Årets ulverapport er klar

Hvert år utarbeides en bestandsrapport for den skandinaviske ulvestammen. Her dokumenteres antall familiegrupper og revirmarkerende i både Norge og Sverige.

Publisert: 01. juni 2023 kl. 13.00

Sist oppdatert: 05. juli 2023 kl. 11.29

I registreringsperioden 2022-2023 (1. oktober-31. mars) ble totalt 49 familiegrupper av ulv dokumentert i Skandinavia, hvorav 40 i Sverige, tre i Norge og seks med tilhold på begge sider av riksgrensen. Det innebærer at det er i overkant av 500 ulv i Skandinavia.

Dette kommer fram i den årlige bestandsrapporten fra Rovdata og Viltskadecenter i Sverige. 

Totalt 36 revirmarkerende par ble påvist, hvorav 29 ble funnet i Sverige, fire i Norge og tre på tvers av riksgrensen.

Etter fordeling av de totalt ni grenserevirene med halvparten til hvert land ble det påvist i alt 43 familiegrupper og 30,5 revirmarkerende par i Sverige, mens Norge hadde totalt 6 familiegrupper og 5,5 revirmarkerende par av ulv.

Her finner vi ulv i Norge

Ulv i Norge 2023.jpg

I øvre del av bestandsmålet

Det er Stortinget som har fastsatt et bestandsmål for ulv i Norge.
Bestandsmålet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

I følge den nye bestandsrapporten er det nå altså 6 familiegrupper i Norge, hvorav 3 helnorske. De er i øvre del av bestandsmålet for ulv slik Stortinget har bestemt. 

Ulveregistreringer.jpg

Preget av innavl

Genetiske analyser har vist at ulven i Norge og Sverige er preget av innavl. Frem til 2008 nedstammet hele den skandinaviske bestanden fra kun tre dyr. Data tyder på at den lave genetiske variasjonen gir effekter som redusert reproduksjon, lavere overlevelse av valper eller en kombinasjon av begge deler.

De siste årene er det registrert nye innvandrere fra den finsk-russiske bestanden både på norsk og svensk side, hvorav sju har ynglet. Imidlertid har kun tre av disse fått avkom som har lyktes å etablere seg og yngle, så den skandinaviske ulvebestanden stammer fortsatt fra kun seks ubeslektede individer. Den genetiske situasjonen er så godt som lik i årets rapport som i fjorårets.