NJFFs innspill om villrein

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om villrein, og NJFF er en aktiv bidragsyter i dette med både muntlige og skriftlige innspill.

Publisert: 04. oktober 2023 kl. 13.03

NJFF har levert vårt tredje skriftlige innspill til Klima- og miljødepartementet. Denne gang handler det om behovet for ny politikk som bør adresseres i den kommende stortingsmeldingen.

Du kan lese hele NJFFs innspill på denne lenken. Under kan du lese et utdrag.

Endre politikk for arealforvaltning

Det kommunale selvstyret er en bærebjelke i arealforvaltningen, men det hviler også et ansvar på kommunene for å tenke helhetlig og ta nødvendig og tilstrekkelig hensyn til nasjonale og regionale interesser. Det er et faktum at kommunenes arealpolitikk både hver for seg, og ikke minst i sum, har medført utfordringer for villreinen.

Derfor peker NJFF på noen politiske grep og endringer som bør være med i stortingsmeldingen:

  • Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging og arealforvaltning må bli langt tydeligere og forutsette at kommunene tar hensyn til og prioriterer villreinen. Det er behov for mer bindende regionale planer. Dette må følges opp med konkrete forslag i stortingsmeldingen.
  • Innsigelsesretten er viktig, og må styrkes.
  • Det er behov for statlige planretningslinjer for hyttebygging.
  • Kommunene bør pålegges å foreta en planvask av gamle planer.

Ferdsel og allemannsretten

Der det er utfordringer knyttet til ferdsel og bruk i villreinområdene, er det viktig å legge til rette for gode løsninger. Aktuelle tiltak kan være målrettet informasjon, kanalisering, tilrettelegging, omlegging av stier/løyper eller flytting av hytter.

Dersom slike tiltak viser seg å ikke gi tilstrekkelig effekt, kan det være aktuelt å vurdere restriksjoner på ferdsel. Regulering av ferdsel er et svært inngripende tiltak som kun bør vurderes når alle andre tiltak er utprøvd.

Mygg på fisketur.JPG

NJFF mener det er behov for en hjemmel i naturmangfoldsloven for å kunne ta i bruk ferdselsrestriksjoner, og at det må gjøres uten en generell svekkelse av allemannsretten.

Følgende premisser for restriksjoner på ferdsel må ligge til grunn:

  • Reguleringene må avgrenses klart i tid og rom
  • Det skal ikke skilles på bosted
  • Eventuelle unntak fra ferdselsreguleringer må gjøre ut fra et dokumentert behov, ikke bostedsadresse. NJFF vil presisere at dersom man først tar i bruk ferdselsreguleringer, bør listen for å kunne få unntak fra disse legges høyt.
  • Bruk av ferdselsregulering må ikke medføre en generell svekkelse av allemannsretten
  • Bruk av ferdselsreguleringer bør administreres av Miljødirektoratet/statsforvalter

Sats på forskning

I stortingsmeldingen bør det understrekes at forskning og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget må være et satsingsområde. Sammen med gode opplegg for løpende helseovervåkning og planer for tiltak ved utbrudd av sykdom, vil dette utgjøre en nødvendig plattform for å ivareta dyrehelse i forvaltningen av villrein.