestleder

Annbjørn Austmo

Kontaktperson

Arild Stenberg

Studieansvarlig

Geir Ove Lerfald

Leder jaktutvalg

Annbjørn Austmo

Leder fiskeutvalg

Svein Ove Kulsli

Leder rifleutvalg

Renate Stangvik

Kvinnekontakt

Agnar Løbakk

Kasserer

Arne Christian Aasland

Styremedlem

Anita Verås-Nordskag

Kvinnekontakt

John Olav Larsen

Sekretær